หน้าหลัก : รู้งานทันข่าว

 

เล่าข่าว กลุ่มนิเทศฯ

 • คู่มือกฎหมาย

  ร่างคู่มือกฎหมายการศึกษา

  วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555
   
      บุคลากรของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำองค์ความรู้ เรื่องระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet),  แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก,  และแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   
  วิทยากร :
      1. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
      2. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
      3. ดร.นิวัติ น้อยมณี ผอ.สพม.6 
      4. ดร.สวัสดิ์  ภู่ทอง ผอ.สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
      5. ดร.ดิเรก พรสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
  เนื้อหาสาระ :
      1. ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)
      2. แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
      3. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
      
  กิจกรรม :
      พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ / บรรยายความรู้ส้างความเข้าใจพื้นฐาน / อภิปรายร่างคู่มือ / จัดทำคู่มือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)  ครั้งต่อไปจะจัดที่เชียงใหม่ วันที่ 28-30 มกราคม 2556 
  ส่ง 19 ธ.ค. 2555 21:42 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รางวัลพระราชทาน
          กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดัั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (ระดับจังหวัด)
   

   ที่

   ชื่อ-สกุล

   โรงเรียน/อำเภอ

   ระดับการศึกษา

   ขนาด

   วัน/เดือน/ปี

   เวลา

   1

   2

   ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม

   ด.ช.ภูมิรพี แซ่ตั้ง

   อนุบาลนครปฐม/เมือง

   พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล/พุทธมณฑล

  ประถมศึกษา

   ประถมศึกษา

  ใหญ่

  ใหญ่

  29 พ.ย.55

   29 พ.ย.55 

  09.00-12.00

   13.00-16.00 

   3

   4

   น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์

   นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล

   สาธิต ม. ศิลปากร/เมือง

   สามพรานวิทยา/สามพราน

  มัธยมศึกษาตอนปลาย

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

  กลาง

   กลาง 

  3 ธ.ค.55

  3 ธ.ค.55

  09.00-12.00

  13.00-16.00 

   5

   6

   ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ

   น.ส.กมลรัตน์ มณฑาทิพย์

   ยอแซฟอุปถัมภ์/สามพราน

   กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / พุทธมณฑล

  มัธยมศึกษาตอนต้น

  มัธยมศึกษาตอนปลาย

  ใหญ่

   ใหญ่ 

  4 ธ.ค. 55

   4 ธ.ค. 55 

   09.00-12.00

  13.00-16.00

   7

   8

   ด.ช.นวภณ เชื้อชาติ

   ด.ช.สุวเพ็ญ บุญศรีสุวรรณ

   วัดใหม่สุคนธาราม/นครชัยศรี

   สาธิต ม.เกษตร/กำแพงแสน

   ประถมศึกษา

  มัธยมศึกษาตอนต้น

  กลาง

   กลาง 

  13 ธ.ค. 55

   13 ธ.ค. 55 

  09.00-12.00

  13.00-16.00 

   
   

  อนุบาลนครปฐม

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
  ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

  พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
  ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

   

  สาธิต ม ศิลปากร

   วันที่ 3 ธันวาคม 2555
  น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์  โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร

   

  สามพรานวิทยา

   
  วันที่ 3 ธันวาคม 2555
  นายปฏิพัทธิ์ เกตุอุบล  โรงเรียนสามพรานวิทยา
   
   

  ยอแซฟอุปถัมภ์

  วันที่ 4 ธันวาคม 2555
  ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

  กาญจนาภิเษก นครปฐม

  วันที่ 4 ธันวาคม 2555
  น.ส.กมลรัตน์  มณฑาทิพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

   
   
  ส่ง 12 ธ.ค. 2555 08:54 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศึกษาดูงาน สพม.17

  ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงาน สพม.17

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
   
       คณะบุคลากรจาก สพม.9 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงาน สพม.17 จังหวัดตราด นำคณะโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
  ผอ.สพม.9 / รองฯ นันทชัย แก้วสุวรรณ / รองฯวินัย แดงดีมาก / คณะบุคลากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนของจังหวัดนครปฐมอีกหลายท่าน 
   
  เนื้อหาสาระที่ศึกษาดูงาน : การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   
  สาระสุรุปจากการศึกษาดูงาน :
       กิจกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ของ สพม.17 จังหวัดตราด ได้แก่ การเตรียมสถานที่ เขียนโครงการ กำหนดภารกิจหลัก-โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดการมอบหมายงาน +พรรณางานรายคน กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ โดยการวิคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT การวิพากษ์แผนกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การหลอมแผน 2 จังหวัด การบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต+ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แนวทางการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการบริหารบุคลากร  การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ  จากนั้นมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเป็นที่พอใจ จึงเดินทางกลับ สพม.9 โดยสวัสดิภาพ เตรียมดำเนินการในขั้นต่อไป. (ดูภาพเดิ่มเติม)
   
  ส่ง 10 พ.ย. 2555 23:26 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »