เรื่องเก่า 2553

โรงเรียนผู้นำ ict ทำแผน

โพสต์27 ก.ค. 2553 22:22โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2553 08:14 ]

วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2553
  

    
การประชุมปฎิบับติการจัดทำแผนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทั้งระบบสำหรับโรงเรียนผู้นำ ict และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน ณ บ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาร์ จังหวัดตราด
    โรงเรียนในฝันที่เป็นโรงเรียนผู้นำ ICT จำนวน 47 โรงเรียน (26+20+1) จัดประชุม เพื่อจัดทำแผนวิจัยและพัฒนางานของโรงเรียน บรรยากาศในการประชุม มีการรายงานภาพรวมการนิเทศโรงเรียน 4 ภาค  สรุปงานมหกรรม 26 ICT 4 ภาค  การปรึกษาห่รือเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศ  การเตรียมการจัดงานมหกรรม ICT ปี 2553  การวางแผนปฏิบัติการ ปี 2553  การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2554 
    ชมภาพทิวทัศน์และบรรยากาศของสถานที่ประชุม คลิกที่นี่ 
 
 

พัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่

โพสต์13 ก.ค. 2553 21:16โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2553 22:38 ]

 
วันที่ 28 มิถุนายน 2553
     ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4 (จ.ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี) จัดการประชุมเป็นหน่วยประชุมที่ 5  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (สพท.สุพรรณบุรี เขต 1) ดำเนินการามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 ภายใต้กิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
 
หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร 
    - พิธีเปิด โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพท.สุพรรณบุรี เขต 1  และบรรยายพิเศษ
    - การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ของ สพฐ. โดย นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตและคณะ  มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการกับความรู้ใน เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ดีในการนิเทศ และคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม เขียนลงแผ่นชาร์ท ติดประกาศเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และสุ่มนำเสนอหน้าเวที
    - การจัดการกับความรู้เรื่องนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ โดย นายมนู สมบูรณ์เหลือ และคณะ
    - การนำเสนอ Best Practices การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนิเทศฯ และของศึกษานิเทศก์ ด้านรูปแบบการนิเทศ ด้านสื่อหรือเครื่องมือนิเทศ
    - การวางแผนติดตามการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ โดย นางมัณฑนา เพ็งนู และคณะ (ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, กิตติ กสิณธารา)
    - อภิปราย ซักถาม ประเมินผลและพิธีปิด
 
สื่อ
    1. คู่มือปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
    2. หลักการและเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีและการคัดเลือกศึกษานิเทศก์แกนนำ (Master Supervisors)
    3. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวหใหม่
 

พัฒนาบุคลากรยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์7 ก.ค. 2553 02:39โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2553 22:43 ]

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2553
  

    
การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
    คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี  ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
    วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสาระที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ โลกศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ และการเขียนความเรียงขั้นสูง  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทิศทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 
 
 
    

ประกาศจากโครงการโรงเรียนในฝัน

โพสต์17 มิ.ย. 2553 16:51โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2553 21:45 ]

ประกาศจากโครงการโรงเรียนในฝัน

โครงการโรงเรียนในฝันจะจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2553

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

 

การประชุมสัมมนามีกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรมคือ

1. การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือ Symposium

ชื่องาน

โรงเรียนในฝัน : บทเรียนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน(Whole School Approach )สู่คุณภาพนักเรียน

 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำสนอรายชื่อผู้ที่จะนำเสนอผลงานใน Symposium  โปรดติดตาม

และขอให้ศึกษาแนวทางการเลือกผลงาน สำหรับท่านที่ได้รับเชิญให้เสนอผลงานขอให้ศึกษารายละเอียดของการนำเสนอ และบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึก Symposium 1 และ 2 ส่งส่วนกลาง ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553

   ส่วนกลางจะประชุมปฏิบัติการเตรียมการผู้นำเสนอต่อไป ( ประมาณวันที่7-9 กค.53)

โปรดติดตามรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

                2. การสัมมาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3
 

แนวทางคัดเลือกผลงานสู่ Symposium

ความสำคัญ

            สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนในฝันจะจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือ Symposium การประชุมสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญ คือ สะท้อนบทเรียนจากการดำเนินงาน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมแห่งการเรียนรู้ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกผลงานเพื่อเข้าสู่การ Symposium

กำหนดการ  Symposium

                ระยะดำเนินการ  3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22  สิงหาคม 2553  ซึ่งเป็นการจัดในคราวเดียวกับการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-3 รุ่น  ระหว่างวันที่  22-23  สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมแอมบาส ซา เดอร์ ซิติ้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี

ความหมายและลักษณะสำคัญ

                Symposium หรือการประชุมนานาทรรศน์ หมายถึงการประชุมทางวิชาการที่เป็นเนื้อหาเดียวกันหรือ         เรื่องเดียวกัน เพื่อรวบรวมให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น ดังนั้นการประชุมจึงมีลักษณะสำคัญ ดังนี้

                1. ผลงานที่นำเสนอเป็นเรื่องเดียวกัน แต่มีความหลากหลายในวิธีการ ซึ่งผ่านกระบวนการทำงานที่น่าเชื่อถือ / กระบวนการวิจัย

                2. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ศึกษาเอกสาร รับฟังการนำเสนอ ซักถามพร้อมเสนอแนะความคิดเห็นหรือนำผลงานที่คล้ายคลึงกันร่วมแลกเปลี่ยน 

                3. มีวิทยากรเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มหรือต่อยอดความรู้     

              4. มีการรวบรวมผลงานและข้อเสนอแนะไว้เป็นหลักฐานเพื่อการเผยแพร่ต่อไป  

แนวทางการคัดเลือกผลงาน

          1.1 การเตรียมการคัดเลือก

ส่วนกลาง

สพท.

 1. จัดทำคู่มือ/แนวทางคัดเลือกงานสู่ Symposium

 2. แจ้งแนวทางผ่านWeb และแจ้งโดยตรง ผ่าน Roving Teams

 3. คัดเลือกผลงาน โดยทีมงานส่วนกลางเป็นผู้เลือก

     1) กำหนดแนวทางในการนำเสนอ (7 ห้องๆละประมาณ7 เรื่อง)

     2) เลือกผลงานที่นำเสนอเป็นนิทรรศการห้องประชุมใหญ่

 4. จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมการ Symposium จะดำเนินการ ภายในวันที่ 7-9  กรกฎาคม 2553

1. โดย Roving Teams ประสานงานการเลือกผลงาน

2. แจ้งรายชื่อพร้อมรายละเอียดมายังส่วนกลาง

3. ประสานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมการ Symposium ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553

4.ประสานการเข้าร่วมกิจกรรม Symposium

                1.2 ภาพรวมของการนำเสนอ   

ชื่องาน Symposium โรงเรียนในฝัน: บทเรียนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน ( Whole School Approach ) สู่คุณภาพนักเรียน

ผลงานโรงเรียนในฝันที่จะนำเข้าสู่ Symposium เพื่อสะท้อนเป็นบทเรียน จัดเป็นขอบข่ายสาระดังนี้  

                1.การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียน ครอบคลุม 2  ด้าน คือ

                 1.1 ด้านคุณภาพครูหรือการจัดการเรียนการสอน พิจารณาที่การจัดการเรียนการสอนอันได้แก่

                                1.1.1  การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ

                                1.1.2 การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต

                            1.1.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย

                  1.2  ด้านคุณภาพการบริหาร หรือการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนเป็นการจัดการสนับสนุนการเรียนการสอน  

                          ทั้ง 2 ด้านมีผลสู่คุณภาพนักเรียนพิจารณาเป็นผลที่สืบเนื่องจาก

                          ทั้งนี้จัดให้นำเสนอเป็น 5 กลุ่ม (5 ห้อง) ดังนี้

                                1.โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนระดับก่อนประถมถึง ป.6

                                2. โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนถึงระดับขยายโอกาส

3.โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็กหรือมัธยมประจำตำบล

4. โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดกลาง หรือมัธยมประจำ อำเภอ

5โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และหรือระดับ World Class  

                2. การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียน  ผลที่ปรากฎกับนักเรียนประกอบด้วย

                    2.1) ผลงานการดำเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน เน้การนำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ฯ หลักสูตรการพัฒนาครูและวิธีการดีๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ(Best Practices) 

    2.2) การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก Roving Teams โดยนำเสนอวิธีการดีๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Best Practices 

ลักษณะสำคัญของผลงาน

                1 การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียนพิจารณา 3 ด้านประกอบด้วย ด้านที่ 1 คุณภาพนักเรียน ด้านที่ 2 คุณภาพครู ด้านที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการสนับสนุนแต่ละด้านมีลักษณะสำคัญดังนี้  

ทุกผลงานควรตรวจสอบกับลักษณสำคัญและการนำเสนอผลงานมีความจำเป็นต้องระบุข้อมูลที่แสดงลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

ด้าน

ลักษณะสำคัญ

คุณภาพครูหรือคุณภาพการเรียนการสอน

หรือการสนับสนุนการเรียนการสอน

ระบุผลการดำเนินงานระบุคุณภาพนักเรียน  ระบุ ผลที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้แก่ คุณภาพเป็นรายคน(ส่วนมาก) การเรียนต่อ รางวัลที่ได้รับ มีผลงานเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมทั้งผลงานที่ปกติ ผลงานผ่านระบบ ICT  ผลงานสะท้อนจากสถานศึกษาหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน ฯลฯ

ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอน หรือวิธีการสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น

    1.การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ ระบุกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการเรียนการสอนที่เน้น การสอนวิธีการเรียนรู้ ( How to learn ) ประกอบลักษณะสำคัญดังนี้

          1.1 กิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย กิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ปกติและระบบ ICT ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุน การคิด - วิเคราะห์ ฯลฯ

        1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสะท้อนกระบวนการเรียนรู้อย่างชัดเจน เช่นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน การสนับสนุนการสร้างงานสร้างความรู้ด้วยตนเอง  สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

       1.3ใช้สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสื่อปกติและสื่อ ICT(โปรดระบุอย่างชัดเจนพร้อมนำเสนอสาธิต )

                                              ฯลฯ

    2. การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       กิจกรมเหล่านี้ประกอบด้วย   คณะกรรมการนักเรียน ชุมนุม ชมรม สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง ( Mini Company) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ เป็นต้น 

            ลักษณะกิจกรรมที่กล่าวเน้น การฝึกวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn) ที่เป็นกระบวนการได้แก่

        2. 1การฝึกการเรียนรู้จาก กิจกรรมกลุ่ม  การเรียนรู้จากการทำงานเป็นระบบอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ Concept หลักของแต่ละกิจกรรม

       2 .2 ฝึกการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงสู่การพัฒนาทักษะชีวิต

       2.3 สนับสนุนการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการพัฒนางาน พัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์   

4

ด้าน

ลักษณะสำคัญ

บริหารจัดการ

การพัฒนาทั้งระบบสู่คุณภาพนักเรียน

   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย ซึ่งกิจกรรมในขอบข่ายนี้ประกอบด้วย การดูแลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว  การดูด้านการดูแลสุขภาพจิตและอนามัย ฯลฯ  ลักษณะสำคัญของกิจกรรมเน้นกิจกรรมที่มีพื้นฐานแนวคิด แนวทางของวินัยเชิงบวก ( Positive Discipline)  การให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วย

        3.1  กระบวนการเรียนรู้ 

        3.2  กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และกระบวนการนำเสนอ          

        3.3  ใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้   

                            ฯลฯ

 

การนำเสนองานการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียนขอให้พิจารณาโดย

              1.พิจารณาหาจุดเด่นหรือวิธีการดีๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ ( Best practices) พร้อมระบุเงื่อนไขที่นำไปสู่ความสำเร็จ

             2.นำรายการสำคัญต่อไปนี้เป็นพื้นฐานในการรวมรวมและประกอบการนำเสนอ

ผลการดำเนินงาน

              1. ผลงานที่เป็นรูปธรรมได้แก่ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนเรียนต่อมากขึ้น กิจกรรม นักเรียน ผลงานนักเรียน ผลงานครู ผลงานโรงเรียนในภาพรวม ได้รับรางวัล

              2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งาน

              3. การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเพียงพอทั้งแหล่งเรียนประเภทห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT การได้รับการยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน  

 ลักษณะสำคัญ   กิจกรรมที่นำเสนอมีลักษณะสำคัญๆดังนี้

              1.สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ฯลฯ สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

 

5

ด้าน

ลักษณะสำคัญ

 

3. การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างพอเพียง ทั่วถึง สามารถให้บริการสอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake holder)

6. เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุกระบบโรงเรียน

                                            ฯลฯ

 

                2. การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียนผลที่ปรากฏกับนักเรียนประกอบด้วย

                     2.1 ผลงานการดำเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด เน้นการนำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ หลักสูตรการพัฒนาครูและวิธีการดีๆที่นำไปสู่ความสำเสร็จ (Best Practices) พิจารณาคุณภาพ 2 ด้าน  ประกอบด้วย การบริหารจัดการศูนย์ฯและหลักสูตรตลอดจนผงการพัฒนาครู แต่ละด้านมีลักษณะสำคัญดังนี้

ด้าน

ลักษณะสำคัญ

การบริหารจัดการ

1.จัดและดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะสำคัญของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด

2.มีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนำเสนอเป็นแบบอย่างได้ มีหลักฐานยืนยัน                          การดำเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ

3. จุดเด่นที่ระบุในข้อ 2. สามารถระบุกระบวนการดำเนินงาน สื่อ และการใช้ระบบ ICT  มีผลงานที่ปรากฏชัด

หลักสูตรการพัฒนาครู

1. หลักสูตรการพัฒนาครูอย่างเด่นชัด ในเป้าหมาย จุดประสงค์ กิจกรรม การประเมินผล

2. ผลจากการใช้หลักสูตรปรากฏกับ ครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

3.วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบครบวงจร จุดเด่นที่น่าเชื่อถือสามารถสะท้อนเป็นตัวอย่างได้

                                                 ฯลฯ

 

2.2  การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก Roving Teams โดยนำเสนอวิธีการดีๆที่นำไปสู่ความสำเร็จ (Best Practices)

ด้าน

ลักษณะสำคัญ

ผลที่ปรากฏ           กับโรงเรียน

1.โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีผลงานที่ปรากฎอย่างเป็นรูปธรรม

2. ผลที่ปรากฏต่อโรงเรียนที่ระบุในข้อ 1.ได้แก่ จำนวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ โรงเรียนเป็น ที่รู้จักยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

3.โรงเรียนนำผลงานเสนอใน lab school Symposium

วิธีการและการนิเทศ

1. การนิเทศเป็นอย่างต่อเนื่องเป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจมาก

2. สื่อ เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ

3. เผยแพร่วิธีการนิเทศให้เป็นที่ยอมรับ

                                         ฯลฯ

                1.4 การคัดเลือกผลงานเข้าสู่การ Symposium

วันที่

กิจกรรมสำคัญ

วิธีการ/เครื่องมือ

ผู้ดำเนินการ

  8  มิ.ย.53

 

 

 

เลือกโรงเรียนที่มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1

 

1. พิจารณาแนวทางการเลือกผลงาน

2. นำแนวทางพิจารณาเลือกโรงเรียน/ศูนย์ฯ ที่มีผลงาน / RT ที่มีผลงานครั้งที่ 1

3. เสนอรายชื่อโรงเรียน  ศูนย์ฯ และRT เพื่อเข้าสู่การ Symposium ครั้งที่ 1

หัวหน้า RT

 

 

 

14 -18 มิ.ย.53

 

 

 

 

เลือกโรงเรียนที่มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2

 

 

1. นำรายชื่อและผลงานที่นำเสนอ พิจารณาร่วมกับโรงเรียน/ศูนย์ฯ และRT อีกครั้ง (อาจเลือกใหม่)

2. ส่งรายชื่อผู้ที่มีผลงาน พร้อมที่จะนำเสนอผลงานมายังส่วนกลางโดยเรียงลำดับความเหมาะจากมากไปหาน้อย ตามแบบบันทึก

หัวหน้า RT และทีมงานในพื้นที่

 

 

21 -25 มิ.ย.53

 

 

เลือกโรงเรียนที่มีผลงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 3

Symposium 1 และ 2

1. พิจารณาโรงเรียน /ผลงาน ศูนย์ฯ และ RT เข้าสู่ Symposium ครั้งที่ 3

2. เสนอรายชื่อโรงเรียน บุคคล ที่มีผลงานสู่

คณะทำงานส่วนกลาง

สพท.

7-9 ก.ค.53

ประชุมปฏิบัติการเตรียมการนำเสนองาน Symposium

การ Symposium ( ตรวจสอบรายชื่อผ่าน )

วางแผนการนำเสนอผลงานตลอดการ Symposium

คณะทำงานส่วนกลาง

 

เอกสารSymposium 2 แบบบันทึก

 

คำชี้แจง     1. แบบบันทึกฉบับนี้จัดทำเพื่อบันทึกและเป็นแนวทางพิจารณาข้อมูลโรงเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะนำเสนอผลงาน

                     2. ข้อมูลที่บันทึกได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน /โรงเรียน

                     3. เจ้าของผลงาน /โรงเรียน ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Symposium ตามเงื่อนไขของการจัด Symposium

                     4. บันทึกทุกรายการ จัดทำ2 ชุด  นำส่งส่วนกลาง 1ชุด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 อีก 1ชุดนำเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2553

ข้อมูลที่มีความจำเป็นต้องบันทึก

1.   โรงเรียนในฝัน: บทเรียน/การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน

     เลือกกา / ในวงกลม หน้ารายการที่ตรงกับผลงานที่นำเสนอ

                    การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน( Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน

                                  โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนระดับก่อนประถมถึง ป.6

                                  โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนถึงระดับขยายโอกาส

  โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก (มัธยมประจำตำบล)

                                  โรงเรียนมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง (มัธยมประจำอำเภอ)

                                  โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ระดับ World Class

                     การสนับสนุนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียน  การดำเนินงานจากศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน  การนิเทศโรงเรียนในฝันจาก  Roving Teams  

     หมายเหตุ  บันทึกข้อมูลตามรายการที่กำหนด แบบบันทึก 1 ฉบับต่อ 1 รายการที่นำเสนอ

 

2. โรงเรียน …………………………………………..โรงเรียนในฝันรุ่นที่ …… สพท………………..

3. ชื่อผลงานที่นำเสนอ…………………………………………….

4. จุดเน้นของผลงาน (โปรดระบุใน…..ให้ชัดเจน)

                      การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียน

                      การจัดการ การเรียนการสอนสาระ…………………………………

                      การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรม……………………………………..

                        การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัย………………………….

5. ชื่อผู้นำเสนอ……………………………………………….ตำแหน่ง………………..

6. สื่อประกอบการนำเสนอ………………………. ( มากกว่า 2 ประเภท)

7. จำนวนเอกสารที่สามารถนำเสนอได้เท่ากับจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา (ประมาณ 150-250 ฉบับ) โปรดระบุชื่อและจำนวน

8. รายละเอียดผลงาน

คำชี้แจง  ก่อนการสำเสนอโปรดศึกษารายละเอียดตามแนวทางการเสนอผลงานและบันทึกรายละเอียดผลงานที่จะนำเสนออย่างน้อยตามประเด็นที่กำหนดต่อไปนี้

                8.1 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole school approach) สู่คุณภาพนักเรียนให้บันทึกข้อมูลต่อไปนี้

                      ข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยสนับสนุน

จำนวนนักเรียน จำนวนครู (แยกเป็นครูตาม จ.18 และอัตราจ้าง) จำนวน Computer

สภาพโดยรวมของโรงเรียน บริเวณ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ข้อมูลด้านการสนับสนุนจากชุมชนและผู้อุปถัมภ์

                      ข้อมูลด้านคุณภาพ ระบุข้อมูลพร้อมหลักฐานตามประเด็นต่อไปนี้

                                8.1.1 ผลงานที่เป็นรูปธรรม ระบุหลักฐานประกอบ ได้แก่ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น สถิตินักเรียนเรียนต่อมากขึ้น กิจกรรม นักเรียน ผลงาน ที่ได้รับรางวัล โรงเรียนเป็นที่ยอมรับจากโรงเรียนอื่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียนสู่คุณภาพนักเรียน  

                                8.1.2 การสนับสนุนด้านแหล่งเรียนรู้เป็นไปอย่างเพียงพอ ระบุหลักฐานประกอบ ทั้งแหล่งเรียนประเภทห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT การยอมรับจากชุมชน ผู้อุปถัมภ์ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐเอกชน เป็นต้น

                                8.1.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ให้บริการอย่างพอเพียง ทั่วถึง สามารถให้บริการสอดคล้องกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

                                8.1.4 สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ทั้งด้านการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย ฯลฯ สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ระบุหลักฐานประกอบ

                                8.1.5 ใช้ระบบ ICT ช่วยในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบุหลักฐาน ข้อมูลประกอบ

                                8.1.6 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) ระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ

                                8.1.7 เชื่อมโยงผู้อุปถัมภ์อย่างเป็นระบบ ผู้อุปถัมภ์ให้การยอมรับในคุณภาพทุกระบบโรงเรียนระบุหลักฐานและข้อมูลประกอบ

                                8.1.8 วิธีการดีๆที่นำไปสู่คุณภาพ (Best Practices) Concept หลักของผลงานที่นำเสนอหมายถึง วิธีการที่แสดงความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพภายใต้สภาวะจำกัด โดยนำประเด็นสำคัญต่อไปนี้พิจารณางาน

                                          8.1.8.1 ระบุวิธีการดีๆที่พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีสำคัญที่นำไปสู่คุณภาพที่ระบุข้างต้น

          8.1.8.2 วิธีการที่ระบุในข้อ 8.1.8.1 เป็นวิธีการที่อาจแตกต่างกว่าปกติ เป็นวิธีการที่ท่านคิดขึ้นเอง หรือนำแนวคิดจากที่อื่นมาประยุกต์ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก ( ประสิทธิภาพหมายถึงมีงานมาก เวลาน้อย ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนจำกัดแต่สามารถบริหารจัดการบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ) เป็นวิธีการที่ได้นำเสนอมาแล้วเป็นที่ยอมรับและมีความพร้อมที่จะนำเสนอในการ Symposium

          8.1.8.3 นำเสนอวิธีการ กิจกรรมสำคัญตามที่ระบุในข้อ 8.1.8.1 พร้อมหลักฐานประกอบ   ฯลฯ

                8.2 ผลงานด้านการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ระบุรายละเอียดตามประเด็นต่อไปนี้

                                8.2.1 คุณภาพกิจกรรมหมายถึงผลงานปรากฏต่อผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียนที่กล่าวในด้านคุณภาพนักเรียน

                                8.2.2 ผลต่อคุณภาพนักเรียน ระบุคุณภาพนักเรียนที่เป็นผลสะท้อนจากวิธีสอนหรือสื่อที่นำเสนออย่างชัดเจน หรือ การเพิ่มมูลค่าจากผลงาน เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การเรียนรู้สนับสนุนการสร้างงานสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ลักษณะผลงานอาจเป็นกิจกรรมหรือสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งสื่อปกติและสื่อ ICT

                                8.2.3 ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นสอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn) เช่น

                                                1) การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งแหล่งเรียนรู้ปกติและระบบ ICT                                      

                                                2) การเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้เป็นคำตอบเป็นผลงาน

                                                3) การนำเสนอข้อความรู้และมีผลงานอย่างสร้างสรรค์

                                                4) การลงมือปฏิบัติจริงจากห้องปฏิบัติการและจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย                                                                     

                                                5) การคิด ฯลฯ - วิเคราะห์   

                8.3 ผลงานด้านการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตฯลฯ และหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในที่นี้ได้แก่ คณะกรรมการนักเรียน ชุมนุม ชมรม สหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน บริษัทจำลอง (Mini Company) กิจกรรมลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ เป็นต้น

                                8.3.1 ลักษณะกิจกรรมเน้น การสอนวิธีการเรียนเรียนรู้ (How to learn) เรียนรู้วิธีการทำงาน เรียนรู้ข้อมูลข้อความรู้ หรือ Concept หลักของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม กระบวนการสำคัญได้แก่

                                                1) การเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม

                                                2) การเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบอย่างครบวงจรสอดคล้องกับ Concept หลักของแต่ละกิจกรรม 

                                                3) การเรียนรู้การเชื่อมโยงกิจกรรมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเพิ่มมูลค่าของผลงานตลอดจนสนับสนุนการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนางาน และพัฒนาความรู้อย่างสร้างสรรค์

                                 8.3.2 คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียนที่กล่าวไว้ในด้านคุณภาพนักเรียน  

                8.4 ผลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพอนามัย ซึ่งขอบข่ายในที่นี้ได้แก่ การจัดและดูแลระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแนะแนว การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ฯลฯ

                                 8.4.1 ลักษณะสำคัญของกิจกรรม มีพื้นฐานจากแนวคิดด้านวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) ลักษณะกิจกรรม                          

                                           1) เน้นกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นส่วนหนึ่งใน ชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ที่ชุมชน

                                           2) สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ สร้างงานและ นำเสนองาน

                                8.4.2 คุณภาพของกิจกรรมสอดคล้องกับคุณภาพนักเรียนที่กล่าวไว้ในด้านคุณภาพนักเรียนนักเรียนมีสุขภาพกาย ใจที่ดี มีผลงานกิจกรรมและผลงาน เชื่อมโยงสู่บ้านและชุมชน  

                8.5 ผลงานด้านศุนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน:ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ให้นำเสนอและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้

จัดและดำเนินการได้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด งานที่นำเสนอมีลักษณะสำคัญดังนี้

                                8.5.1 มีจุดเด่นในการบริหารจัดการที่สามารถนำเสนอเป็นแบบอย่างได้โดย มีหลักฐานยืนยันการดำเนินงานอย่างน่าเชื่อถือ

                                8.5.2 จุดเด่นที่ระบุในข้อ 8.5.1 สามารถระบุกระบวนการดำเนินงาน สื่อและหรือการใช้ระบบ ICT ผลงานที่ปรากฏชัด

                                8.5.3. หลักสูตรการพัฒนาครูมีความเด่นชัด วิธีการพัฒนาครูเป็นระบบครบวงจร มีจุดเด่น             ที่น่าเชื่อถือสามารถสะท้อนเป็นตัวอย่างได้

                                8.5.4. ผลจากหลักสูตรพัฒนาครูปรากฏกับ ครูและสะท้อนถึงคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ฯลฯ

                8.6 การนิเทศติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนในฝันโดยคณะนิเทศโรงเรียนฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Teams) งานที่นำเสนอควรมีลักษณะสำคัญดังนี้

                                8.6.1 โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งปรากฎอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่

                                           1) จำนวนโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ  

                                           2) โรงเรียนเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับเป็นแหล่งเรียนรู้งานจากโรงเรียนอื่นๆ ครูและนักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ (ตัวอย่างชัดเจน)

                                           3)โรงเรียนนำผลงานเสนอใน   Symposium

                                8.6.2 กระบวนการนิเทศเป็นอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบครบวงจร ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม

                                8.6.3. สื่อ เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือ

                                8.6.4 เผยแพร่วิธีการนิเทศให้เป็นที่ยอมรับ   ฯลฯ

 

บันทึก Symposium 3

คำแนะนำ              1. บันทึกฉบับนี้ใช้คู่กับเอกสารแนวทาง การคัดเลือกผลงานสู่ Symposium

                                2. แบบบันทึกชุดนี้ สำหรับบันทึกสรุปข้อมูลผลงานที่จะนำเสนอสู่ Symposium

                                3. ส่งแบบบันทึกฉบับนี้พร้อมบันทึก Symposium 1 มายังส่วนกลาง ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2553

1. ชื่อผลงาน ตั้งชื่อได้ตามความเหมาะสม ที่จะสามารถสะท้อนผลงานได้

2. กลุ่มที่นำเสนอ หมายถึง ผลงานที่นำเสนอสอดคล้องกับกลุ่มใน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

                                1) โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนระดับก่อนประถมถึง ม.6

                                2) โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนถึงระดับขยายโอกาส

                                3) โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลางหรือเล็ก (มัธยมประจำตำบล)

4) โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางหรือใหญ่ (มัธยมประจำอำเภอ)

                                5) โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ หรือ World Class

3. สอดคล้องกับขอบข่ายสาระ หมายถึง

                                1) การพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน โดยระบุ ด้านใด ด้านหนึ่ง หรือทั้ง 3 ด้าน ในกรณีนี้ถ้ามากกว่า 1 ด้าน ให้แยกบันทึก ประกอบด้วย

                                                1.1) การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระ………

                                                1.2) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

                                                1.3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                                                1.4) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach)  สู่คุณภาพนักเรียน

                                2) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน: ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด

                                3) การนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ Roving Teams

4. รายละเอียดและสื่อ หมายถึง รายละเอียดที่สอดคล้องกับสาระที่ระบุใน ข้อ 3 และสอดคล้องกับลักษณะสำคัญที่ระบุไว้ในแนวทางการคัดเลือกผลงานสู่ Symposium หรือ แบบบันทึก Symposium 1

สื่อ หมายถึง          1) สื่อประกอบผลงาน ในการที่เป็นเอกสารระบุชื่อเอกสาร และจำนวนเอกสาร

                                                2) สื่อในการนำเสนอ เช่น VCD PowerPoint   ภาพยนตร์ นิทรรศการ ฯลฯ

5. ผู้นำเสนอ ระบุ จำนวน ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)             

 

 (2) บันทึก Symposium 2

ผลงานที่นำเสนอใน Symposium

โรงเรียนในฝัน: บทเรียนการพัฒนาทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) สู่คุณภาพนักเรียน

โรงเรียน............................................  สพท. ......................................./ศูนย์ฯ....................................  สพท. ........................................../ Roving Teams คณะ............................

1. ชื่อผลงาน

2.กลุ่มที่นำเสนอ

3.สอดคล้องกับขอบข่ายสาระ

4.รายละเอียดและสื่อการนำเสนอ

5. ผู้นำเสนอ

 

 

 

 

 

 กลับหน้าหลัก

ประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากลที่จอมเทียน

โพสต์10 มิ.ย. 2553 01:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2553 20:42 ]

โรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี  (รายละเอียดดังไฟล์แนบ 1 / carlendar / List / project / table)
 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล และผู้เข้าร่วมอบรม

      เนื่องจากเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเป็นเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการประชุม  อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์ 
จึงขอให้ทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุมทั้ง 5 จุด Download และprint เอกสาร เพื่อนำมาใช้ในการประชุมทุกท่าน รวมทั้งศึกษาก่อนล่วงหน้า  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และจะทำให้การอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน
 
                                        ขวัญชีวา  วรรณพินทุ
 

Education Hub

โพสต์10 มิ.ย. 2553 01:14โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2553 20:43 ]

การพัฒนาครู โรงเรียนมาตรฐานสากล
    สพท.นครปฐม เขต 1
        โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน  ศรีวิชัยวิทยา  สิรินธรราชวิทยาลัย  พระปฐมวิทยาลัย
    สพท.สมุทรสาคร
        โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 
    รายละเอียดการอบรม ตามไฟล์แนบ

กรอบการประเมิน ศน.

โพสต์28 พ.ค. 2553 05:36โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2553 02:09 ]

กรอบการประเมินศึกษานิเทศก์แนวใหม่

ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attribute)
 

รายการ

ความรู้

                                                 ทักษะ

๑.  การนิเทศการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เช่น 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
รูปแบบ  กระบวนการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ ฯลฯ

การพัฒนาระบบการนิเทศ

 การนิเทศในองค์กรอื่น

 กระบวนการนิเทศ

· วางแผนการนิเทศ (ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล ลำดับปัญหา)

· กำหนดทางเลือก

· สร้างสื่อ เครื่องมือนิเทศ

· ดำเนินการนิเทศ

· ประเมินผลการนิเทศ

การใช้เทคนิค/วิธีการและกิจกรรมการนิเทศ

· กัลยาณมิตร
· ทีมงาน
· การฝังตัว
· Reflective Coaching 
· ร่วมคิดร่วมทำ       
· การเรียนการสอนในชั้นเรียน
· พี่เลี้ยง (Mentor)
· ฯลฯ

การเชื่อมโยงการนิเทศกับองค์กรอื่น

๒. หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา

· ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย)

- การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

- กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ สพท.
- กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

- การเขียนแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

สามารถนิเทศการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

· การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

· การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

· การใช้หลักสูตร

· การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

๓. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดกระบวนการเรียนรู้           
- การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

-การเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด

-การเรียนรู้โดยการทำโครงงาน

-การเรียนรู้โดยใช้ ICT

-การจัดเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

-การเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ

· กัลยาณมิตร
· ทีมงาน
· การฝังตัว
· Reflective Coaching    
· ร่วมคิดร่วมทำ
· การสอนในชั้นเรียน
· พี่เลี้ยง (Mentor)
· ฯลฯ

๔. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

- การจัดทำ จัดหา สื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การใช้ สื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

·    นิเทศการจัดทำ  จัดหา การใช้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
·    การใช้สื่อ ICT เพื่อการนิเทศ เช่น

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดกระทำข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการนำเสนอผลการนิเทศ

- การสืบค้นข้อมูล  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  e-learning
- การนำสื่อ แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมมาใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

๕. การประเมินผลการศึกษา

· การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ

    -  ระดับชั้นเรียน

    -  ระดับสถานศึกษา

    -  ระดับเขตพื้นที่

    -  ระดับชาติ

· การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

· การนำผลการวัดและประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน

· ความสามารถในการนิเทศการวัดและประเมินผลการศึกษา

  - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับต่างๆ

  - การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

  - การนำผลการวัดและประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 · ความสามารถในการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
  การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยเชิงประเมิน
   การประเมินโดยใช้กระบวนวิจัยในการประเมินโครงการ คุณลักษณะ หรือ งานต่าง ๆ ฯลฯ

การวิจัยสถาบัน
   การวิจัยในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา

· การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้

- การนำผลการวิจัยไปใช้

· ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา  ที่เป็นความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

                - การเขียนเค้าโครงการวิจัย
                - การดำเนินการวิจัย
                - การจัดทำรายงานวิจัย
          - การนำผลการวิจัยไปใช้

· นิเทศการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและโรงเรียน

· ความสามารถในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา

· ระบบประกันคุณภาพภายใน
· การประเมินภายนอก

การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

๘. วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์

 

ความรู้สำคัญจำเป็นที่ศึกษานิเทศก์ควรรู้

วิทยาการใหม่ ๆ

· การบริหารจัดการนิเทศอย่างเป็นระบบ

· ห้องเรียนคุณภาพ

· การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

· หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

· ประชาคมอาเซียน

· เศรษฐกิจสร้างสรรค์

· Lesson study  

· Open Approach

· การจัดการความรู้ (K.M)

· การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

· กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

· นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

· การบริหารจัดการ

-  ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

-  งาน/นโยบายตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

-  ฯลฯ

· การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ในการนิเทศ

· การนิเทศวิทยาการใหม่ ๆ

 

1-7 of 7