กรอบการประเมิน ศน.

โพสต์28 พ.ค. 2553 05:36โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2553 02:09 ]

กรอบการประเมินศึกษานิเทศก์แนวใหม่

ความรู้ (Knowledge)  ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attribute)
 

รายการ

ความรู้

                                                 ทักษะ

๑.  การนิเทศการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ เช่น 
 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
รูปแบบ  กระบวนการนิเทศ เทคนิควิธีการนิเทศ ฯลฯ

การพัฒนาระบบการนิเทศ

 การนิเทศในองค์กรอื่น

 กระบวนการนิเทศ

· วางแผนการนิเทศ (ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล ลำดับปัญหา)

· กำหนดทางเลือก

· สร้างสื่อ เครื่องมือนิเทศ

· ดำเนินการนิเทศ

· ประเมินผลการนิเทศ

การใช้เทคนิค/วิธีการและกิจกรรมการนิเทศ

· กัลยาณมิตร
· ทีมงาน
· การฝังตัว
· Reflective Coaching 
· ร่วมคิดร่วมทำ       
· การเรียนการสอนในชั้นเรียน
· พี่เลี้ยง (Mentor)
· ฯลฯ

การเชื่อมโยงการนิเทศกับองค์กรอื่น

๒. หลักสูตรแกนกลางฯ และหลักสูตรสถานศึกษา

· ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย)

- การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง

- กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของ สพท.
- กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

- การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

- การเขียนแผนการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

สามารถนิเทศการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน

· การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

· การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร

· การใช้หลักสูตร

· การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

๓. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดกระบวนการเรียนรู้           
- การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย

-การเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด

-การเรียนรู้โดยการทำโครงงาน

-การเรียนรู้โดยใช้ ICT

-การจัดเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้

-การเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ

· กัลยาณมิตร
· ทีมงาน
· การฝังตัว
· Reflective Coaching    
· ร่วมคิดร่วมทำ
· การสอนในชั้นเรียน
· พี่เลี้ยง (Mentor)
· ฯลฯ

๔. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้

- การจัดทำ จัดหา สื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การใช้ สื่อ นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนา สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

·    นิเทศการจัดทำ  จัดหา การใช้และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
·    การใช้สื่อ ICT เพื่อการนิเทศ เช่น

- การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดกระทำข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการนำเสนอผลการนิเทศ

- การสืบค้นข้อมูล  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  e-learning
- การนำสื่อ แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมมาใช้ในการนิเทศการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

๕. การประเมินผลการศึกษา

· การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ

    -  ระดับชั้นเรียน

    -  ระดับสถานศึกษา

    -  ระดับเขตพื้นที่

    -  ระดับชาติ

· การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

· การนำผลการวัดและประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน

· ความสามารถในการนิเทศการวัดและประเมินผลการศึกษา

  - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับต่างๆ

  - การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

  - การนำผลการวัดและประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 · ความสามารถในการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา

๖. การวิจัยทางการศึกษา

การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
  การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจัยเชิงประเมิน
   การประเมินโดยใช้กระบวนวิจัยในการประเมินโครงการ คุณลักษณะ หรือ งานต่าง ๆ ฯลฯ

การวิจัยสถาบัน
   การวิจัยในระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา

· การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้

- การนำผลการวิจัยไปใช้

· ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา  ที่เป็นความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

                - การเขียนเค้าโครงการวิจัย
                - การดำเนินการวิจัย
                - การจัดทำรายงานวิจัย
          - การนำผลการวิจัยไปใช้

· นิเทศการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและโรงเรียน

· ความสามารถในการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๗. การประกันคุณภาพการศึกษา

· ระบบประกันคุณภาพภายใน
· การประเมินภายนอก

การนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก

๘. วิทยาการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์

 

ความรู้สำคัญจำเป็นที่ศึกษานิเทศก์ควรรู้

วิทยาการใหม่ ๆ

· การบริหารจัดการนิเทศอย่างเป็นระบบ

· ห้องเรียนคุณภาพ

· การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

· หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

· ประชาคมอาเซียน

· เศรษฐกิจสร้างสรรค์

· Lesson study  

· Open Approach

· การจัดการความรู้ (K.M)

· การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

· กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

· นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

· การบริหารจัดการ

-  ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

-  งาน/นโยบายตามจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

-  ฯลฯ

· การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ในการนิเทศ

· การนิเทศวิทยาการใหม่ ๆ

 

Comments