พัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่

โพสต์13 ก.ค. 2553 21:16โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2553 22:38 ]
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2553
     ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 4 (จ.ราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี) จัดการประชุมเป็นหน่วยประชุมที่ 5  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (สพท.สุพรรณบุรี เขต 1) ดำเนินการามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2553 ภายใต้กิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
 
หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/วิทยากร 
    - พิธีเปิด โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผอ.สพท.สุพรรณบุรี เขต 1  และบรรยายพิเศษ
    - การพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ของ สพฐ. โดย นายอารมณ์ วงศ์บัณฑิตและคณะ  มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดการกับความรู้ใน เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ดีในการนิเทศ และคัดเลือกในแต่ละกลุ่ม เขียนลงแผ่นชาร์ท ติดประกาศเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และสุ่มนำเสนอหน้าเวที
    - การจัดการกับความรู้เรื่องนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ โดย นายมนู สมบูรณ์เหลือ และคณะ
    - การนำเสนอ Best Practices การนิเทศการศึกษาที่ประสบความสำเร็จของกลุ่มนิเทศฯ และของศึกษานิเทศก์ ด้านรูปแบบการนิเทศ ด้านสื่อหรือเครื่องมือนิเทศ
    - การวางแผนติดตามการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ โดย นางมัณฑนา เพ็งนู และคณะ (ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, กิตติ กสิณธารา)
    - อภิปราย ซักถาม ประเมินผลและพิธีปิด
 
สื่อ
    1. คู่มือปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่
    2. หลักการและเกณฑ์ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีและการคัดเลือกศึกษานิเทศก์แกนนำ (Master Supervisors)
    3. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวหใหม่
 
Comments