วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision) สพม.9

        ภายในปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี - นครปฐม) เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ


พันธกิจ (Mission) สพม.9

  • ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตร
  • ส่งเสริม / เร่งรัดให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประสานและสนับสนุนเครือข่ายนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
เป้าหมาย
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2554 โดยภายในปี 2554  เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 3 ในภาพรวมของจังหวัด

2.โรงเรียนทุกโรงได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอก และการเมินคุณภาพภายใน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   และผ่านการประเมินมาตรฐานของ สมศ.ในระดับดีขึ้นไป

3. โรงเรียนมีหลักสูตรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีการนำแหล่งเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากชุมชน   สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการในท้องถิ่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้  และสามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด

4. โรงเรียนทุกโรงมีครูที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 10  

5. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ป้องกันพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตร


 
หน้าเว็บย่อย (1): ใครเป็นใคร
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
4 มิ.ย. 2554 04:10
Comments