ใครเป็นใคร

 
 
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5
(กลุ่มจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
 
คณะกรรมการบริหารสำนักงานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5
 

 1

 นางกัญญา วัฒนถาวร

 ศน.สพท.สมุทรสงคราม

  หัวหน้า

 2

 นางสาวอุสุมา มีวรรณ        

 ศน.สพท.เพชรบุรี เขต 1

 

 3

 นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ 

 ศน.สพท.สมุทรสาคร

 

 

 

 

 

         
คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5
 

 1

 นายรังสรรค์  เพ็งนู

 ศน.สพท.ราชบุรี เขต 1 

 ประธานกรรมการ

 2

 นายคำรณ  เกตุย้อย       

 ศน.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 กรรมการ

 3

 นางพรสวรรค์ สุขสวัสด์

 ศน.สพท.ราชบุรี เขต 1

 กรรมการ

 4

 นางนฤมล ไพศาลสมบัติ  

 ศน.สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 กรรมการ

 5

 นางพัทยา  ชมถนอม      

 ศน.สพท.สมุทรสาคร

 กรรมการ

 6

 นางสาวพิศมัย  บุตรฉ่ำ 

 ศ.น.สพท.สมุทรสาคร

 กรรมการ

 7

 นางสาวอารีย์ ทิมเมือง         

 ศน.สพท.สมุทรสาคร

 กรรมการ

 8

 นายสุเทพ  โตสุวรรณ      

 ศน.สพท.เพชรบุรี เขต 1

 กรรมการ

 9

 นางเครือชุลี เรืองแก้ว      

 ศน.สพท.เพชรบุรี เขต 1

 กรรมการ

 10

 นายประภัสสร์  อินทรประเสริฐ  

 ศน.สพท.สมุทรสงคราม

 กรรมการ

 11

 นายสมชาย  พูลศรี        

 ศน.สพท.นครปฐม เขต 2

 กรรมการ

 12

 นางกัญญา  วัฒนถาวร     

 ศน.สพท.สมุทรสงคราม

 กรรมการและเลขานุการ

 13

 นางสาวอุสุมา  มีวรรณ

 ศน.สพท.เพชรบุรี เขต 1

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 14

 นายอนนท์  ศรีพิพัฒน์ 

 ศน.สพท.นครปฐม เขต

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 ทำเนียบบุคลากร ศน.ม 5

นายรังสรรค์ เพ็งนู     ศึกษานิเทศก์ สพท.ราชบุรี เขต 1
โทรศัพท์  :  08-1944-4807
e-mail      : 
dukerangson@hotmail.com 
                 :  rangson@hi-supervisory5.net
Blog         :  rangson.blogspot.com
ดูรายละเอียด 
 

นางกัญญา วัฒนถาวร(หมู)    ศึกษานิเทศก์ สพท.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์  : 08-1981-0821
e-mail      : hmukanya@hotmail.com  |  kanya@hi-supervisory5.net
Blog         : http://hmukanya.blogspot.com/  |  http://gotoknow.org/file/mukanya50 
ดูรายละเอียด

นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์    ศึกษานิเทศก์  สพท.นครปฐม เขต 2
โทรศัพท์  : 08-1924-9808
e-mail      :
srinon@hotmail.com | webmaster@hi-supervisory5.net | phatnon@gmail.com 
Blog         : srinon.blogspot.com 
                 :
srinon.multiply.com สาระนิเทศโรงเรียนในฝัน
                 :
suppervisor.multiplu.com ศิลปกรรมนิเทศ 
                 :
http://gotoknow.org/blog/art-culture 
                 : http://gotoknow.org/blog/best-practices ผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ
ดูรายละเอียด

นางสาวอุสุมา มีวรรณ  ศึกษานิเทศก์  สพท.เพชรบุรี เขต 1
โทรศัพท์  : 08-9205-5519
e-mail      :
usumarr@hotmail.com | usuma@hi-supervisory5.net
Blog         : http://www.usuma.blogspot.com/ 
ดูรายละเอียด
 
นายประภัสสร์  อินทรประเสริฐ   ศึกษานิเทศก์ สพท.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์  :  08-9254-1558
e-mail      :  prapat@hi-supervisory5.net
Blog         : 
ดูรายละเอียด
 
 
นางสาวพิศมัย บุตรฉ่ำ  ศึกษานิเทศก์ สมุทรสาคร
โทรศัพท์  :   08-7151-2847 
e-mail      :   pisamai@hi-supervisory5.net | pisnoi@yahoo.com | pissy2552@gmail.com
Blog         :   http://www.pisnoi.blogspot.com/
ดูรายละเอียด 
 
นายสมชาย พูลศรี    ศึกษานิเทศก์ สพท.นครปฐม เขต 2
โทรศัพท์  :  08-7044-1982
e-mail      :  somchai@hi-supervisory5.net | sompulsri@hotmail.com
Blog         :  gotoknow.org/blog/budda/141336
ดูรายละเอียด 
นายคำรณ เกตุย้อย   ศึกษานิเทศก์ สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โทรศัพท์  :
e-mail      :  kamron@hi-supervisory5.net 
Blog         :
ดูรายละเอียด   
นางพรสวรรค์ สุขสวัสด์   ศึกษานิเทศก์ สพท.ราชบุรี เขต 1
โทรศัพท์  :
e-mail      :  pornsawan
@hi-supervisory5.net
Blog         :
ดูรายละเอียด

นางพัทยา ชมถนอม   ศึกษานิเทศก์ สพท.สมุทรสาคร
โทรศัพท์  :  08-1274-3966 
e-mail      :  pattaya@hi-supervisory5.net | jangky2009@hotmail.com
Blog         :
ดูรายละเอียด  

นางนฤมล ไพศาลสมบัติ    ศึกษานิเทศก์ สพท.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โทรศัพท์  :  08-6319-2386
e-mail      :  nareumol@hi-supervisory5.net 
Blog         :
ดูรายละเอียด    

 
นางเครือชุลี  เรืองแก้ว   ศึกษานิเทศก์ สพท.เพชรบุรี เขต 1
โทรศัพท์  :  08-7044-3822
e-mail      :  kreuchulee@hi-supervisory5.net | kreuchulee-r@hotmail.com
Blog         :
ดูรายละเอียด  
นายสุเทพ  โตสุวรรณ   ศึกษานิเทศก์ สพท.เพชรบุรี เขต 1
โทรศัพท์  :  08-1840-7417
e-mail      :  sutep@hi-supervisory5.net | techno2553@gmail.com
Blog         :
ดูรายละเอียด  

นางสาวอารีย์ ทิมเมือง    ศึกษานิเทศก์ สพท.สมุทรสาคร
โทรศัพท์  :  08-1444-4323
e-mail      :  aree@hi-supervisory5.net 
Blog         :
ดูรายละเอียด 

                กำลังเสริม

นางโสภาพร  พุมเพรา  ศึกษานิเทศก์ สพท.สมุทรสาคร
โทรศัพท์  :  08-1968-3532
e-mail      :  sopaporn@hi-supervisory5.net  | 
ditkorn@hotmail.com  
Blog         : 
ดูรายละเอียด