อนนท์ ศรีพิพัฒน์

   
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์      : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   Tel.                               : 081-9249808
   e-mail                            : webmaster@hi-supervisory5.net 
                                          srinon@hotmail.com 
                                          phatnon@gmail.com  
                                          phatsrinon@gmail.com
 
 

                  Blog  : http://srinon.multiply.com สาระนิเทศโรงเรียนในฝัน 
                           : http://gotoknow.org/blog/art-culture ศิลปกรรมนิเทศ 
                           : http://gotoknow.org/blog/best-practices ผลการปฏิบัติงานที่ดี  
                           : http://suppervisor.multiply.com ศูนย์ประสานงานครูศิลปะ 
                           : http://srinon1968.spaces.live.com/ กลุ่มครูศิลปะ
 
                           : โรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.9 
                           นิเทศทรรศ : กลุ่มนิเทศฯ สพม.9
                           ประสานงานโรงเรียนในฝัน สพม.9
                           เครือข่ายเพื่อนร่วมเรียน BTU 
                           : นฤมิตนิเทศ 
                           : จุดประกายการใช้ GooogleApp 
                           : การใช้แหล่งเรียนรู้
 
  Social Network : facebook | http://www.facebook.com/
                           : hi5 | http://www.hi5.com/
                           : tagged | http://www.tagged.com/home_new.html
                           : quepasa | http://www.quepasa.com/qp/120115404.html
                           : fanbox | http://www.fanbox.com/FanFeed/Home.aspx?hp=1 
                           : อัลบั้มภาพ | http://www.yogile.com/9069/all 
                           : picasa web album | http://picasaweb.google.com/phatnon/ 
 


นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    1.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิมานปฐม สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี สหวิทยาเขตวัชรีรมยา และสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ดังนี้   
    1) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม                                   
    2) โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
    3) โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 
    4) โรงเรียนเพิ่มวิทยา          
    5) โรงเรียนสถาพรวิทยา

3. งานนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    4.1 โรงเรียนในฝัน 
    4.2 โรงเรียนมาตรฐานสากล 
    4.3 โรงเรียนดีประจำตำบล 
    4.4 คณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลคณะที่ 4 กลุ่มจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
    4.5 คณะกรรมการที่ปรึกษา กลุ่ม 46 โรงเรียนผู้นำไอซีทีโรงเรียนในฝัน
    4.6 คณะทำงานด้านไอซีทีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
    4.7 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 

 
Comments