ลิงก์ดีมีประโยชน์

 

 
 
 
moc 
mua
obec
onec
 ops
vec
 
 
 
       เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเว็บไซต์ สหวิชา ดอท คอม  เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ครูและนักเรียนสามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ ในแต่ละห้องเรียนจะได้พบกับองค์ความรู้อันหลากหลาย ข้อสอบคัดเลือกต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ นักเรียน ที่ต้องการศึกษาต่อ และที่สำคัญคือ  บทความที่ครูสามารถนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้  ท้ายที่สุดจะกลายเป็นเว็บชุมชน ซึ่งเป็นแหล่ง พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบปัญหาด้านการเรียนการสอน
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศน์ศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์)กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
video.jpg
ebook.jpg
digital_library.jpg
physic.jpg
math.jpg
astronomy.jpg 
sema

TCU 

เกมเสริมความรู้

ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.  DOC
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน
บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล
ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา
Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT
OBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา
คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการของ สพฐ.
ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา
E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
คู่มือครู หนังสือสำหรับครู

นวัตกรรมทางการศึกษา
เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง
การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลายหลาย

ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้
ที่หลากกลาย  จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.
มุมศึกษานิเทศ  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน
คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์
OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.
กับหน่วยงานต่างๆ
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์
เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ
ที่มีสาระครบถ้วน
ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา
แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย
 
Comments