Admission

Link ที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่อง Admission

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 รายละเอียดการสอบ A-Net

          การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีระบบและวิธีการคัดเลือกโดยสรุป ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และองค์ประกอบ

 • วัตถุประสงค์ การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ
  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียน
  2. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • องค์ประกอบของการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง การรับบุคคลเข้าศึกษาฯ จะพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 10%
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA กลุ่มสาระ 3 – 5 กลุ่ม จาก 8 กลุ่ม) ให้ค่าน้ำหนัก 20%
  3. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) ให้ค่าน้ำหนัก 35 – 70% (3 – 5 วิชา จากวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
  4. ผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (Advanced National Educational Test : A – NET) และ/หรือ วิชาเฉพาะรวมกันไม่เกิน 3 วิชา ให้ค่าน้ำหนัก 0 – 35%
  5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย มหาวิทยาลัย/สถาบันจะทำการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อม และความเหมาะสมเป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษา โดยไม่คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

2. วิธีการและขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
          ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • การทดสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทำการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้
  1. การสอบวิชาเฉพาะ ได้แก่
   (1) วิชาความถนัด จัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
   (2) วิชาภาษาต่างประเทศ จัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  2. การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) จัดสอบในช่วงเดือนมีนาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


 • การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ ยื่นใบสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชาในวันที่ 11 – 20 เมษายน 2552 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาได้กำหนดไว้ก่อนการสมัคร หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน หลังจากนั้น จะนำมารวมกับคะแนนที่คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุ่มสาระ) เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป

3. ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชา ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษา
 2. สมัครและสอบวิชาเฉพาะ
 3. สอบ O – NET สมัครและสอบ A – NET และ/ภาษาต่างประเทศ
 4. สมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
 5. ประกาศผลการคัดเลือก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cuas.or.th/

Comments