ความหมาย

โพสต์3 ส.ค. 2552 19:29โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2552 02:12 ]
แหล่งเรียนรู้ (Wisdom) 

          ความหมาย
  
        "แหล่งเรียนรู้" หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มีกำหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่น เป็นต้น (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)
        "แหล่งเรียนรู้" คือ ถิ่น ที่อยู่ บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ที่หรือศูนย์ความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ ซึ่งแหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งบุคคล สิ่งมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะอยู่ในห้องเรียน ในโรงเรียน หรือ นอกโรงเรียนก็ได้
 
        "แหล่งการเรียนรู้" หมายถึง แหล่งที่มีข้อมูลข่าวสารความรู้ ประสบการณ์  สารสนเทศและเทคโนโลยี สำหรับผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้ ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น
 
        ประเภทของแหล่งการเรียนรู้
 
        แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมี  2   ประเภท   คือ   แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น
    1.  แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
         1.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ  เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ฯลฯ
         1.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องสมุดกลุ่มสาระ ห้องสมุดเคลื่อนที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องมัลติมีเดีย  เว็บไซต์ ห้องอินเทอร์เน็ต   ห้องเรียนสีเขียว   ห้องพิพิธภัณฑ์   ห้องเกียรติยศ   สวนพฤกษศาสตร์  สวนสมุนไพร  สวนวรรณคดี  สวนสุขภาพ   สวนหิน  สวนหย่อม   สวนผีเสื้อ   บ่อเลี้ยงปลา  เรือนเพาะชำ   ต้นไม้พูดได้  ฯลฯ
    2.  แหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน
         2.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ำ  ทะเล   สัตว์  ฯลฯ
         2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน โบราณสถาน สถานที่สำคัญ แหล่งประกอบการ 
 
Comments