สมุทรสาคร

สมุทรสาคร


โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร   (ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง)  * หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง webmaster@hi-supervisory5.net
 

1. โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร

ผู้อำนวยการ :  นายธีรชัย บุญอารีย์
ที่อยู่ :  -   ตำบล บางโทรัด   อำเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ :   0-3483-9201   Fax : 0-3483-9212
Website :http://school.obec.go.th/swsksakhon/swsk4.html e-mail : swsk2539@hotmail.com

2. โรงเรียน กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)

ผู้อำนวยการ :  นายพิบูล มณีนิล
ที่อยู่ :   ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน   อำเภอ กระทุ่มแบน   จังหวัด สมุทรสาคร  74110
โทรศัพท์ :   0-3447-1902   Fax : 0-3447-1901
Website : http://www.wsk.ac.th/  e-mail : ktbwsk@hotmail.com

3. โรงเรียน กุศลวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
ที่อยู่ :  -   ตำบล บางยาง   อำเภอ กระทุ่มแบน   จังหวัด สมุทรสาคร  74120
โทรศัพท์ :   0-3485-8601   Fax :
Website : http://k492.tripod.com/ks.htm  e-mail : hard_wear85@hotmail.com

4. โรงเรียน พันท้ายนรสิงห์วิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายศักดา โกมลวานิช
ที่อยู่ :  -   ตำบล โคกขาม   อำเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ :   0-3447-8433  Fax : 0-3447-8434
Website : www.phanthai.ac.th e-mail : Kroosom_26@hotmail.com 

5. โรงเรียน วัดธรรมจริยาภิรมย์

ผู้อำนวยการ :  นายบุญชอบ สาธร
ที่อยู่ :  -   ตำบล หลักสาม   อำเภอ บ้านแพ้ว   จังหวัด สมุทรสาคร  74120
โทรศัพท์ :    0-3448-1468   Fax : 0-344-82876
Website : http://www.wd.ac.th/web2009   e-mail :

6. โรงเรียน วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ

ผู้อำนวยการ :  นายพลวัฒน์ เป้าเล้ง
ที่อยู่ :  -   ตำบล ยกกระบัตร   อำเภอ บ้านแพ้ว   จังหวัด สมุทรสาคร  74120
โทรศัพท์ :   0-3448-1459   Fax : 0-3448-3138
Website : http://watlaksipipat.blogspot.com/ e-mail : piwat06@thaimail.com

7. โรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ

ผู้อำนวยการ :  นายจารึก พญาพนัง
ที่อยู่ :  919 ถนน นรสิงห์   ตำบล มหาชัย   อำเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ :   034-411487   Fax :  034-426095
Website : http://skburana.ac.th e-mail :  samutsakhonburana@yahoo.com

8. โรงเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ นายบุญส่ง แป้นน้อย
ที่อยู่ :  -   ตำบล มหาชัย   อำเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ :   0-3441-2020   Fax : 0-3442-6095
Website :http://www.skburana.ac.th/main.html e-mail : skncom@windowslive.com

9. โรงเรียน สมุทรสาครวุฒิชัย

ผู้อำนวยการ :  นายนพพร สุขวงศ์
ที่อยู่ :  -   ตำบล บ้านเกาะ   อำเภอ เมืองสมุทรสาคร   จังหวัด สมุทรสาคร  74000
โทรศัพท์ :  0-3446-8485, 0-3446-8043 Fax :   0-3442-4850, 0-3483-0877
Website : e-mail :

10. โรงเรียน หลักสองส่งเสริมวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายวิสุทธิ์ รัตนไพบูลย์
ที่อยู่ :  -   ตำบล หลักสอง   อำเภอ บ้านแพ้ว   จังหวัด สมุทรสาคร  74120
โทรศัพท์ :   0-3448-1601, 0-3448-1601  Fax : 0-3448-1601
Website : http://school.obec.go.th/laksongs/  e-mail : Laksong2546@thaimail.com    Laksongs@hotmail.com

11. โรงเรียน อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

ผู้อำนวยการ :  นายวัลลภ    สุภิสิงห์
ที่อยู่ :  -   ตำบล อ้อมน้อย   อำเภอ กระทุ่มแบน   จังหวัด สมุทรสาคร  74130
โทรศัพท์ :   0-3442-02435   Fax :
Website : http://www.osc.ac.th e-mail :
หน้าเว็บย่อย (1): สมุทรสงคราม
ċ
สมุทรสาคร.xls
(25k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
19 ส.ค. 2552 20:49
Comments