เพชรบุรี

เพชรบุรีโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี     คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง  * หากพบข้อมูลผิดพลาด โปรดแจ้ง  webmaster@hi-supervisory5.net
 
เขต 1 
 

1. โรงเรียน เขาย้อยวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
ที่อยู่ :  121 ถนนบรรพตศีลคุณ หมู่ 3   ตำบล เขาย้อย   อำเภอ เขาย้อย   จังหวัด เพชรบุรี  76140
โทรศัพท์ :  0-3256-2512   Fax :   0-3243-9746
Website : http://www.khaoyoiwit.ac.th/  e-mail :

2. โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการ :  นาย
ที่อยู่ :  184/2 ถนนคีรีรัฐยา   ตำบล คลองกระแชง   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ :  0-3242-5404,  032-425052 Fax :  .032-418292
Website : http://vichakarn.bmp.ac.th/ e-mail :

3. โรงเรียน โยธินบูรณะ เพชรบุรี

ผู้อำนวยการ :  นายนพรัตน์ รักทอง
ที่อยู่ :  72 หมู่ 4   ตำบล สระพัง   อำเภอ เขาย้อย   จังหวัด เพชรบุรี  76140
โทรศัพท์ :  0 -3256-2305 / 0-3256-1288   Fax :  .
Website : e-mail :

4. โรงเรียน คงคาราม

ผู้อำนวยการ :  นายสมพงษ์ เมธานาวิน
ที่อยู่ : 346 ถนนบันไดอิฐ หมู่ 4   ตำบล บ้านหม้อ   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ : 0-3242-5492 Fax :  .
Website :http://www.kongkaram.ac.th/DEFAULT.ASP e-mail :

5. โรงเรียน ดอนยางวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายพล อินทร์จันทร์
ที่อยู่ :  หมู่ 4   ตำบล ดอนยาง   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ :  0-3242-6477-8ต่อ16   Fax :  .
Website : http://school.obec.go.th/donyang1/  e-mail :

6. โรงเรียน บางจานวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายจิรศักดิ์ ทรัพย์ล้อม
ที่อยู่ :  เลขที่ 125 หมู่ 3   ตำบล บางจาน   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ :  0-3242-5890   Fax :  .032425890 300
Website : http://school.obec.go.th/bangchan/ e-mail :  .bangchan.c@thaimail.com

7. โรงเรียน บางตะบูนวิทยา

ผู้อำนวยการ :  นายสนั่น ชนันทวารี
ที่อยู่ :  หมู่ 3   ตำบล บางตะบูน   อำเภอ บ้านแหลม   จังหวัด เพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ :  0-3248-9174   Fax :  .
Website :http://www.geocities.com/bangtabon/index1.htm e-mail : SADAYU@hotmail.com

8. โรงเรียน บ้านแหลมวิทยา

ผู้อำนวยการ :  ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ รุ่งธีระ
ที่อยู่ :  หมู่ 9   ตำบล   อำเภอ บ้านแหลม   จังหวัด เพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ :  0-3248-1141   Fax :  .
Website : http://www.blw.ac.th e-mail :

9. โรงเรียน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำนวยการ :  นายสุวิทย์ พ่วงลาภ
ที่อยู่ :  278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบล คลองกระแชง   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ :  0-3242-5070 / 0-3242-7032   Fax :  032-425809
Website : http://www.promma.ac.th/   e-mail : scipromma@yahoo.com 

10. โรงเรียน วชิรธรรมโศภิต

ผู้อำนวยการ :  นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์
ที่อยู่ :  ถนนเพชรบุรี - บางตะบูน หมู่ 4   ตำบล บางครก   อำเภอ บ้านแหลม   จังหวัด เพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ :  0-3240-9043   Fax :  .
Website :http://www.youtube.com/watch?v=9tNX2-hoVuc e-mail :

11. โรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)

ผู้อำนวยการ :  ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์
ที่อยู่ :  10 ถนนบริพัตร   ตำบล ท่าราบ   อำเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัด เพชรบุรี  76000
โทรศัพท์ :  0-3242-5383 / 0-3242-7183   Fax :  
Website : http://www.js.ac.th/index.php e-mail :
12. โรงเรียน หนองหญ้าปล้องวิทยา
ผู้อำนวยการ
:  นายรุจน์ สำเภาทอง
ที่อยู่
:  128 หมู่ 9   ตำบล หนองหญ้าปล้อง   อำเภอ หนองหญ้าปล้อง   จังหวัด เพชรบุรี  76160
โทรศัพท์
:  0-3249-7097  
Fax :  0-3249-4350
Website
เขต 2
 

13. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 

ผู้อำนวยการ : นายนายสมชาย  ครึกครื้น  (08-1858-6659)
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่            ตำบลชะอำ   อำเภอชะอำ เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ :  0-3247-2072     Fax :  0-3247-2072
Website : http://www.khunying.ac.th/  e-mail : 

14. โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 

ผู้อำนวยการ :  นายโกวิท  กรีทวี  (08-1705-5280)
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 9  ตำบลบางเก่า     อำเภอ ชะอำ   จังหวัด เพชรบุรี   76120
โทรศัพท์ :  0-3250-3098 Fax :  0-3244-8275
Website : e-mail : 

15. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 

ผู้อำนวยการ :  นายสายัณห์  ตันเสถียร  (08-9236-4211)
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่  2   ตำบลห้วยทราย   อำเภอชะอำ            จังหวัด เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ :   Fax :  0-3245-6156
Website : e-mail : 

16. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

ผู้อำนวยการ :  นางกัญพิมา  เชื่อมชิต   (08-9744-1977)
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 8  ตำบลเขาใหญ่    อำเภอ                    จังหวัด เพชรบุรี  76120
โทรศัพท์ :  0-3247-1741 Fax :  0-3247-0293
Website : http://www.peephet.ac.t e-mail : 

17. โรงเรียนท่ายางวิทยา 

ผู้อำนวยการ :  นายณัฐภาคย์  พัฒนพิเชียร     (08-1941-3453) 
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 3  ตำบลท่าคอย     อำเภอ ท่ายาง         จังหวัด เพชรบุรี  
โทรศัพท์ :  0-3246-1113 Fax :  0-3246-1112
Website : http://thayangwit.ac.th/  e-mail : 

14. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 

ผู้อำนวยการ :  นายไมตรี ศรีสกุลไทย  (08-1552-3049)
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 4   ตำบลท่าไม้รวก   อำเภอ  ท่ายาง   จังหวัด เพชรบุรี  
โทรศัพท์ :  0-3241-6818    0-2241-6613 Fax :    0-3241-6573
Website : e-mail : 

18. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 

ผู้อำนวยการ :  นายมงคล  ชูวงษ์วัฒนะ
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 3  ตำบลบ้านลาด   อำเภอ บ้านลาด   จังหวัด เพชรบุรี  
โทรศัพท์ :  0-3244-0480   0-3249-1343 Fax :  0-3244-0680
Website : http://banlat.ac.th/web/ e-mail : 

19. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

ผู้อำนวยการ : นายร้อง  มะเจี่ยว     (08-1198-4892) 
ที่อยู่ :  เลขที่        หมู่ 3 ตำบลวังจันทร์     อำเภอ                         จังหวัด เพชรบุรี  
โทรศัพท์ :   Fax :  0-3242-8393
Website : http://www.kaengwit.ac.th/  e-mail : 
20. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
ผู้อำนวยการ
: นายอนิรุทธิ์  บัวทอง     (08-9254-6645)
ที่อยู่
:  เลขที่        หมู่ 4  ตำบลป่าเต็ง    อำเภอ                              จังหวัด เพชรบุรี  76130
โทรศัพท์
:  0-3246-0000
Fax :  0-3282-9087
Website
e-mail :

21. โรงเรียนหนองจอกวิทยา

ผู้อำนวยการ : นายอภิชาติ  ใจกล้า    (08-1705-7376)
ที่อยู่ :  เลขที่ 7   หมู่ 6  ตำบลหนองจอก    อำเภอ ท่ายาง                    จังหวัด เพชรบุรี  
โทรศัพท์ :   Fax :  0-3245-2373
Website : e-mail :
 
หน้าเว็บย่อย (1): ประจวบคีรีขันธ์
Comments