เพ็ญพร พุ่มกุมาร

   

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร  : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์                   : 089-1258046
e-mail                      :
penpohn_p@yahoo.com
งาน                          : เลขาฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ / โรงเรียนวิถีพุทธ / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ทักษะวิชาชีพ ปวช. /  

 

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
    1.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา  
    1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตพิมานปฐม  สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี สหวิทยาเขตวัชรีรมยา และสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ดังนี้ 
    1) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) 
    2) โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
    3) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา        
    4) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
    5) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
 
3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
4. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

เพ็ญพร พุ่มกุมาร

 
Comments