สุนทรี หิมารัตน์

   
นางสาวสุนทรีย์ หิมารัตน์ : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์                       : 089-36922094
e-mail                           : soontareeta99@gmail.com
งาน                               : หลักสูตรฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ | โรงเรียนมาตรฐานสากล
 
นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    1.1 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร  
    1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    2.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
    2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       
    2.3 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    2.4 การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

3. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิมานปฐม 
    1) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
    2) โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม                     
    3) โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 
    4) โรงเรียนสามพรานวิทยา 
    5) โรงเรียนบางหลวงวิทยา

4. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

5. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    5.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    5.2 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยระบบทางไกล ETV 
    5.3 โครงการโรงเรียนจัดการเรียนร่วม 
    5.4 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    5.5 คณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลคณะที่ 4 กลุ่มจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

สุนทรี หิมารัตน์

 
 
Comments