ผุดพรรณ นราแก้ว

   

นางผุดพรรณ นราแก้ว : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์                   : 084-0065665
e-mail                       : pud1@windowslive.com
งาน                           : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา | นิเทศ ติดตามระบบบริหารจัดการ | ห้องสมุด

นางผุดพรรณ นราแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    1.1 งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้   
            1.1.1 งานส่งเสริม ระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
            1.1.2 งานพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    1.2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
            1.2.1 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
            1.2.2 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา 
            1.2.3 งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
    1.3. งานนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
            1.3.1 นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
            1.3.2. ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
    1.4. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา 
            1.4.1 งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการนิเทศการบริหารการศึกษา 
            1.4.2 งานศึกษาค้นคว้า การพัฒนาการจัดการศึกษา 
            1.4.3 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการนิเทศระบบบริหาร 
            1.4.4 วิเคราะห์วิจัยการพัฒนาการจัดการศึกษา

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิมานปฐม  สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี สหวิทยาเขตวัชรีรมยา และสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ดังนี้ 
        1) โรงเรียนแหลมบัววิทยา 
        2) โรงเรียนคงทองวิทยา 
        3) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
        4) โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์           
        5) โรงเรียนบางเลนวิทยา

3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3.1 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    3.2 สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

4. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    4.1 โครงการครอบครัวอุปถัมภ์  
 

ผุดพรรณ นราแก้ว

 
Comments