เว็บการบัญชี

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th
2
กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th
3
กรมสรรพากร http://www.rd.go.th
4
ธรรมนิติ http://www.dharmniti.co.th
5
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง http://www.fpo.go.th
6
นักบัญชี.คอม Thai Accounting, Thai Tax, Thai Law http://www.nukbunchee.com
7
Acthai.com ข้อมูลข่าวสารการบัญชีและภาษี http://www.acthai.com/
8
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
http://www.icaat.or.th/index1.html
9
บัญชี.คอม http://www.bunchee.com
10
Bank of Thailand ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
11
The Stock Exchange of Thailand ตลาดหลักทรัพย์ http://www.set.or.th/th/index.html
12
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
13
Thailand Productivity Institute สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
14
SME for Thai จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ http://smeforthais.com/index2.shtml
15
TAX THAILAND TAX RESEARCH CENTER http://www.tax-thai.com
16
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ http://www.sec.or.th/index.php
17
ตัวอย่างแผนธุรกิจ http://www.thaismecenter.com
18
ศูนย์ธรรมศาสตร์พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ http://tuecom.velocall.com
19
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน http://www.oag.go.th
20
กรมศุลกากร http://www.customs.go.th
21
Thai Appraisal Foundation มูลนิธิการประเมินค่าทรัพย์สินไทย http://www.thaiappraisal.org/Thai/Market/
Market50.html
22
Thai Government Procurement ศูนย์กลางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
http://www.gprocurement.go.th/
23
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
http://www.tsi-thailand.org/
24
Great ideas for Teaching Accounting
http://www.swcollege.com/vircomm/gita/
gita_main.html#contents
25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
http://www.baac.or.th/l
26
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th/
27
การบัญชี
http://www.karnbunchee.com/
28
ศัพท์ตลาดทุน http://www.sec.or.th/th/educate/vocap/
gloss.shtml
29
ห้องสมุดมารวย http://www.maruey.com/th/index.html
30
สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (เงิน) http://money.howstuffworks.com/
31
เริ่มเขียนแผนธุรกิจ http://www.sme.go.th/websme/
start_plan.asp/
32
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ http://www.fpo.go.th/fseg/Index.php?
body=./Source/ECO/ECOIndex.php
&Language=Thai/
33
การบัญชี การสอบบัญชี ภาษี โดย Buncheeaudit.com http://www.buncheeaudit.com/
34
การบัญชีดอทคอม http://www.karnbunchee.com/
35
ข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ โดย ธ.กรุงไทย http://www.cb.ktb.co.th/prod/brnew.nsf/
36
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเลกโทรนิกส์ http://www.ecommerce.or.th/
37
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ http://www.cad.go.th/index.php
38
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี AcperTIS http://www.bamsw.com/
39
Download Demo โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีอื่นๆ (1) http://www.discacc.com/download.htm
40
Download Demo โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีอื่นๆ (2) http://www.bcaccount.com/downloads.aspx
41
คำศัพท์บัญชี โดย Buncheeaudit.com http://www.buncheeaudit.com/
accountvocab.htm
42
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย http://www.thaibond.com
43
บ้านบัญชีและผู้สอบบัญชี http://cpa-ta.pantown.com
44
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Autoflight http://www.autoflight.co.th
45
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ http://www.saa-thai.org
46
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร (บัญชีอุตสาหกรรม) http://www.biotec.or.th/foodindustry/
index.asp
47
e-FinanceThai.com http://www.efinancethai.com
48
สภาพัฒน์ http://www.nesdb.go.th
49
กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th
50
Thailand Account.com เรียนบัญชีจากไฟล์เสียง http://www.thailandaccount.com
51
ทำบัญชี.คอม http://www.tumbunchee.com
52
เครื่องมือคำนวณทางการเงิน http://www.kasikornbank.com/GlobalHome/
TH/miscellenous/tools/tool_calculator.html
53
นิตยสาร Business Week http://www.businessweek.com/index.html
54
วารสารการเงินการธนาคาร http://www.karnngern.com
55
ธนาคารชุมชน http://www.cb.ktb.co.th/prod/commbank.nsf
56
แผนภูมินักลงทุน ข้อมูลการลงทุน http://www.investorchart.com
57
เศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษา http://www.tangnamo.com/student/fp.htm
58
เศรษฐศาสตร์ชุมชน http://www.tangnamo.com/community/fp.htm
59
ก้าวทันตลาดทุน http://www.moneychannel.co.th
60
สมาคมการบัญชีไทย http://thaa.acc.chula.ac.th
61
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย http://www.fetco.or.th
62
ถามตอบด้านบัญชี AV Account http://www.avaccount.com
63
Softwarebunchee http://www.softwarebunchee.com
64
Programbunchee http://www.programbunchee.com
65
ACCASA ข้อมูลกฎหมายทางการบัญชี http://www.accasa.com
66
แบบทดสอบวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 http://www.smebiz-consult.com/accmedias/index.php
?option=com_content&task=view&id=43&
Itemid=96
67
สารสนเทศทางบัญชี http://www.sarinaccount.com/index.php?
lay=show&ac=article&Ntype=1
68
Download เอกสารทางการบัญชีี http://www.accounttothai.com/index.php?
option=com_docman&Itemid=93
69
ภาษีที่ดิน http://www.dol.go.th/register/tag.htm
70
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ http://www.thailocaladmin.go.th/
work/e_book/eb5/eb5_2/eb5_2.htm
Comments