คำสั่ง

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2

ที่  620 / 2553

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศักยภาพด้านวิชาการ (ศักยภาพเป็นเลิศ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553

..............................................................................

 

                              ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะดำเนินการแข่งขันศักยภาพด้านวิชาการ (ศักยภาพเป็นเลิศ) ตามโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่  18 – 23  พฤศจิกายน  2553  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในวันที่  27 – 29  ธันวาคม  2553  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                              เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขัน ดังนี้ .......      (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบ) 
 
                       กลับหน้าเดิม >>> 
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 พ.ย. 2553 07:35
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
11 พ.ย. 2553 01:18
Comments