เรื่องเก่า 2552-2553

 

การอบรมที่ทับสะแก

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2553
 
    ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน(แหล่งเรียนรู้) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม  จัดอบรมเรื่อง "การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้บนโลก Cyber"  ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย
    คณะครูจากโรงเรียนในฝันของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้ง 3 รุ่น โรงเรียนละ 4-8 คน รวม 80 คน  
 
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
    2. เพื่อส่งเสริมครูให้สามารถใช้ และสร้างแหล่งเรียนรู้บนโลก และโลก Cyber ได้
    3. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้บนโลก และโลก Cyber ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร/เนื้อหาสาระ :
    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลบนโลก Cyber  
    สมรรถนะด้าน ICT ของครู (ตัวชี้วัดศักยภาพ) ในยุคการศึกษาและการสื่อสารเสรี ความพร้อมสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซี่ยน 
    การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูลทางอินเตอรเน็ต 
    การสร้างแหล่งเรียนรู้บนโลก Cyber ด้วยตนเอง
 
วิทยากร :
    นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5  
    นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4
 

 ความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม :

 ผลที่ได้รับหลังการอบรม :

 

สัมมนาศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา 53

วันที่ 20 - 22 กันยายน 2553  

    การสัมมนาศึกษานิเทศก์มัธยมศึกษา เรื่อง สถานภาพและทิศทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
    เครือข่ายการนิเทศก์การมัธยมศึกษาทั้ง 19 เครือข่าย จัดสัมมนา ศึกษาดูงานและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ  
 
เชิญชมภาพกิจกรรมต่างๆ  :  
 
 
 

ทำแผนนิเทศ

วันที่ 24 สิงหาคม 2553  

    
การประชุมวางแผนนิเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5  ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 9  ในบริเวณวัดดอนไก่เตี้ย(เดิม) อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี
    ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5 จัดประชุม วางแผนการดำเนินงานนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 5  แผนการนิเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรูปแบบสัมมนานิเทศ เพื่อศึกษาความก้าวหน้า และความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปข้อมูลโรงเรียนที่กำกับติดตาม การวิจัยโรงเรียนมาตรฐานสากล การเตรียมการนำเสนอผลงาน Symposium โรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีผลงานทั้งระดับสถานศึกษา ครู-ผู้บริหาร และนักเรียน  
 
 
 
 
 

มาตรฐานสากลที่จอมเทียน

วันที่ 12 มิถุนายน 2553  

    
การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
    คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553  ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี  ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
    วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสาระที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ โลกศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ และการเขียนความเรียงขั้นสูง  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีทิศทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  
 
 
 

จัดทำแผนนิเทศ ศน.ม.4-5

 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2553  

    
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และ 5  ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์  จ.เพชรบุรี  
    คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และเครือข่ายที่ 5  ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยได้กำหนดแผนและจัดทำปฏิทินนิเทศร่วมกัน ซึ่งจะได้จะลงปฏิทินและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    ทั้งนี้ มีเรื่องแจ้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศน.ม. ได้แก่
1. งานพัฒนา ศน. (พัฒนาวิชาชีพ = สอบ / ชี้แจง ศุกร์ที่ 18 มิ.ย.53 ทั้ง 2 เครือข่าย ที่ลองบีชชะอำ + ทบทวนการนิเทศแนวใหม่ / การติดตามผลการพัฒนา)
2. โครงการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
     - นิเทศ กำกับติดตาม ในรูปวิจัยพัฒนา ร่วมกับ ม.สวนดุสิต (หน่วยงานภายนอกมาร่วมประเมิน พัฒนา) คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม และร่วมวิจัย เครือข่ายละ 4 โรงเรียน งบต่อหัวต่อโรงเรียน
3. การเสริมสร้างความมั่นใจในเรื่องการใช้หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยสื่อ 4 เรื่อง (รับรู้เบื้องต้น 2  วัน) เครือข่ายละ 2 คน  คาดว่าเป็น วันที่ 31 พ.ค.และ 1,2 มิ.ย.53 ที่โรงแรมเฟิร์ส กทม.
4. การส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนนลำดัการเรียนการสอน ภาษาอื่นๆ ต่างประเทศที่สอง นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ   
5. การกำกับติดตามการประเมินผล โรงเรียนมาตรฐานสากล กำลังจัดทำคู่มือการกำกับติดตาม
6. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การอบรมครู ภ.อังกฤษ วิทย์ คณิต กลุ่มเป้าหมาย เข้าอบรมไม่ครบ ไม่ครอบคลุม (ทั้งนี้เพื่อเตรียมการสอนวิชาเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ) 
7. การทำเว็บโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้จัดทำและพัฒนามาเป็นลำดับ ล่าสุดอบรม ศน.ม.สร้างห่วงสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล http://www.worldclassschoolthai.net/  กับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาทั่วประเทศทุก ศน.ม. 
    

ทำเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล

วันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2553  

    
การประชุมปฏิบัติการจัดทำดัชนีข้อมูลและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร 
     กลุ่มเป้าหมาย :
        1. คณะทำงานจัดทำโปรแกรมดัชนีการศึกษา จำนวน 10 คน
        2. คณะทำงานจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 10 คน
        3. ศึกษานิเทศก์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ 19 เครือข่าย จำนวน 48 คน
        4. คณะทำงานจาก สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) 
     กิจกรรม : เช้าวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 อ.ภาสกร เกิดอ่อน บรรยายเรื่องที่มาของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินธุ เลขานุการคณะทำงาน รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของโครงการต่อผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นนายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  ได้พาคณะผู้เข้าอบรมจัดทำ Google Application เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  งานนี้ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาทุกเครือข่าย ได้เชื่อมประสานกับเว็บไซต์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ที่ใช้รูปแบบเครือข่ายสังคมสารสนเทศ เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา (Social Network)  ในการพัฒนาสู่เครือข่ายร่วมพัฒนา(Partnership) การจัดการเรียนรู้  ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
      (สมาชิกผู้เข้ารับการอบรม ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  คลิกที่นี่)
 

อบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรแกนกลาง ศน.ม.

 
วันที่ 28 - 30 เมษายน 2553  

    การประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ ศน.ม. 1-18 และ กทม. เรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ณ โรงแรมลาพาโลมา จังหวัดพิษณุโลก  
 
กลุ่มเปาหมาย :  ศึกษานิเทศก์เครือข่ายการนิเทศมัธยมศึกษา เครือข่ายละ 5 คน รวมผู้เข้าประชุม 95 คน  
 
 
 
 
 
 
  

 การประชุมสัมมนาเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคกลางและภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2553  ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 

หลอมแผน MOU

 
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2553  

    การประชุมปฏิบัติการหลอมแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ระดับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 4 และ 5 และเตรียมการจัดประชุมสัมมนาเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ  จ.สุพรรณบุรี 
    ภาระงาน : หลอมแผนลยุทธ์การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเครือการการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 4 และเครือข่ายที่ 5 และเตรียมงานการจัดประชุมทำ MOU ระหว่าง สพฐ. กับ ศกม. สพท. และสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
    ผลที่ได้ : ได้แผนกลยุทธ์ หลักสูตร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เพื่อใช้ทำความตกลงกับ สพฐ. ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน
 
 
 
 

มาตรฐานสากลที่หัวหิน

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2553  

    การประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล ศก.ม.9  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 
        เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และเครือข่ายที่ 5 ร่วมกับศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 9 (จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 9 เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมีนายรังสรรค์ เพ็งนู ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5 เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม
    วัตถุประสงค์ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล เตรียมความพร้อมด้านคุณภาพการบริหารจัดการ กลยุทธ์การขับเคลื่อน หลักสูตรและแนวทางการใช้หลักสูตร พร้อมรับการทำพันธะสัญญาต่อ สพฐ. 
    กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 9 ประกอบด้วย 
    จังหวัดเพชรบุรี มี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี และโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 9 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนประจวบราชวิทยาลัย โรงเรียนหัวหิน โรงเรียน อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 
    จังหวัดสมุทรสงคราม มี 3 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
    จังหวัดสมุทรสาคร มี 5 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร และโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
    โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ได้ส่งบุคลากรหลักของโรงเรียน ๆ ละ 10 - 12 คน เข้าประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยเฉพาะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครูแนะแนว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
    วิทยากรคณะศึกษานิเทศก์จากเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และเครือข่ายที่ 5 
    สาระการประชุม : แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จากแผนกลยุทธ์สู่การบริหารคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์ จัดทำแผนและแนวทางดำเนินการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ปฏิบัติการจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา
    ข่าวโดย ศน.กิตติ  กสิณธารา
 
    ประชุมปฏิบัติการทำข้อมูลดัชนีการศึกษาและเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล  ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2553  ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน อ.เมือง จ.นนทบุรี >>> ดูรายละเอียด

เตรียมความพร้อมโรงเรียนมาตรฐานสากล1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์  2553 

     ประชุมสัมมนาปฏิบัติการเตรียมการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ โรงเรียนถาวรานุกูล   อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  

     วัตถุประสงค์ :  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามกรอบและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
     กลุ่มเป้าหมาย :  ศึกษานิเทศก์เครือข่ายการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และ 5 จำนวน 30 คน (ศน.ม.)
ประธานและเลขาศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 7 ศูนย์ที่ 8  ศูนย์ที่ 9  (ศก.ม.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานมาตรฐานสากล ของทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม (สพท.)
     ผลที่ได้รับ :  ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
   
 

สัมมนานิเทศศูนย์พัฒนาวิชาการ นครปฐม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
  
    
     ประชุมสัมมนานิเทศศูนย์พัฒนาวิชาการ  ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม 
เป้าหมาย : ผู้บริหารและเลขาศูนย์พัฒนาวิชาการ
กิจกรรม : นำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 ของ สมป.จังหวัด ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ กลุ่ม ม.ปลาย และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน การทบทวนเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา การวิเคราะห์ความจำเป็นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์ (สมป.จ., ศูนย์ฯ)  การปฏิบัติการกำหนดเป้าหมายและกิจกรรมหลักในการร่วมพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์ฯ  สรุปผลการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาบุคลากรหลัก World Class

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2553
 
    
     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรหลักของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา และศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา 19 เครือข่ายทั่วประเทศ  ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ระดมสมองร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
     หลักสูตร/เนื้อหา : แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล การทบทวนปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ การนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล วิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้และ ICT โรงเรียนมาตรฐานสากล
     กิจกรรม : มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 2 ช่วง ช่วงแรก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร กลุ่มแผนฯ กลุ่มติดตาม-วิจัย กลุ่มบริหารเครือข่าย และกลุ่ม ICT ช่วงที่สอง แบ่งตามกลุ่มเครือข่ายการนิเทศและศูนย์ประสานงาน เพื่อระดมสมองวางแผนดำเนินงานขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ  การนำเสนอผลการประชุมวางแผนดำเนินงานในระดับเครือข่ายและ ศกม. สรุปอภิปรายปัญหาทั่วไปโดย นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ผลที่ได้รับ : ผู้ปฏิบัติงานมีทิศทาง กรอบแนวทางการดำเนินงาน แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดความมั่นใจ พร้อมลงพื้นที่ขยายผลในระดับเครือข่ายการนิเทศต่อไป. 
 

รายงานการประชุมสัมมนาร่วมพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 4 และเครือข่ายที่ 5 และศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ที่ 7, 8 และ 9 ครั้งที่  1/255วันที่  28  ธันวาคม  2552  ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง)
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2552
 
    สพท.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญฉลองปรับปรุงอาคารสำนักงาน
อัญเชิญพระพุทะรูปประจำสำนักงาน (หลวงพ่อวัดไร่ขิง) ประดิษฐาน ณ ซุ้มหน้าสำนักงาน
ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ และ
สังสรรค์วันปีใหม่ ทานเลี้ยง เล่นเกมรับรางวัล จับฉลากของขวัญ
แข่งขันเปตองรอบชิงชนะเลิศ (สานสามัคคีด้วยกีฬาภายใน)
สุขใจ สบายจิต ทุกๆ ท่านครับ
 
 
 
 
 
 
 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

วันที่ 3 ธันวาคม 2552
 
          คณะข้าราชการ หน่วยงานในอำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ข้าราชการอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารโรงเรียนและครู ศึกษานิเทศก์ ทหาร ตำรวจ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน และประชาชน ได้ประกอบพิธีถวายความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายหัสนัย จิตอารีย์ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานกล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
 
     "ข้าพระพุทธเจ้า............. ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" 
  
 
  
 

สัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2552
  
    การประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาประจำปี 2553 ณ โรงแรม เคพีแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
-----
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย
------->1. ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
------->2. ประธานและเลขานุการ ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
------->3. ประธานและเลขานุการ เครือข่ายการนิเทศการศึกษา
------->4. ประธานกลุ่มเครือส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาที่ไม่ได้เป็นประธาน ศกม.
------->5. รองผู้อำนวยการ สพท.ที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
      พิธีเปิด :  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสน่ห์ ขาวโต 
      จุดมุ่งหมายการประชุม : เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมาย ตัวบ่งชี้เกณฑ์คุณภาพ ที่กำหนดไว้  และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยริหารจัดการศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา ศูนย์ประสานงานการนิเทศมัธยมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูง
      เป้าหมาย : ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      เนื้อหา : วิทยากร  การพัฒนาการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล (ร้อยตำรวจเอก ดร.นิฐิภูมิ นวรัตน์) / การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ตำบลเป็นฐาน (นายชลำ อรรถธรรม ผอ.สพท.อุดรธานี เขต 2 และ นายคณาวุฒิ ปลัดพรหม นายก อบต.เสอเพลอ) / หลักสูตรพัฒนาชีวิตสู่ความสำเร็จ กับการแก้ปัญหาการติดศูนย์ ร มส. (นางนงลักษณ์ พรหมมีเนตร) / การดำเนินงานโครงการติวเข้มเติมต็มความรู้ <Tutor Chanal> (นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์) / แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2553 (ภาสกร เกิดอ่อน) / รายงานผลการดำเนินงาน-รูปแบบการดำเนินการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา (ตัวแทน ศก.ม. 4 ภาค)
         ความคาดหวัง : ผลที่ได้  ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้พัฒนาสู่่มาตรฐานสากล / มีเข็มทิศ แผนที่เดินทาง แผนผังความสำเร็จที่ชัดเจน
      ประชุมครั้งต่อไป : จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนมกราคม (อย่าลืมเสื้อกันหนาว)
      บรรยากาศการประชุม :  มีนิทรรศการ โดย ศกม. จันทบุรีและตราด  เรื่อง นโยบายสถานศึกษา / 3D ห้องสมุด 3 ดี / สินค้าพื้นเมือง(OTOP) และหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์(OSOP) / การแสดงบนเวที 
 
 

เพิ่มศักยภาพด้าน ICT ศน.ม.

 วันที่ 22 ตุลาคม 2552  
      ศน.ม. เครือข่ายที่ 4 และ 5 จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้าน ICT แก่ ศน.ม. ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  
      พิธีเปิด : คารวะเจ้าบ้าน กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม โดย นายประหยัด จันทรสุขโข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส
      จุดมุ่งหมายการประชุม : เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT แก่ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศที่ 4 และ 5  ให้สามารถนิเทศโดยใช้กระบวนการทาง ICT ปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
      เป้าหมาย : ติดอาวุธให้ ศน.ม. เครือข่ายที่ 4, 5 
      เนื้อหา : รูปแบบการนิเทศทางไกลโดยใช้ ICT, รู้จัก Web Site เรา, รู้ใช้ Web Site เรา (การใช้ e-mail /web-board / ปฏิทิน / แผนที่), การใช้ Blog /ระบบเอกสาร / Web Album
      วิทยากร : ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ ศน.ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 
        ความคาดหวัง : ผลที่ได้  เข้าใจและใช้ Web Site ในการติดต่อ สื่อสาร พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการนิเทศ หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง : เริ่มต้นเดินหน้า พัฒนาการนิเทศแนวใหม่ หวังยกระดับคุณภาพการมัธยมเครือข่าย ให้พัฒนาสู่่มาตรฐาน 
 

ปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ

วันที่ 15-18 กันยายน 2552  
      การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศ ณ ห้องประชุมเขาหลักฮอลล์ 1  โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
      พิธีเปิด กล่าวรายงานโดยท่านดำรัส สีหะวีระชาติ ประธานเครือข่ายการนิเทศที่ 6  รายงานต่อท่าน ถนัด ขวัญนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ท่านประธานได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับมาตรฐานปารปฏิบัติงานของครู  ฝากให้พิจารณาเรื่องรักการอ่าน ปลูกฝังคุณธรรม และการออกกำลังกาย
      จุดมุ่งหมายการประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพการนิเทศให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
      เป้าหมาย คือ ศน.ม. เครือข่ายที่ 4, 5, 6, 7 และ 8
      เนื้อหา : วิทยากร เครือข่ายการนิเทศกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รังสรรค์ เพ็งนู)  เครือข่ายการนิเทศกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา (ปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาฯ สพฐ.)  การนิเทศกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย สมป. สพฐ. (ดร.อรัญ กั่วพานิช) การจัดทำคู่มือการนิเทศฯ(จีรพันธ์ พิทักษ์)  การนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (นิรมล ตู้จินดา)  เทคนิคการนิเทศ (สายสมร ยุวนิมิ, ประสงค์ สังขะไชย, ไพโรจน์ พูลยรัตน์)  การนิเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ประสงค์ สังขะไชย)  การพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ชนิดา วิสะมิตนันท์)  การจัดทำสื่อและนวัตกรรมการนิเทศ (ดำรัส สีหะวีรชาติ)  
          ความคาดหวัง : ผลที่ได้  สื่อ นวัตกรรมการนิเทศ ทิศทางการดำเนินงาน : กรอบการดำเนินงานนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ คู่มือการนิเทศฯ ประเด็นเนื้อหาสาระ ความมุ่งมั่น หัวใจใฝ่สำเร็จ 
      ดูอัลบั้มภาพ เพิ่มเติม >>>   การประชุม   ทิวทัศน์และบริเวณ   ภาพบุคคล   มุทิตา  คลิปอำลาอาลัย 
(เพลงกาลเวลาที่ผ่านพ้น และเพลงอำลาอาลัย  ดาวน์โหลดได้ที่นี่)
 

พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาประเภทที่ 1

วันที่ 7-8 กันยายน 2552 
     การพัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารของสถานศึกษา ประเภทที่ 1  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การวงแผนพัฒนาการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและระบบ ICT ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรฝ่ายบริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานแผนงานและสารสนเทศ ครู ICT จำนวน 40 คน
     วิทยากร นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5 และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4
 
 
 
 
  
 
 
 

ประชุมปฏิบัติการใช้แหล่งเรียนรู้

 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2552    
    การประชุมปฏิบัติการ สัมมนา เรื่อง การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน (แหล่งเรียนรู้) โรงเรียนในฝัน โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรัขันธ์ เขต 1
     กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คุณครูที่ทำหน้าที่วิชาการ ครูบรรณารักษ์ และครูคอมพิวเตอร์หรือ ICT
     เนื้อหา เน้นที่ การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่จำนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
     วิทยากร ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศที่ 4 และ 5 ประกอบด้วย นายรังสรรค์ เพ็งนู นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
 
  
   
 
 
 
 

ประชุม ศน.ม. ICT ทั่วประเทศ

 
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2552
     ประชุมประธาน ศน.ม. และ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร  ประธานเครื่อข่าย ศน.ม. ทั่วประเทศได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดแนวทางการจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีชาว ศน.ม.3 เป็นแกนนำในการจัดการประชุม และนอกจากนี้ชาว ICT จาก ศน.ม. ทั่วประเทศได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม Google Apps มี นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี เป็นวิทยากร ทำให้ศึกษานิเทศก์ใน ศน.ม. ได้เพิ่มช่องทางการนิเทศ และมีรูปแบบในการนิเทศทางไกล โดยใช้ ICT ซึ่งมีโปรแกรมเป็นระบบย่อย ได้แก่ ระบบ e-mail/ระบบปฏิทิน(calendar) ระบบการใช้เอกสารร่วมกัน การทำ blog การใช้เว็บอัลบัม การติดตั้งแผนที่ เป็นต้น
   
 
  
 
 
 
  

วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2552   
     เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และ 5 ประชุมสัมมนานิเทศพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในสังฆราชูปถัมภ์  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 
    
ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และ 5 ร่วมกันจัดทำแผนพัฒาคุณภาพการมัธยมศึกษาทั้งในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยกำหนดการจัดประชุมสัมมนานิเทศ ตามจุดต่างๆ 7 จังหวัด เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โรงเรียนประจวบวิทยาลัย)  จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ)  จังหวัดสมุทรสงคราม (โรงเรียนศรัทธาสมุทร)  จังหวัดนครปฐม (โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย)  จังหวัดราชบุรี (โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี) จังหวัดกาญจนบุรี (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์) และ จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย)
  ดูภาพการประชุมครั้งที่ 2-4
 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 
     ประชุมสัมมนานิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
     พิธีเปิดโดย นายชัยรัตน์ เผดิมรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย กล่าวรายงานต่อนายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผลจากการประชุมในครั้งนี้ควรได้รูปแบบการนิเทศ ที่เป็นการนิเทศแนวใหม่ ที่หลีกเลี่ยงการเอาครูออกจากโรงเรียน และควรออกแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
     นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 เสนอรูปแบบการสื่อสารผ่าน Web Site : http://www.hi-supervisory4.net/  และ  http://www.hi-supervisory5.net  นายรังสรรค์ เพ็งนู ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 5 เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษา
     ภาคบ่าย แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร รองฯผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนต่างๆ และกลุ่มครูแนะแนว ดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาระดับสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม  : ดูภาพข่าว
 

วันที่ 20-21 กรกฏาคม 2552 
 
     ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ทั้ง 19 เครือข่าย  ณ โรงแรมวินเซอร์ สูท สุขุมวิท 20 กทม.
    
     นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ กล่าวถึงแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์การจัดการศึกษาเกิดวิกฤตทับซ้อนมากมาย เยาวชนไทยปัจจุบันมีอารมณ์อันเปราะบาง ความเข้มแข็งในการเผชิญชีวิตมีน้อย ล้มเหลวไม่ได้ ขาดความยืดหยุ่น และมีความเครียด สภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาพบว่าผลการสอบ o-net pat  gpax มีผลยังไม่น่าพอใจ ต้องมีการพัฒนาผู้เรียนทั้งในส่วนของการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ...  ดูภาพข่าว 
 

อึ้ง! ผลวิจัยการศึกษาไทยปี 51 ใช้งบสูง ผลสัมฤทธิ์ต่ำ ออกกลางคัน ...
     เผยผลวิจัยสภาวะการศึกษาไทยปี 51-52 พบเด็กปฐมวัย 60% ไม่ได้เรียน ขณะที่ ม.ปลาย 64% ได้เรียนต่ำ เหตุออกกลางคัน ยากจน งบประมาณด้านการศึกษาสูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ  >>>อ่านต่อ

ผู้บริหาร ร.ร.มัธยม ยื่นรายชื่อดัน กม. ปรับคุณภาพ นร.

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 29 ก.ค. ที่รัฐสภา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยจำนวน 50 คนนำโดยนายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมฯ ได้เข้ายื่นรายชื่อประชาชนสองหมื่นรายชื่อเพื่อขอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3 ฉบับคือ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547 ต่อนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร

          ด้านนายพิทยา ไชยมงคล ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศาจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ระบบการศึกษาของไทยขณะนี้มีปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นระบบที่มุ่งแก้ปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากรครูมากกว่าจะมุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ทำให้ค่าตอบแทนวิทยฐานะที่ให้กับครูอยู่ในระดับสูง ตรงกันข้ามกับคุณภาพของนักเรียนที่กลับแย่ลง เห็นได้จาก 185 เขตพื้นที่การศึกษามีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ประเมิณ 50%เพียงแค่ 24 เขตพื้นที่ แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการศึกษาของไทยมีปัญหาในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินนโยบายผิดพลาด

          นายพิทยา กล่าวอีกว่า เนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ที่เสนอต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่ปัจจุบันอิงกับเขตพื้นที่ประถมศึกษาที่มีเพียงศูนย์ประสานการจัดการมัธยมศึกษาเพียงแค่ 41 พื้นที่เท่านั้น ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอใหม่ได้ปรับให้เพิ่มเป็น 76 พื้นที่เพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวและพัฒนาคุณภาพของครูและนักเรียนได้อย่างทั่วถึง.

เนื้อหาโดย : เดลินิวส์


ตั้งศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา 41 เขต 
     “จุรินทร์“ลงนามตั้งศูนย์ประสานงานจัดการมัธยมศึกษา 41 เขต 
     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (31 มีนาคม) ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง กำหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากที่ตนมีนโยบายให้แยกการบริหารงานบุคคล และการบริหารด้านงบประมาณของมัธยมศึกษา ออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยกำหนดให้การมัธยมศึกษามีหน่วยงานย่อย 41 เขต ภายใต้ 19 เครือข่าย ขณะเดียวกัน สพท.จะลดลงเหลือ 182 เขต อย่างไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จะทำหน้าที่ในการดำเนินงาน จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) ซึ่งศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะนำครูมัธยมที่ประจำแต่ละเขตพื้นที่ในจังหวัด ใกล้เคียง ประมาณ 30 คนมาทำงานที่ศูนย์ประสานงานฯ ดังนั้น ศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 41 แห่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 1,230 คน
     “เมื่อมีการตั้งศูนย์แล้ว จะมีการติดตามประเมินผลเรื่องของคุณภาพ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดขึ้น เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นมัธยมศึกษาใน กลุ่มวิชาหลักจะต้องไม่น้อยกว่า 50%   >>>มีต่อ
     
 

    กลับหน้าหลัก

Comments