กริษา โพรามาต

 

นางกริษา โพรามาต : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์                 : 087-504495
e-mail                     : sn_chalee@hotmail.com
งาน                         : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / 
                                 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางกริษา โพรามาต ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    1.1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
    1.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    1.3 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    1.4 การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    2.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    2.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

3. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตนเรศวรและสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
    1) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
    2) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
    3) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
    4) โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
    5) โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

4. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย 
    5.1 โครงการวัฒนธรรมการวิจัย งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 

กริษา โพรามาต

 
 
Comments