คอมพิวเตอร์

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  ปี 2553

การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์)

การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ช.ดนุภัทร เกตุแก้ว

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

นายวัชระ เขียวโพธิ์

2.

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายวุฒิเอก  ไชยาสุกุล

 

เหรียญเงิน

นายศุภกร  ศิริพิน

3.

ภัทรญาณวิทยา

นางสาวนฤทัย  พรมตอ

น.ส.กัลยา  แซ่อั้ง

เกียรติบัตร

นางสาวจันทร์จิรา  หลงสมบัติ

4.

นาคประสิทธิ์

นายณัฐกมล  ปิ่นทอง

นายธีรเดช  ทิวถนอม

เหรียญทองแดง

นางสาวลักษิกา  ใช่

5.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

นายรวีโรจน์  ไปล่นรินทร

 

เกียรติบัตร

นายณัฐกวี  คล้ายจันทร์

6.

สุคนธีรวิทย์

ด.ช.ดุลยวิต  ขุนทรง

น.ส.เกตุสุดา  นะดี

ได้รับเกียรติบัตร

ด.ช.ธนกฤต  อรุณ

 

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

สามพรานวิทยา

นายอัครพล  เปล่งศรีงาม

นายสำเภา ปู่เพี้ยน

เหรียญทองแดง

นายสุพจน์  นวลหอม

2.

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ช.วุฒิไกร  จีนประชา

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

เกียรติบัตร

ด.ช.พิษณุพงษ์ ชิ้วนฤภัย

3.

วัดโคกพระเจดีย์

ด.ญ.พิไลลักษณ์  มากมูล

นายสำเริง  ล้านชูศรี

 

ด.ญ.พรพรรณ  ฉัตรแก้ว

4.

วัดนราภิรมย์

เด็กชายศิริชัย  นามหิรัญ

น.ส.ณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน

เกียรติบัตร

เด็กชายศรัณยู  เฮงทองเลิศ

5.

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.ภาวิกา  วนาศรีสวัสดิ์

น.ส.นันธยา  พึ่งประยูร

เหรียญเงิน

น.ส.รุจิรดา  เตชะวิเศษ

6.

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายพิชญ์รัฐ  เลี้ยงทองเจริญ

น.ส.ศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ์

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

นายภาคิไนย  รอดทอง

7.

ภัทรญาณวิทยา

นายสถาพร เรืองพลับพลา

น.ส.กัลยา  แซ่อั้ง

เกียรติบัตร

นายวรสิทธิ์  ทรัพย์แสนดี

8.

นาคประสิทธิ์

นายชัยสิทธิ์  สุดสุณิชย์

นายธีรเดช  ทิวถนอม

เกียรติบัตร

นายวุฒิชัย  จันทร์สุนทราพร

9.

วัดไผ่หูช้าง

ด.ช.ณัฐกิจ  ภู่บ้านใหม่

 

เกียรติบัตร

ด.ช.นพพร  สุขเกษม

10.

สุคนธีรวิทย์

น.ส.ธีรารัตม์  ศรีวรรณ

 

เกียรติบัตร

น.ส.จิราภรณ์  รวมศิลป์

 

การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

บ้านบางประแดง

ด.ช.พีรพล  สัตย์โตนนท์

 

ไม่ได้เข้าแข่งขัน

ด.ช.เด่นภูมิ  เกิดท่าไม้

2.

วัดดอนหวาย

ด.ช.สุธินันท์  เตจ๊ะ

 

เหรียญทอง

นายพันกร  สาศรีเสาร์

3.

ภัทรญาณวิทยา

นายศุภจุฑา  กิตติ๓ริวงศ์

 

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

นายศาตนนท์  จันทร์สว่าง

4.

สุคนธีรวิทย์

นายวัชรบูลย์  งามศรีทัศน์

 

เหรียญทอง

น.ส.วิชชา  พริ้งพัฒนพงษ์

 

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

ด.ช.เศรษฐณัฐ วิจิตรปฏิมา

น.ส.จารุณี  สอนใจ

เหรียญทอง

ด.ช.สิรภพ  ใสสะอาด

นายอาทิตย์  ไชยจันทร์

2.

วัดจินดาราม

ด.ช.อภิสิทธิ์  สางสวรรค์

นายประพจน์  เอี่ยมจินดา

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

ด.ญ.เนตรนภา  นาคะประเวศน์

3.

วัดศีรษะทอง

ด.ญ.จุฬาลักษณ์  ควานแสง

นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์

เหรียญทอง

ด.ช.วิทวัส  แซ่ว่อง

4.

สถาพรวิทยา

ด.ช.กฤษณะ  เขื้อสวัสดิ์

นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน

เหรียญทอง

ด.ญ.อภิญญา  บุญยืน

5.

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.ภัควลักชญ์  พงษ์พิพัฒษ์

นางสาวอภิญญา  นาคใหญ่

เหรียญทอง

ด.ญ.พิมดา  ขัดเสมอวงษ์

6.

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.ศิขรี  นิยมวิภาต

น.ส.นันธยา  พึ่งประยง

เหรียญทอง

 

7.

วัดบางพระ

ด.ช.จิรเวช  พุ่มประดิษฐ์

นายศุภวุฒิ  บังเจริญ

เหรียญทอง

 

8.

ภัทรญาณวิทยา

ด.ช.นิติพล  ทานกระโทก

น.ส.กัลยา  แซ่อั้ง

เหรียญทอง

ด.ญ.ขวัญชนก  เจริญเชื้อ

9.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

ด.ช.สิทธิเกียรติ  สิทธิสวนจิก

น.ส.ดวงใจ  ไชยคุณ

เหรียญเงิน

ด.ช.ภควัฒน์  หงค์ลดารมณ์

10.

วัดลานคา

ด.ช.ธีรพล  สังขญิริ

 

เหรียญทอง

ด.ญ.กัลยาณี  วิจิรัมย์

11.

บางหลวงวิทยา

ด.ช.จรูญ  พูนบางยุง

นายสุมนา  สิงหาทอง

เหรียญทอง

ด.ช.ทรงพล  จันทร์เรือง

 

 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

นายณัฐภัทร  เปรื่องปราชญ์

น.ส.จารุณี  สอนใจ

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

นายยศกร  ขยันยิ่ง

นายอาทิตย์  ไชยจันทร์

2.

บางเลนวิทยา

นายยุทธพันธ์ ฟักประไพ

นายทรงโชค กล้าแข็ง

เหรียญทอง

นายชนะชัย ผิวงาม

3.

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.ชวิศา  เรืองเดช

น.ส.นันธยา  พึ่งประยูร

เหรียญทอง

น.ส.สตรีรัตน์  ศิริปโชติ

4.

ยอแซปอุปถัมภ์

นายสุธนัย  สร้อยทอง

นายวิรัช แก้วภูมิแห่

เหรียญทองแดง

นายธนิสร  ศรีวานิชภูมิ

5.

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.จิตตมาศ  พุกนาสุ่ม

น.ส.กัลยา  แซ่อั้ง

เกียรติบัตร

ด.ญ.จุฑามาศ  พุกนาสุ่ม

6.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

นายปรัญชัย  อุทัยรัตนะชัย

น.ส.จันเพ็ญ ปัจจัยเก

เกียรติบัตร

 

7.

วัดวังน้ำขาว

ด.ช.อานนท์  ชื่นอารมณ์

นายศินพงศ์  รื่นกลิ่น

เกียรติบัตร

ด.ช.เอกพจน์  มรกฏจินดา

8.

นาคประสิทธิ์

น.ส.อัญชลีพร  กวยประเสริฐ

นายธีรเดช  ทิวถนอม

เหรียญทองแดง

น.ส.จิตรณา  เก่งการนา

9.

บางเลนวิทยา

นายยุทธพันธ์  ปักประไพ

 

เหรียญทอง

นายชนะชัย  ผิวงาม

10.

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.สกาวกานต์  เลี้ยงทรัพย์

 

เหรียญทอง

นายณัฐพงษ์  สง่าบำทอง

11.

วัดโพธิ์

 

 

เกียรติบัตร

 

 

 

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

ด.ช.ธนพล  คำสินธุ์

น.ส.จารุณี  สอนใจ

เหรียญเงิน

ด.ช.จตุพล  พิชัยยุทธ

นายอาทิตย์  ไชยจันทร์

2.

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ญ.นารถลด  หลงสมบุญ

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

เหรียญทองแดง

ด.ญ.รุ่งฤดี  อินชูกุล

3.

วัดบึงลาดสวาย

เด็กชายตะวัน  หงษ์คำดี

นายเอกศิษฐ์  เอกสิริไพศาล

เกียรติบัตร

เด็กชายตุลาการ  ปานนก

4.

วัดไร่ขิงวิทยา

เด็กชายอธิชา  พันตาวงษ์

น.ส.เกษร กิจจาภินันท์

เหรียญทอง

เด็กชายคมชาญ  วังพรม

5.

ภัทรญาณวิทยา

ด.ช.สุทธิพร  เทพานนท์

น.ส.กัลยา  แซ่อั้ง

เหรียญเงิน

ด.ญ.กมลวรรณ  ช่างเรือ

6.

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ปรินทร  ทรายทอง

น.ส.ศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

ด.ช.สุเมธ  เมบรุนทด

7.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

ด.ช.อนพัทย์  โนนกำพันธ์

สง่าจิตต์  หิรัญสัจจาเลิศ

เหรียญทองแดง

ด.ช.ธนาธิป  ส่ำประเสริฐ

8.

วัดบางปลา

ด.ญ.ปรียา  จ้อยอนงค์

นายขวัญชัย  กลิ่นบุศ

เหรียญทอง

ด.ช.ภัทรชัย  มายาสุข

9.

บัวปากท่าวิทยา

ด.ญ.ธิติมา  แสงภาพ

อัควุฒิ

เหรียญทองแดง

ด.ช.อนุสรณ์ กระแสร

 

 

การสร้าง Webpage ประเภท CMS   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

ด.ช.ธนพล  คำสินธุ์

น.ส.จารุณี  สอนใจ

-

ด.ช.จตุพล  พิชัยยุทธ

นายอาทิตย์  ไชยจันทร์

2.

ปรีดารามวิทยาคม

น.ส.ทัศนีย์  ศรีประพันธ์

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

เหรียญทองแดง

น.ส.เรือนขวัญ  เพ็ชรน้อย

3.

วัดศีรษะทอง

ด.ช.ธนกร  ขุนเที่ยงธรรม

นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์

เหรียญทอง

ด.ช.กฤษณะ  มันสลาย

4.

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายเจนภพ  สุวรรณพงศ์

นายณรงค์  เกาเกตุ

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

นายวรกร  รัตนพงศ์

5.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

ด.ช.เอกชัย  วิทยาพล

สว่างจิตต์  หิรัญสัจจาเลิศ

เหรียญเงิน

นายสิทธิพงษ์  กลิ่นกรอง

6.

วัดโพธิ์

ด.ญ.จารุวรรณ  น้อยวงษ์

นายสามารถ  อรัญนาถ

-

ด.ญ.ปาริชาต  ปิ่นเจริญ

 

เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลการแข่งขัน

1.

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ช.อนุชิต  รอดพลอย

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

 

น.ส.นันทวรรณ  สำเภา

2.

บางเลนวิทยา

นายเฉลิมพล เหลียวสุที

นางสาวสมมาศ โทนสูงเนิน

 

นายสัตยา อมรปิยะถั่ว

3.

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายนครินทร์  รอดประเสริฐ

นายอาทิตย์  พิลาจันทร์

 

นายคเชนทร์  นันสิราภากร

4.

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

น.ส.กรรณิการ์  คดบุญ

อ.ดวงใจ

 

นายเนติ  ทองคำใส

5.

สามพรานวิทยา

นายกิตติศักดิ์  มีจินดา

อ.ดวงจันทร์  ปู่เพี้ยน

 

นายกฤษฏา  ชุ่มใจ

 

ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ปรีดารามวิทยาคม

นายอนิรุทธ์  หนูมาน้อย

น.ส.ปิยมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล

 

นายสุภัทรชัย  โปรานานนท์

2.

วัดจินดาราม

ด.ช.จิราวัฒน์  อินทรประดิษฐ์

นายประพจน์  เอี่ยมจินดา

 

ด.ช.ธีระพงษ์  คงถนอม

3.

บางเลนวิทยา

นายเผด็จ สวิพันธุ์

นายทรงโชค กล้าแข็ง

 

นางสาวฐิติมา จินดาวงษ์

 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

วัดมะเกลือ

นายเกรียงกิตย์  แซ่ทึ้ง

นายณัฐวุฒิ  พุ่มการ

เหรียญทอง

นายสมภพ  กรุดพลัด

น.ส.ปัทมา  กรานจำนงศ์

2.

วัดโพธิ์

ด.ญ.กนกวรรณ  แก้วบุบผา

น.ส.ลัดดาวัลย์  อินทโชติ

เหรียญเงิน

ด.ญ.เนตรนภา  แก้วพุกผา

ด.ญ.พรทิพย์  แก้วโนวรัตน์

 

การเขียนโปรแกรมภาษาซี

 

ที่

โรงเรียน

ชื่อ – สกุล นักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ระดับรางวัล

1.

ยอแซฟอุปถัมภ์

นายธราธร  เลาหบุตร

ศิรินทิพย์  จันทร์สุวรรณ

เหรียญทอง

นายรณชัย  จิระพงษ์พันธ์

2.

บางเลนวิทยา

นายเกรียงไกร นรจ้อย

ทรงโชค  กล้าแข็ง

เหรียญทอง

(ตัวแทน)

 

3.

สุคนธีรวิทย์

นายสุพล  ประชาชน

น.ส.เกตุสุดา  นะดี

เหรียญเงิน

นายเจตธนะ  ภัทรพงศิมณี

4.

บางหลวงวิทยา

นายวิทยา  บริรักษ์กุล

นายธงชัย  พาศรี

เหรียญเงิน

นายอธิวัฒน์  รัตนุ่มน้อย

 

         กลับหน้าหลัก>>>         <<<กลับหน้าเดิม

            ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ดาวน์โหลดได้จากไฟลแนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ win.pdf

Comments