กรรมการตัดสิน


ที่ ศธ 04239 / 4723                                                                                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

                                                                                                              ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

                                                                                                               อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000                                                                                                    24 พฤศจิกายน 2554เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จำนวน 1 ชุด

            ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนอู่ทอง โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาและโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนนั้น เพื่อให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกรรมการตัดสินการประกวด แข่งขัน ตามประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                
                                                                                                (นายสมเกียรติ สรรคพงษ์)

                                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 
 
หมายเหตุ ตัวเอกสารแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกครั้ง (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง) 
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
15 ธ.ค. 2554 23:05
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
4 ธ.ค. 2554 15:02
Comments