เว็บงานเกษตร

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
ห้องสมุดความรู้การเกษตร http://www.doae.go.th/library/index.html
2
World Plant Center http://www.worldplantcenter.com
3
แม่โจ้ แหล่งรวมการเกษตร http://www.maejo.com
4
สมุนไพรดอทคอม http://www.samunpai.com
5
สารพันความรู้ สู้วิกฤต เศรษฐกิจไทย http://web.ku.ac.th/agri/
6
108 พรรณไม้ไทย http://www.panmai.com
 7
e-learning กลุ่มวิชาพิเศษ งานเกษตร http://www.dekgeng.com/special/index.html
8
กรมวิชาการเกษตร
http://www.doa.go.th/th
9
กระบองเพชร http://www.mycacti.com
10
ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร http://www.thaiagro.com
11
ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร http://www.bangsaiagro.com
12
www.bitong.i8.com รวมข้อมูลเรื่องการทำประมง http://www.bitong.i8.com
13
การเพาะปลูก โดยกรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/vgnew/
careersinfo/careersfree/major_detial2.asp?
qstd_id=1&qstdsub_id=2
14
การเลี้ยงสัตว์ โดยกรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/
careersfree/major_detial2.asp?
qstd_id=1&qstdsub_id=3
15
การประมง โดยกรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/
careersfree/major_detial2.asp?
qstd_id=2&qstdsub_id=4
16
ชีววิถี.net แนะนำจุลินทรีย์EM http://www.chivavithee.net/index.php
17
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/
18
บางไทรอะโกร แนะนำการปลูกพืชไร้ดิน http://www.bangsaiagro.com/
19
สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง http://www.connect.to/nica
20
ขนำเกษตร เกษตรแนวใหม่ไร้สารเคมี http://www.bio-thai.com/bio/home.html
21
KU Electronic Magazine บทความการเกษตร http://www.ku.ac.th/e-magazine
22
ผักตะกร้า (ไร้สารพิษ) จ.สุพรรณบุรี http://www.vegbasket.in.th
23
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร http://www.mcc.cmu.ac.th
24
องค์กรความหลากหลายทางธรรมชาติและภูมิปัญญาไทย BIOTHAI http://www.biothai.net/
25
การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน http://www.doa.go.th/fieldcrops/ipm/th/index.htm
26
Greennet เกษตรอินทรีย์ี http://www.greennetorganic.com/content-thai/index.htm
27
ค้นหาพันธุ์ไม้ตามความต้องการ http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/
homedd.A_garden.frontweb.FwGardenIndex
28
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร http://agrotourism.doae.go.th/
29
บทเรียนวิชาเกษตรกรรม http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/occupation/452.html
30
เทคนิคการเพาะปลูก จากเจียไต๋ http://www.chiataigroup.com/th/home
31
กรมปศุสัตว์ http://www.dld.go.th
32
ฐานข้อมูลหมอดิน http://www.ldd.go.th/mordin
33
ดินของประเทศไทย http://www.ldd.go.th/thaisoils_
museum/INDEX0.HTML
34
ธุรกิจปศุสัตว์ จากฟาร์มโชคชัย http://www.farmchokchai.com/agri_bis/
farm_livestock.asp
35
กรมประมง http://www.fisheries.go.th
36
คนรักปลา.คอม http://www.khonrakpla.com
37
สาระความรู้สัตว์เลี้ยง จาก ม.เกษตร http://www.vet.ku.ac.th/library-homepage/knowledge.htm
38
แหล่งความรู้เรื่องกล้วยไม้ http://www.orchidsiam.com/th
39
เกษตรซิตี้.com http://www.kasetcity.com
40
เคหะการเกษตร http://www.kehakaset.com
41
สโมสรคนเลี้ยงแพะ http://www.isanfarm.com
42
ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ http://www.thaigreenagro.com
43
พืชพรรณ จาก Science in Action สวทช. http://www.scienceinaction.info/plants/index.html
44
Plant Finder จาก BBC http://www.bbc.co.uk/gardening/
plants/plant_finder
45
ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรไทย http://pikul.lib.ku.ac.th/agkb
46
ศูนย์ความรู้เพื่อการเกษตร http://www.farmkaset.com
47
ศูนย์ความรู้เพื่อชาวฟาร์มปศุสัตว์ http://www.thaifeed.net
48
การเลี้ยงม้า http://www.thaipony.com
49
เกษตรแนวใหม่ http://newkaset.com
50
เรื่องน่ารู้ จากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์เลี้ยง http://www.thaispca.org/knowledge/index.htm
51
คู่มือการเลี้ยงลูกสุนัข http://www.petloversclub.com/
pet-manual/index.php
52
สารสนเทศผักพื้นบ้าน http://singburi.doae.go.th/acri/index.htm
53
ข้อมูลการเกษตร เกษตรพลิกฟื้นชาติ http://www.rakbankerd.com/agriculture/
in_agricultural/sub_agricultural_1.html
54
ชมรมผักพื้นบ้าน http://www.krudang.com/sheet/pak
55
สมุนไพรอภัยภูเบศร http://www.abhaiherb.org
56
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th
Comments