งานอาคารสถานที่

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
การไฟฟ้านครหลวง http://www.mea.or.th
2
การประปาส่วนภูมิภาค http://www.pwa.thaigov.net
3
องค์การโทรศัพท์ http://www.tot.co.th/
4
wisetair.com ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ http://www.wisetair.com
5
Safekids-Thailand http://www.safekids-thailand.com/safekids/index.php
6
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.disaster.go.th
7
เกมเกี่ยวกับความรู้เรื่อง ความปลอดภัย http://www.firekills.gov.uk/seniors/fun/index.htm
8
Safety powerpoint presentation library http://siri.uvm.edu/ppt/powerpt.html
Comments