นครปฐม

ที่

โรงเรียน

โทรศัพท์/Fax.

ผู้บริหาร

Web Site

1

พระปฐมวิทยาลัย

0-3425-2613  Fax.034-252611

นายชัยรัตน์  เผดิมรอด

http://pt-lms.com/ 

2

ราชินีบูรณะ

0-3425-8345  Fax.034-258456

นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ์

http://www.rn.ac.th/main/ และ http://www.rn.ac.th/ 

3

พระปฐมวิทยาลัย 2

0-3422-9715  Fax.034-229717

นายสัมฤทธิ์ ไทรโพธิ์ศรี

http://www.ppt2.ac.th/home.php 

4

ศรีวิชัยวิทยา

0-3424-2967  Fax.034-251026

นางทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์

www.swc.ac.th

5

สระกะเทียมวิทยาคม

0-3428-6214  Fax.034-286214

นายจตุรงค์  อินทรรุ่ง

http://www.sktw.ac.th/obec/index.php

6

วัดห้วยจะเข้วิทยาคม

0-3425-0934  Fax.034-212888

นายชาญศิลป  วาสบุญมา

http://www.wj-club.com/

7

โพรงมะเดื่อวิทยาคม

0-3438-7008  Fax.034-378050

ว่าที่ รต.มนต์เมองใต้ รอดอยู่

www.school.obec.go.th/prongmaduanew

8

สิรินธรราชวิทยาลัย

0-3425-0948  Fax.034-250949

นายสามารถ รอดสำราญ

www.psc.ac.th

9

กำแพงแสนวิทยา

0-3435-1047  Fax.034-351276

นายคำนวณวิชย์ สงวนพันธุ์

www.kpsw.ac.th

10

มัธยมฐานบินกำแพงแสน

0-3438-3780  Fax.034-383781

นายสิงหล  ช่างปรัชา

www.mtbk.ac.th

11

ศาลาตึกวิทยา

0-3428-6214  Fax.034-286214

นายสุริยา ชิณณะพงศ์

http://www.salatuek.com/

12

คงทองวิทยา

0-3438-1769  Fax.034-381077

นายมนัส ชัยยะ

http://school.esanpt1.go.th/ktw/newweb/home.html

13

บ้านหลวงวิทยา

0-3496-5525  Fax.034-296344

นางลัดดวัลย์ ศานตินิรันดร

http://www.blws.ac.th/

14

งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์

0-3429-9027  Fax.034-299065

นางรุ่งชีวา สุขศรี

http://www.schoolngbr.ac.th/

15

ภัทรญาณวิทยา

0-3433-1802  Fax.034-331802

นายเพิ่มศักดิ์  เจียมบุญศรี

www.py.ac.th

16

อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย

0-3433-2832  Fax.034-338557

ว่าที่ร.ต.ปิยะ  ทรัพย์สมบูรณ์

http://www.ubr-pt.ac.th/index.php?name=calendar

17

พลอยจาตุรจินดา

0-3433-1634  Fax.034-331466

ว่าที่ ร.ต.พิษณุพล แตงอ่อน

www.school.obec.go.th/ploy

18

แหลมบัววิทยา

0-3420-8523

นายสุชาติ ศรีแดงบุตร

http://www.laembua.ac.th/home.php

19

เพิ่มวิทยา

0-3433-1199  Fax.034-308899

นายอาคม  มากมีทรัพย์

http://permwit.com/ 

20

บางเลนวิทยา

0-3439-1983  Fax.034-391983

นายสิทธิ์ สิริพิเดช

http://www.banglane.ac.th/ 

21

บางหลวงวิทยา

0-3439-9070  Fax.034-201192

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

www.school.obec.go.th/blv2503/

22

สถาพรวิทยา

0-3490-0037  Fax.034-331793

นายปรีชา  ศรีอนันต์

http://stpsch.ac.th

23

บัวปากท่าวิทยา

0-3425-9296

นางยุพา  เสนาะพิน

http://school.obec.go.th/buapakthawittaya

24

สามพรานวิทยา

0-3423-2888  Fax.034-326888

นายสุรจิต  ศิริอิ่มสำราญ

http://ns2.spw.ac.th/xoops/ 

25

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

0-3431-1278  Fax.034-311684

นายสุวัฒน์  อ้นใจกล้า

www.kc.ac.th/

26

วัดไร่ขิงวิทยา

0-3431-8087  Fax.034-322755

นายองอาจ  ตรีชั้น

www.wrk.ac.th

27

ปรีดารามวิทยาคม

0-3497-7067  Fax.034-397236

นางสุปราณี อยู่ฟกษ์

www.preedaram.ac.th

28

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

0-2441-9262  Fax.02-4419262

นายวรรณะ  บุษบา

http://www.rsbs.ac.th/

29

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

0-3429-7663  Fax.034-297664

นายนพดล  เด่นดวง

www.kjn.ac.th/   

 

จ.นครปฐม ประเทศไทย

 
Comments