ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ระดับชั้น

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล

1

Impromptu Speech

เดี่ยว

ป.1-3

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ญ.ภัทรพร จันทร์แสง

ทอง(ตัวแทน)

วัดใหม่สุคนธาราม

ด.ญ.รัตติญา ฤทธิขันธ์

ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ญ.จิราพร เดชะโคบุตร

ทอง

วัดนราภิรมย์

ด.ญ.วิมลรัตน์ เอี๊ยวเจริญ

ทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ญ.สโรชา เจียมพิทยานุวัฒน์

ทอง

วัดกลางบางแก้ว

ด.ญ.รักตะวัน ศรีวงษา

ทอง

วัดท่าตำหนัก

ด.ญ.วณิชยา เจริญใจ

เงิน

วัดจินดาราม

ด.ญ.ศุภัสรา จิตรกิตติรัตน

ทองแดง

วัดเกษมสุริยัมนาจ

ด.ญ.พรเพ็ญ บุตรสา

ทองแดง

2

Impromptu Speech

เดี่ยว

ป.4-6

นาคประสิทธิ์

ด.ช.ชินพัฒน์ เลาหชัยบุณย์

ทอง(ตัวแทน)

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ชัญเกียรติ ชัตรดิษฐลักษณ์

ทอง

วัดเกษมสุริยัมนาจ

ด.ญ.นาภรณ์ จันทร์ละมูล   

ทอง

วัดนราภิรมย์

ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แสงเนตร

ทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.ภัทรพงษ์ อุดมรัตนชนท์ 

ทอง

วัดราษฎร์สามัคคี

ด.ช.ธีรภัทร เชื้อโตหลวง

ทอง

วัดจินดาราม

ด.ญ.ปพิชญา ขุนเมือง

ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ญ.ชนิษฐา คะราณรัมย์

ทอง

วัดใหม่สุคนธาราม

ด.ช.ประสิทธิ์ มณีรัตน์

ทอง

วัดกลางบางแก้ว

ด.ญ.ปรางทอง ศรีดาวเรือง

ทอง

วัดโคกพระเจดีย์

ด.ญ.ทิพวรรณ เกษมสวัสดิ์

ทอง

3

Impromptu Speech

เดี่ยว

ม.1-3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ด.ญ.ภัทรกร ตั้งวงศ์ภารกิจ

ทอง(ตัวแทน)

สกลวิทยา

ด.ช.ชรินดา แหยมเจริญ    

ทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.ประภารัตน์ จินงี่  

เงิน

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.ธีรดา กุลสุนทรธรรม

เงิน

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ณพล ประดิษฐ์สาร     

เงิน

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ญ.มณีรัตน์ ใช้บางยาง

ทองแดง

4

Impromptu Speech

เดี่ยว

ม.4-6

สุคนธีรวิทย์

นายโกศล สาลิคุปต์     

ทอง(ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

น.ส.อรวี เรืองพงษ์      

ทอง

ยอแซฟอุปถัมภ์  

น.ส.วรดา วานิชประเสริฐพร

ทอง

นาคประสิทธิ์

น.ส.กุสุมาสพ์ สุนทราภา

เงิน

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลยา

น.ส.ชนิดาภา เซี้ยงแขก    

เงิน

ปรีดารามวิทยาคม

นายศรันย์ สายชุ่มดี    

เงิน

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.สายพิณ พรหมศร

เงิน

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.นริศรา วงษ์ประดิษฐ์

เงิน

5

Spelling Bee

เดี่ยว

ป.1-3

นักบุญเปโตร

ด.ช.ราล์ฟ ลีวาง   

ทอง(ตัวแทน)

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.ศรัณย์ เจี้ยงรักษา

ทอง

วัดนิลเพชร

ด.ญ.ลิเดีย บุญจันทร์   

เงิน

วัดท่าตำหนัก

ด.ญ.ณรัชยา ขำสุวรรณ 

เงิน

บ้านฉาง

ด.ช.บรรพต น้อยพิทักษ์    

เงิน

บ้านกระทุ่มล้ม 

ด.ญ.จุฑามาศ งามขำ

ทองแดง

วัดนราภิรมย์

ด.ช.สรวิชญ์ ภิรมย์มาก

ทองแดง

วัดกลางบางแก้ว

ด.ช.รัตนชัย พงษ์ด้วง 

ทองแดง

บ้านประตูน้ำพระพิมล

ด.ช.ปุณภพ ห้วยหงษ์ทอง

ทองแดง

6

Spelling Bee

เดี่ยว

ป.4-6

วัดกลางบางแก้ว

ด.ช.ธนพนธ์ สุทธิพงษ์

ทอง(ตัวแทน)

ยอแซฟอุปถัมภ์ฯ

ด.ญ.พิภัสสร ชีวชัชวาล

เงิน

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.ปรมัตถ์ วรรธนธพินทุ

ทองแดง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ณนธวรรษ กิตติปาโลรัตน์

ทองแดง

7

Spelling Bee

เดี่ยว

ม.1-3

ยอแซฟอุปถัมภ์

ด.ช.ณัฐนนท์ สุนทรหฤทัย

ทอง(ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ด.ญ.โรซมารินทร์ ชื่นสุวรรณ

ทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.จันทร์จิรา ชาลี

ทองแดง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

นายพงศกร ชิตเทพ

ทองแดง

8

Spelling Bee

เดี่ยว

ม.4-6

ยอแซฟอุปถัมภ์ 

นายคณิน อังคณานุกิจ  

ทอง(ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

น.ส.ชลสรวง พรสุขสว่าง 

ทอง

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.เชษฐิณี ปิยะภัทรนพ            

ทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.ณัฏฐา ทองราช      

เงิน

นาคประสิทธิ์

น.ส.จินตนาภา เจียมประเสริฐ

ทองแดง

สุคนธีรวิทย์

น.ส.สุวพักตร์ ไชยวสุกุล

ชมเชย

9

Story Telling

เดี่ยว

ป.4-6

วัดกลางบางแก้ว

ด.ช.พีรศิลป์ ภิรมย์นุ่ม

ทอง(ตัวแทน)

วัดจินดาราม

ด.ญ.มันตรา คงบางยาง

ทอง

บวรธนวิทย์

ด.ญ.นริศสา  ฉิมพะลี  

ทอง

วัดนราภิรมย์

ด.ญ.เกศกนก เอมพันธ์ดี

ทอง

วัดดอนหวาย 

ด.ช.ธเนศ ทิมแดง       

ทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ญ.กชพร สุขหนุน 

ทอง

วัดราษฎร์สามัคคี

ด.ญ.น้ำทิพย์ ทองทรัพย์ใหญ่

เงิน

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ธนาธิป เกณฑ์กระโทก

เงิน

วัดใหม่สุคนธาราม

ด.ญ.ปานวาด ลอยหา 

เงิน

10

Story Telling

เดี่ยว

ม.1-3

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.ชยาณี ธนภัทรศรีกุล

ทอง(ตัวแทน)

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.กมลชนก สุดเสียง

ทอง

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.อโนชา อินพาเพียร

ทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ด.ช.ธีรวัต พินิจวัฒนานนท์

ทอง

สถาพรวิทยา 

ด.ญ.ศรีสุรัตน์ หมอนทองแดง

เงิน

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ญ.จิดาภา เหมือนมณี

เงิน

วัดบางพระ

ด.ญ.เอ๊ะ แสงสุรีย์     

ทองแดง

วัดโพธิ์

ด.ญ.อริสรา  วงศ์สอน 

ทองแดง

11

Story Telling

เดี่ยว

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นายไชยวัฒน์ รงค์ทอง   

ทอง(ตัวแทน)

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.กฤติยา เก่งกาจ 

ทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

น.ส.ชณล แร่ทอง     

ทอง

สามพรานวิทยา

น.ส.ปณัฐดา ไวยโรจน์

ทอง

นาคประสิทธิ์ 

น.ส.ธัญญลักษณ์ ศิริชัยนาคร 

ทอง

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.กมลวรรณ ยั่งยืน

ทอง

บางเลนวิทยา 

น.ส.ศันสนีย์ ศรีขวัญใจ 

ทอง

สุคนธีรวิทย์ 

น.ส.ณัทพิมล สร้างใจ   

ทอง

นักบุญเปโตร

น.ส.ปวีณ์นุช ปฐมเจริญโรจน์

เงิน

สถาพรวิทยา

น.ส.ธิดารัตน์ หมั่นเพียรกิจ

เงิน

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

น.ส.เสาวภาคย์ ปานน้อย

ทองแดง

12

Multi Skills Competition

เดี่ยว

ป.4-6

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.พิมพญา พรหมขุนทอง

ทอง(ตัวแทน)

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.สรวิศ วรรณสอน

ทอง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ภาณุภณ ธรรมะจมร

เงิน

วัดโคกพระเจดีย์

ด.ญ.สุฑานี ดวงผาสุก  

ชมเชย

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.จิณณพัต อินทรโอสถ   

ชมเชย

วัดกลางบางแก้ว

ด.ญ.นภัสวรรณ ใจโปร่ง

ชมเชย

วัดเกษมสุริยัมนาจ

ด.ช.สงกรานต์ นะมูลทอง

ชมเชย

วัดโพธิ์

ด.ญ.ปนัดดา คำน้ำแดง 

ชมเชย

13

Multi Skills Competition

เดี่ยว

ม.1-3

สุคนธีรวิทย์ 

ด.ญ.ศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร

ทอง(ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ด.ช.ปริทัศน์ ปกรแก้วกายูร

เงิน

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.เกศรา นาคนาเกร็ด

ทองแดง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ 

ด.ช.สรัล เภาศรีดี     

ทองแดง

บางเลนวิทยา

ด.ญ.อาทิติยา บุญสมปอง   

ชมเชย

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.ปภัสรา พูสะดา  

ชมเชย

วัดโคกพระเจดีย์

ด.ญ.อรุณี พุทรา       

ชมเชย

วัดโพธิ์

ด.ญ.จิรนันทร์ บุญสังข์

ชมเชย

สถาพรวิทยา

ด.ญ.บุษกร ศรีอ่วมบู่

ชมเชย

14

Multi Skills Competition

เดี่ยว

ม.4-6

ยอแซฟอุปถัมภ์ 

นายณัฐพล เมอริดิธ     

ทอง(ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

น.ส.ชุลิตา ชัยสุรินทร์  

ทอง

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.สุธินี อาจารีย์    

ทอง

สุคนธีรวิทย์

นายพัฒน์ ภัทรพงศ์มณี   

ทอง

นาคประสิทธิ์

น.ส.ชรินรัตน์ วินิจกำจร   

เงิน

บวรธนวิทย์ 

น.ส.นัสสิมา ตั้งสุนทรธรรม

ชมเชย

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.กัลยากร บุญอินทร์สัง  

ชมเชย

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

น.ส.ณัฐมน ลาภลีชัย 

ชมเชย

บางเลนวิทยา

นายรัตนพล  นาคภาษี 

ชมเชย

15

พูดภาษาฝรั่งเศส

เดี่ยว

ม.1-3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ด.ญ.เนติลักษณ์ ซังทิพย์ 

ทอง(ตัวแทน)

ม.4-6

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

น.ส.ชมพูนุช กรูดพันธ์  

ทอง(ตัวแทน)

16

Cross word

ทีม 2 คน

ป. 1-3

คลองบางกระทึก

ด.ช.พงศ์พล หุ่นจันทร์

ด.ช.ณฤฌา กิจถาวร  

ทอง(ตัวแทน)

บ้านรางกระทุ่ม

ด.ช.อนุวัฒน์ ปะสาวะภา

ด.ช.อานนท์ สรีจันทร์ 

ทอง

วัดใหม่สุคนธาราม

ด.ญ.ธัญญธร ศรีพรมมา 

ด.ช.ยุทธพงษ์ โชคประดับ  

เงิน

บ้านหนองปรงกาญจนา

ด.ช.จตุพร โชวเกียรติรุ่ง

ด.ช.เจษฎา นาคสุริยวงษ์

เงิน

สุคนธีรวิทย์ 

ด.ช.พิทักษ์โชค เบญจมาศ

ด.ญ.ชนกานต์ สนสี       

ทองแดง

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.ธนภัทร แซ่เบ้     

ด.ญ.อภิสรา เลขาลาวัณย์ย

ทองแดง

นักบุญเปโตร

ด.ช.บรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล

ด.ช.วทัญญู เหลืองขาว

ชมเชย

วัดกลางบางแก้ว

ด.ญ.ชลิตา ตั้งคระกูล

ด.ช.นิธิ  รอดเจริญ

ชมเชย

วัดไผ่หูช้าง

ด.ญ.อัญธิษฐาน ธรรมวัตร

ด.ญ.กชกร  ไทยสง

ชมเชย

บ้านฉาง

ด.ญ.กมลวรรณ เกิดเจริญ

ด.ช.สนทิญา น้อยพิทักษ์

ชมเชย

17

Cross word

ทีม 2 คน

ป. 4 -6

นักบุญเปโตร  

ด.ญ.สุกฤตา กิจเจา

ด.ญ.รุ่งทิพย์ ภิญโญภาวสุทธิ์

ทอง(ตัวแทน)

วัดไทร

ด.ญ.ณัฐพร พูลทวี     

ด.ญ.พรนภา หลิมไทรงาม

ทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ด.ช.จุฑรภัทร พุทธจง  

ด.ช.ปฐมพร สาระธรรม   

เงิน

บ้านประตูน้ำพระพิมล

ด.ญ.ศศิณา นึกชัยภูมิ   

ด.ญ.พัชรีพร พูลบางผุง  

เงิน

วัดประชานาถ

ด.ญ.อทิตยา พรประเสริฐ

ด.ช.ภาณุ พงศ์พุ่มสวาท    

ทองแดง

วัดใหม่สุคนธาราม 

ด.ญ.พัชราภา บุญรอด   

ด.ญ.กัลยาณี ดวงมาศ   

ทองแดง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.ภัทรวดี  เสรีธวัช  

ด.ช.อภิสิทธิ์ บริบูรณ์ 

ชมเชย

บ้านรางกระทุ่ม

ด.ช.โชคชัย เลี้ยงรักษา

ด.ญ.สุภารัตน์ กำจัดภัย

ชมเชย

บ้านหนองปรงกาญจนา

ด.ญ.สุดารัตน์ ดีพุ่ม    

ด.ญ.ภัทรพร โชวเกียรติรุ่ง

ชมเชย

บ้านฉาง

ด.ช.ธันนธร สมบัติรัตนจินดา

ด.ช.กฤษณะ เอี่ยมจินดา

ชมเชย

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.พีรดนย์ รุ่งณรงค์รักษ์

ด.ช.รุ่งโรจน์ จันทร์ปรุง

ชมเชย

18

Cross word

ทีม 2 คน

ม.1 -3

นักบุญเปโตร  

น.ส.พัชรินทร์ ขจรพิทักษ์ 

น.ส.พริมพริมา ต้นสงวน 

ทอง(ตัวแทน)

วัดไร่ขิงวิทยา      

ด.ช.สันต์ ศรีสุขเจริญรัตน์

ด.ช.นพพร เณรบำรุง  

ทอง

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย     

ด.ช.ศุภณัฐ เสมาชัย   

ด.ช.เหม ธาระวานิช      

ทอง

บางเลนวิทยา     

ด.ญ.พิมพ์     -             

ด.ญ.ณัฐสุดา พัฒนศิริ     

ทอง

ภัทรญาณวิทยา    

ด.ญ.ศริญญา โพธิ์รุ่งแจ้ง  

ด.ช.ณัฐวุฒิ นวลจันทร์      

ทอง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ     

ด.ช.อภิวิชญ์ ว่องวิทยา  

ด.ช.ธนัชัย องอาจยุทธนากร

ทอง

วัดจินดาราม     

ด.ญ.ณัฐิกา เที่ยงกระโทก

ด.ญ.กัญญัสุภัคสร ฉัตรธนรักษ์

ทอง

วัดศรีษะทอง   

ด.ช.สุริยา แก้วผล        

ด.ช.สมพงษ์ ใสมอง

ทอง

สถาพรวิทยา       

ด.ญ.วาสนา ถิ่นวงษ์ชินทร์

ด.ญ.สุพัตรา ชาวคำฟู   

ทอง

บัวปากท่าวิทยา

ด.ญ.ศิริลักษณ์ หอมอุดม   

ด.ญ.พรพิมล พลพวก  

ทอง

19

Cross word

ทีม 2 คน

ม.4 -6

นักบุญเปโตร  

น.ส.จงรัก คณาฤทัยทิพย์ 

น.ส.พริมพริมา ต้นสงวน 

ทอง(ตัวแทน)

 

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

นายสยามสิทธิ์ วรรณศิริกูล

นายอภิสัณห์ ศรีอำพันธ์

ทอง

 

วัดไร่ขิงวิทยา           

น.ส.วิลาวัลย์ สุวรรณจันทร์

น.ส.วรรณสุข บุตรสาลี    

ทอง

 

สามพรานวิทยา   

น.ส.ปัญญาภัค ทับมั่น        

น.ส.สมฤทัย พุกพบสุข 

ทอง

 

บางเลนวิทยา    

น.ส.อุบลรัตน์ จินดาวงษ์ 

น.ส.สุนิสา แสงอนันต์     

ทอง

 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ    

นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์  

นายธนพงศ์ อินทุวรรณรัตน์

ทอง

 

ปรีดารามวิทยาคม 

น.ส.น้ำฝน เต๊กสงวน    

นายศิวรักษ์ โตเลี้ยง      

ทอง

 

รัตนโกสินทร์ฯ 

นายธารินทร์ จงกุลสถิตชัย  

น.ส.ฐิตินันทร์ จำเริญ

ทอง

 

ภัทรนุสรณ์          

น.ส.สุวนันท์ นิรันดร  

นายธัญวัสส์ เณรโต     

ทอง

 

บางหลวงวิทยา

น.ส.อติกานต์ บัวแย้ม     

นายรุ่งอรุณ เจริญลอย  

ทอง

 

ภัทรญาณวิทยา

นายวีรยุทธ กาญจนัมพะ

นายวิชิตชัย มาชมสมบูรณ์

ทอง

20

ละครสั้นภาษาอังกฤษ

ทีม 5 คน

ม.1-3

วัดไร่ขิงวิทยา 

ด.ญ.อัมภิกา ปีบั 

ด.ญ.เครือวัลย์ แซ่อึ้ง     

ด.ญ.พนิดา หุนพรมราช

ด.ช.วราพจน์ บุตรรัตน์

ด.ช.ฐิติวัชร์ นนทจู

ทอง(ตัวแทน)

นาคประสิทธิ์

ด.ญ.วัลลภา เนียมอยู่ยงค์

ด.ญ.ธัญญนุช น้อยพิทักษ์ 

ด.ญ.กิตติมา ไถ้บ้านก้วย

ด.ญ.กาญจนา อุบล

ด.ช.ฐิติพงศ์ เหลืองภิญโญ

ทอง

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.ธิติมาศ เพ็งปรีชา

ด.ญ.จุฑาทิพย์ พุ่มทิพย์

ด.ช.วัชรินทร์ เสนาะพิน

ด.ช.บัณฑิต แก้วอาสา

ด.ช.คุณากร บัณฑิต

ทองแดง

21

ละครสั้นภาษาอังกฤษ

ทีม 5 คน

ม.4-6

นาคประสิทธิ์   

นายกฤษณะภัทร์ โป้สมบุญ      

น.ส.ขวัญหทัย ศรีบรสุข    

นายทศพล เรืองประชา

น.ส.ฐิติมา ยิ้มถนอม 

น.ส.ชลลดา นาคสงวน

ทอง(ตัวแทน)

วัดไร่ขิงวิทยา  

น.ส.กรรณิการ์ วงศ์หลวง

นายจรินทร์ ธนะพิบูลย์โสภณ

นายกมลเทพ แก้วการจนะ

น.ส.ฐิศิรักน์ คณฑา

น.ส.วันวิสาข์ บุญประคอง

เงิน

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.พฤกษา แก้วสีม่วง

นายอัมรินทร์ อรรถโยโค

น.ส.เนตรดาว โฉมศรี  

นายภูวนัย ใหญ่คำมา

นายสุธี พึ่งพรเดช

ทองแดง

22

แข่งขันพูดภาษาจีน

เดี่ยว

ป.4-6

เม่งฮั้วกงฮัก 

ด.ญ.วิศัลย์ศยา ฟองแก้ว

ทอง(ตัวแทน)

วัดกลางบางแก้ว

ด.ญ.พรรณปพร ลิ้มศิริวัฒน์

ทองแดง

วัดมะเกลือ 

ด.ญ.ศิริพร ศิริอนุการวัฒนา

ชมเชย

.1-3

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ด.ช.ปณต พ่าน

ทอง(ตัวแทน)

สุคนธีรวิทย์

ด.ช.กฤษณ์ชัยพล อาชีวปาริสุทธิ

ทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

ด.ญ.กมลชนก กลิ่นมักผล 

เงิน

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ญ.เกล็ดแก้ว กลั่นแก้ว

ทองแดง

ภัทรญาณวิทยา

ด.ญ.ธิติมา นิสภารมย์

ชมเชย

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ญ.มัณฑนา แช่มช้อย

ชมเชย

.4-6

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

นายณัฐวุฒิ แซ่เล้า

ทอง(ตัวแทน)

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.ลลิดา ศรีทิพย์

ทอง  

นาคประสิทธิ์    

น.ส.ภานุมาศ ธีรกิจ

เงิน  

สุคนธีรวิทย์ 

น.ส.เจียอิ๋น แซ่หลี่

เงิน  

นักบุญเปโตร

น.ส.จันทราทิพย์ แก้วโกมล

ทองแดง

มารีย์อุปถัมภ์   

น.ส.จิตติมา นวนสาร

ชมเชย

วัดไร่ขิงวิทยา

นายดนัย เดชจินดา

ชมเชย

ปรีดารามวิทยาคม

น.ส.พิมพ์ลดา ดอกเหมย

ชมเชย

 

กลับหน้าเดิม>>>

 

Comments