ธันย์ชนก พลศารทูล

   

นางธันย์ชนก พลศารทูล    : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์                         : 081-2935747
e-mail                             : thunchanok07@hotmail.com
งาน                                 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ / เศรษฐกิจพอเพียง / ระบบประกันคุณภาพการศึกษา /

นางธันย์ชนก พลศารทูล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
    1.1 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ       
    1.2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและการนิเทศการศึกษา             
    1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสถานศึกษาสหวิทยาเขตนเศวรและสหวิทยาเละสหวิทยาเขตทวารวดี 
    1) โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
    2) โรงเรียนอู่ทอง             
    3) โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย         
    4) โรงเรียนดอนคาวิทยา 
    5) โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  
    6) โรงเรียนสวนแตงวิทยา

3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    4.1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 

ธันย์ชนก พลศารทูล

 
Comments