เพิ่มเติม

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

กิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม

 

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ระดับชั้น

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล

1

การทำหนังสือพิมพ์เสมือน

ทีม

ม.1-ม.3

วัดนราภิรมย์

1.เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีชูรัตน์

2.เด็กหญิงสุกัญญา  สมบุญลาภ

3.เด็กหญิงศิริพร  ทรัพย์เฉลิม

4.เด็กหญิงศิณีนาถ  ขำต้นวงษ์

5.เด็กหญิงศศิธร  ม่วงมั่งมี

6.เด็กชายสมชาย  ชาวเขา

7.เด็กชายอรรถพล  สุขสงวน

8.เด็กชายศิริชัย  นามหิรัญ

9.นายยอด  ตายอด

10.เด็กชายชานนท์  ศรีเหล็กเพชร

ทอง(ตัวแทน)

ทีม

ม.4-ม.6

วัดไร่ขิงวิทยา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ทอง(ตัวแทน)

2

ความรอบรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา

เดี่ยว

ป.4-6

บ้านฉาง

ด.ช.วุฒิพงศ์   ปานสำราญ 

ทอง(ตัวแทน)

เม่งฮั้วกงฮัก

ด.ญ.ลักษิดา   กิรติการัณยภาส

ทอง

วัดเกาะแรต

ด.ญ.สิรินทรัตน์   ปานประดิษฐ์

ทอง

วัดสรรเพชญ

ด.ญ.รุ่งอรุณ   สินภู่

ทอง

ตลาดรางกระทุ่ม

ด.ญ.กุสุมา   ศรีวงษ์พุก

เงิน

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.กระถิน   ชื่นนอก

เงิน

สุคนธีรวิทย์

ด.ญ.ภาคิไนย   ธัญยนพพร

ทองแดง

ม.1-3

นาคประสิทธิ์

ด.ช.สมพัฒน์   บุญรุ่งเรือง

ทอง(ตัวแทน)

วัดวังน้ำขาว

ด.ญ.วรรณดี   นามภักดี

ทอง

สุคนธีรวิทย์

ด.ญ.ศรสวรรค์   ศรีรัตนาพร

ทอง

สถาพรวิทยา

ด.ญ.ศิวะ   เพ็งพันลำ

ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ช.ธวัชชัย   เกิดสุข

ชมเชย

วัดไร่ขิงวิทยา

ด.ช.ธวัชชัย   สวนค้า

ชมเชย

ปรีดารามวิทยาคม

นายเนรมิต   ปลื้มอุดม

ชมเชย

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นายอดิศร   สิงห์ทรายขาว

ทอง(ตัวแทน)

บางเลนวิทยา

นายจีรวัฒน์   ศรีปิ่นเป้า

ทอง

นาคประสิทธิ์

นายอัฐพล   เหลืองมาตรฐาน

ทองแดง

บวรธนวิทย์

นางสาวอชิรญา   คำสุข

ชมเชย

ปรีดารามวิทยาคม

นายธันทกานต์   ศึกษากิจ

ชมเชย

เพิ่มวิทยา

นายเกียรติศักดิ์   เกษตรสามพราน

ชมเชย

 

กลับหน้าเดิม>>>

Comments