ผลการแข่งขัน

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

เรื่อง ผลการแข่งขันโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

...................................
 
            ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมตามโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดงและการประดิษฐ์คิดค้นต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมสำหรับเด็กการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมและพิการเฉพาะทาง) ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกประการหนึ่งเป็นการเปิดเวทีลานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน

            บัดนี้ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรมดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้


                                                            ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

                                                                                
                                                                                   (นางสาวอุบล รักการงาน) 

                                                รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

                                                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง

 

Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
16 ธ.ค. 2553 05:26
Comments