ผลงานชาวนครปฐม

ผลงานของสมาชิกเครื่อข่ายนครปฐม (คลิกที่คอลัมขวาสุด)

 ที่

 ชื่อ

 โรงเรียน / สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

e-mail

 เบอรโทรศัพท์

 wikispaces

1
นายประหยัด พัฒนศิริ
บ้านหลวงวิทยา กลุ่มสาระฯคณิตศาตร์ การงานอาชีพฯ prayad1954@gmail.com
089-672-2216
prayad1954.wikispaces.com
2
นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม/การงานอาชีพฯ kwang_friday6@hotmail.com
086-519-4020
saralee1.wikispaces.com
3
นางสาวพรทิพย์ พินิจ
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม/การงานอาชีพฯ pop678@hotmail.com
081-9430757
farapop.wikispaces.com
4
นายศุภชัย จรัสสุริยา ราชินีบูรณะ


5
นางสาววริกา คงควร มัธยมฐานบินกำแพงแสน6
นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแค
สระกะเทียมวิทยาคม/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
paitoon2518@gmail.com
085-2963842
http://krupaitoon.wikispaces.com/
7
นายชาตรี ใยยะะรรม
สระกะเทียมวิทยาคม/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
srakatiumchatri3@gmail.com
0845478885
http://kruchatri.wikispaces.com/
8
นายอาชีพ ใจกล้า
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
archeep_24@hotmail.com 0851794638
kruarch.wikispaces.com
9
นางสาวดวงใจ ไชยคุณ
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์
duangneta@hotmail.com
0872423437
http://duangneta.wikispaces.com
10
นายไกรสร บุตรดี
โพรงมะเดื่อวิทยาคม/ภาษาต่างประเทศ
tony.anthony@gmail.com


11
นายเจษฎา ศิริธนบดี
โพรงมะเดื่อวิทยาคม /สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
kroojait@gmail.com
08034841220
http://kroojait.wikispaces.com
12
นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
บัวปากท่าวิทยา
sangsang37207@gmail.com
0822978726
http://surey54.wikispaces.com
13
นายศุภชัย ทองดอนดู่
บัวปากท่าวิทยา
supachai_9006@hotmail.com
0850041249
http://krugolfsepaktrakraw.wikispaces.com
14
นายพิเชษฐ์ ประดิษฐ์ศร
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์/สังคมศึกษา
assanai2008@windowslive.com
0891568819
http://krupichetdd.wikispaces.com
15
นางสาววไล แก้ววงษ์ล้อม
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
chogun299@gmail.com
0871567927
http://kruvalaimatch.wikispaces.com/
16
นางสาวสายฝน ศรีระนำ
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
jeajeab@gmail.com

http://kroofon.wikispaces.com
17
นางไปรยา เย็นสรง
พลอยจาตุรจินดา / การงานอาชีพฯ geminiwitch19@gmail.com
0863279561
http://krupairaya.wikispaces.com
18
นางสาวศิริพร กาญจนวิภาพร เพิ่มวิทยา kan.nui270@gmail.com
0891845852
http://krunui.wikispaces.com
19
นายระพีภัทร์ ธนากูลธีรวัฒน์ มัธยมฐานบินกำแพงแสน20
นางสาวทิพวัลย์ แซ่โง้ย กำแพงแสนวิทยา21
นางสาววิชชุดา กางเสนา
สามพรานวิทยา  / การงานอาชีพและเทคโนโลยี
kroomayza@gmail.com
081-1964302
http://kruwichchuda.wikispaces.com
22
นางสาวนีรนา แซ่เตียว
ศาลาตึกวิทยา / การงานอาชีพและเทคโนโลยี
neerana4@hotmail.com
081-0071751
http://neerana.wikispaces.com/
23
นางสาวณัฏฐ์ชญา วิริยะเกียรติกุล
สามพรานวิทยา / การงานอาชีพและเทคโนโลยี
hellotik-ky@hotmail.com,
hellotikspw@gmail.com
082-2544601,
086-6655608
http://krutikspw.wikispaces.com
24
นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ บางหลวงวิทยา/กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Theansuthat@gmail.com
084-5858922
thitaree.wikispaces.com
25
นางสุมนา สิงหาทอง บางหลวงวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
sumanajib@gmail.com
089-8363823
sumanasing.wikispaces.com
26
นางสาววันวิสาข์ พยัฆซ้อน
สถาพรวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
khom.com@gmail.com
089-2109518
krukhom.wikispaces.com
27
นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์
สถาพรวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
numwongsunanta@gmail.com
087-9069029
http://nokkata.wikispaces.com/
28
นางสาวธนพร แสงมณี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม/การงานอาชีพฯ
krujan.kjn@gmail.com
084-6996670
http://krujun.wikispaces.com/
29
นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผล
ปรีดารามวิทยาคม / การงานอาชีพฯ
ppm.oyoyo2@gmail.com
0877685861
http://porrinjang.wikispaces.com
30
นางสาวสินีนาฏ มีศรี
แหลมบัววิทยา/ภาษาต่างประเทศ
sineenadm@gmail.com
081-1918876
http://sineenadm.wikispaces.com/
31
นายดิเรก วงษ์ทองดี
แหลมบัววิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
dirake555@gmai.com
085-4242556
http://dirake555.wikispaces.com
32
นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม/การงานอาชีพฯ suphakitt.da@gmail.com
08-1736-1686
http://comkru-a.wikispaces.com/
33
นางสาวทวิณา ไชยยงยศ
วัดไร่ขิงวิทยา / กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ krunan.tc@gmail.com
089-7404097
http://krunansorncom.wikispaces.com/
34
นางสาวเกษร กิจจาภินันท์
วัดไร่ขิงวิทยา / กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ k.kijjapinun@gmail.com
0815715785
kesorn.wikispaces.com
35
นางสาวอาภารัตน์ สีดา
กำแพงแสนวิทยา / กลุ่มสาระศิลปะ
nooploy-_-@hotmail.com
089-7704497
http://kruploykpsw.wikispaces.com/
36
นางสมมาศ นิศานารถ
บางเลนวิทยา
krumas2170@gmail.com
089-5342170
krumas.wikispaces.com
37
นางสาวจิตมณี ผลวิเศษชัยกุล
ภัทรญาณวิทยา
krugmanit@gmail.com
0806564550
http://krujitpy.wikispaces.com
38
นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
ภัทรญาณวิทยา / การงานอาชีพฯ
rong414@hotmail.com
0819446387
krurong.wikispaces.com
39
นางปวริศา นามประเทือง
ศรีวิชัยวิทยา / การงานอาชีพและเทคโนโลยี
pawarisa18@gmail.com
0860805146
http://krunut.wikispaces.com/
40
นางศิริลักษณ์ แสงจันทร์
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา / วิทยาศาสตร์
silux2008@gmail.com
0860510128
http://krusilux.wikispaces.com
41
นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน
บ้านหลวงวิทยา / การงานอาชีพและเทคโนโลยี pracjja@gmail.com
0813780352
krupracj.wikispaces.com
42
นายผจญ รุ่งอรุณเลิศ
โรงเรียนคงทองวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี
khakdoi@gmail.com
0867088046
krukhakdoi.wikispaces.com
43
นายบุญถือ เลิศนา
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
lertna2513@gmail.com
0876623342
http://kruboonthue.wikispaces.com/
44
นางสาวดุจดาว เรืองบูชา
บ้านหลวงวิทยา การงานอาชีพ
teachkokoi@gmail.com
0851715362
http://krukoi.wikispaces.com/
45 นายวีระพงษ์ วิชัย
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ/คอมพิวเตอร์
weerapong.wichai@gmail.com
0878177101
http://weerapong.wikispaces.com
46  นางสาวจันเพ็ย ปัจจัยเก รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ/คอมพิวเตอร์  print26.pen@gmail.com  087-7078257  http://krujan.wikispaces.com/ 
Comments