ผลงานชาวสุพรรณฯ

ผลงานของสมาชิกเครื่อข่ายสุพรรณบุรี (คลิกที่คอลัมขวาสุด)
 

ที่

ชื่อ

โรงเรียน / กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน

e-mail

เบอร์โทรศัพท์

Wikispaces

1

นายองอาจ อินทรักษา

การงานพื้นฐานอาชัพ

plaku56@gmail.com

084-4249728

http://plaku56.wikispaces.com

2

นางสาวจันทรา พักตร์เพียงจันทร์

สระกระโจมโสภณพิทยา

lek-skp@hotmail.com

081-9446847

http://kuole1.wikispaces.com/

3

นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทอง

ศรีประจันต์"เมธีประมุข"/การงานอาชีพฯ

sirirat.methi@gmail.com

081-3785138

http://bananalittle.wikispaces.com/

4

นายอาทิตย์ แก้วรุ่งเรือง

ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา/การงานอาชีพฯ

kob40@hotmail.com

083-6973217

http://krukob.wikispaces.com

5

นายอรรฏพจน์ แสงสนิท

ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" / การงานอาชีพฯ

attaphot_130_cs@hotmail.com

087-4068076

http://attaphot.wikispaces.com/

6

นางนงนุช สวัสดิผล

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5/สาระสังคมศึกษา

nunuchZuZaa@gmail.com

081-4919119

http://swatdinuch.wikispaces.com

7

นางสาวนิภาวรรณ งามขำ

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5/การงานอาชีพฯ

niphawaniao@gmail.com

086-5096408

http://kruniphawan.wikispaces.com/

8

นายดนุพล บุญชอบ

โรงเรียนบางลี่วิทยา กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (คอมฯ)

boonchob_tum@hotmail.com

086-5526525

http://krutum-anime.wikispaces.com/

9

นายวัลลภ ศรีรุ่งเรือง

โรงเรียนบางลี่วิทยา กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (คอมฯ)

wanlop_oh@hotmail.com

089-5497165

http://op-bl.wikispaces.com

10

นายวัฒนา ก้องแดนไพร

ด่านช้างวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี

sample111@windowslive.com

089-8378918

http://krueddy.wikispaces.com/

11

นายสมพงษ์ พรมทองดี

ด่านช้างวิทยา กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

krupong2555@gmail.com

089-8875332

http://krusompong.wikispaces.com

12

นางรัตนา วรรณพุฒ

สรวงสุทธาวิทยา

ratana03112505@gmail.com

089-2397768

http://ratana05.wikispaces.com

13

นายชัยชาญ ภักดีประเสริฐ

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

toa_chaichan@hotmail.com

081-7050671

14

นางโสภา เนตรมณี

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 / ภาษาต่างประเทศ

natesopa10@gmail.com

086-7970772

http://kroople.wikispaces.com

15

นางสาวจุฑารัตน์ แตงโสภา

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6/การงานอาชีพฯ

ctr_tsp@hotmail.com

089-2057634

http://kruchu.wikispaces.com

16

นายณัชพล กาฬภักดี

บ่อกรุวิทยา/การงานอาชีพและเทคโนโลยี

bknatchaphon@gmail.com

089-8369323

http://krunatchaphon.wikispaces.com

17

นายสุขุม ดอกเข็ม

บ่อกรุวิทยา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

dragonet_0@hotmail.com

084-8842022

http://ichio.wikispaces.com

18

นายอนุชิต กลิ่นกำเนิด

สระยายโสมวิทยา

anuchitster@gmail.com

089-2588427

http://anuchitster.wikispaces.com

19

นางสาวดารารัตน์ เลิศหงิม

สองพี่น้องวิทยา

krugolf@hotmail.com

083-8088989

http://krugolfsn.wikisp

20

นางสาวญาณี เคหะจุ้ย

ตลิ่งชันวิทยา/การงานอาชีพฯ

mam2166779@gmail.com

089-2166779

httpp:krumam27.wikispaces.com  

21

นายสุขสันติ แผนสมบูรณ์

วังหว้าราษฎร์สามัคคี/การงานอาชีพฯ

suksantip0@gmail.com

086-1756201

http://krusuk05.wikispaces.com

22

นายอรรถพล ลิ้มลมัย

วังหว้าราษฎร์สามัคคี/วิทยาศาสตร์

picksnoopymail@gmail.com

089-8338516

http://pickspaces.wikispaces.com

23

นางปัทมาวสี กอธงทอง

หนองหญ้าไซวิทยา /ภาษาอังกฤษ

pattamawasee@gmail.com

083-9085481

http://kruoilyoonee.wikispaces.com

24

นางสาวชลธิชา เมืองเจริญ

หนองหญ้าไซวิทยา /ภาษาอังกฤษ

Airticha012@hotmail.com

089-2406956

http://kruair.wikispaces.com/

25

นางสาวสุพัฒษา สารสาริน

โรงเรียนอู่ทอง

sarasarin2@gmail.com

086-8078003

http://krusu.wikispaces.com/

26

นายอำนาจ ปุ้งโพธิ์

อู่ทอง

amnajpp@gmail.com

081-1929467

http://rjannaj.wikispaces.com/

27

นายสันติชัย บุญรักษ์

สงวนหญิง

santichai87@hotmail.com

089-9122166

http://santichai.wikispaces.com

28

นายเอกนรินทร์ อิ่มรส

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

e1234k@gmail.com

089-0745465

http://eknarin.wikispaces.com

29

นางสาวกรรณิการ์ กัณศิริ

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

kajamaha@hotmail.com

086-7691272

http://krukan.wikispaces.com

30

นายอาคม ดีเมฆ

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

arkom2500@hotmail.com

089-8360600

http.arkom.wikispaces.com

31

นายวินอง แจ้งใจ

โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย

winong1@gmail.com

089-2602276

http://kruwinong.wikispaces.com

32

นายไชยพร แย้มมี

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

chaiyapornyam@gmail.com

083-5594997

http://kruchaiyaporn.wikispaces.com

33

นายสุรศักดิ์ สีน้ำเงิน

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๅ

surasakbj1@gmail.com

084-3947755

https://krusurasakbj1.wikispaces.com

34

นางศุภานัน เอกธีรธรรม

35

นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

ladawank@hotmail.com

085-1857285

http://kruladawan.wikispaces.com

36

นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า

โรงเรียนสวนแตงวิทยา

iamchommy@hotmail.com

086-6614366

http://iamchommy.wikispaces.com

37

นางสาวสุวรรณา วรรณถิรหงส์

โรงเรียนดอนคาวิทยา

kaewsrasan2006@hotmail.com

089-4136692

http://krusuwanna54.wikispaces.com/

38

นางนฏยกรณ์ ทวาสิโก

โรงเรียนดอนคาวิทยา

toonney@gmail.com

086-8912668

http://toonney.wikispaces.com

39

นายสิริ อินโพธิ์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7

siriinpo2006@yahoo.co.th

089-5139147

40

นายศักดา ใจตรง

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา

daruji4421@gmail.com

087-1561316

http://daruji.wikispaces.com

41

นายอภิชาติ เหมฬา

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

apichat.123@hotmail.com

086-6024217

http://krujackcefiro.wikispaces.com

42

นายวิรัตน์ ด้วงละไม้

โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา

jarjajar.rat@hotmail.com

089-1803872

43

นางสาววรัจฉรา คงสุกใส

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

songhei_13@hotmail.com 

086-7789466

http://bananalittle.wikispaces.com/ 

44

นายอนุวัจน์ ทับทิม

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

ceo10lor@gmail.com

089-9106259

45

นางกรรณิกา อำนวยศิริ

สามชุกรัตนโภคาราม

kani_am@hotmail.com

084-0719870

46

นายสมาน ใจมั่น

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5

sa.jaimun@gmail.com

080-9914567

http://krusamarn.wikispaces.com

ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 ต.ค. 2554 10:28
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
2 ต.ค. 2554 10:28
Comments