อดิศักดิ์ คงทัต

    นายอดิศักดิ์ คงทัต   : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์                 : 085-1868553
e-mail                    :
sornor.adisak@gmail.com
งาน                        : วัดผล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                                การศึกษาไร้พรหมแดน
 
นายอดิศักดิ์ คงทัด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

        มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.1 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
    1.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.3 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับชาติ

2. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา 
    2.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
    2.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาพุเตย 
    1) โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
    2) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
    3) โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
    4) โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
    5) โรงเรียนด่านช้างวิทยา 

4. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    4.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    4.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    5.1 โครงการการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
 

อดิศักดิ์ คงทัต

 
 
Comments