กิจกรรมของเรา

คู่มือกฎหมาย

โพสต์19 ธ.ค. 2555 20:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2555 21:42 ]

ร่างคู่มือกฎหมายการศึกษา

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555
 
    บุคลากรของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำองค์ความรู้ เรื่องระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet),  แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก,  และแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิทยากร :
    1. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
    2. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    3. ดร.นิวัติ น้อยมณี ผอ.สพม.6 
    4. ดร.สวัสดิ์  ภู่ทอง ผอ.สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
    5. ดร.ดิเรก พรสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
เนื้อหาสาระ :
    1. ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)
    2. แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
    3. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
    
กิจกรรม :
    พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ / บรรยายความรู้ส้างความเข้าใจพื้นฐาน / อภิปรายร่างคู่มือ / จัดทำคู่มือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)  ครั้งต่อไปจะจัดที่เชียงใหม่ วันที่ 28-30 มกราคม 2556 

รางวัลพระราชทาน

โพสต์8 ธ.ค. 2555 10:17โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2555 08:54 ]

        กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดัั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (ระดับจังหวัด)
 

 ที่

 ชื่อ-สกุล

 โรงเรียน/อำเภอ

 ระดับการศึกษา

 ขนาด

 วัน/เดือน/ปี

 เวลา

 1

 2

 ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม

 ด.ช.ภูมิรพี แซ่ตั้ง

 อนุบาลนครปฐม/เมือง

 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล/พุทธมณฑล

ประถมศึกษา

 ประถมศึกษา

ใหญ่

ใหญ่

29 พ.ย.55

 29 พ.ย.55 

09.00-12.00

 13.00-16.00 

 3

 4

 น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์

 นายปฏิพัทธ์ เกตุอุบล

 สาธิต ม. ศิลปากร/เมือง

 สามพรานวิทยา/สามพราน

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

กลาง

 กลาง 

3 ธ.ค.55

3 ธ.ค.55

09.00-12.00

13.00-16.00 

 5

 6

 ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ

 น.ส.กมลรัตน์ มณฑาทิพย์

 ยอแซฟอุปถัมภ์/สามพราน

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / พุทธมณฑล

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใหญ่

 ใหญ่ 

4 ธ.ค. 55

 4 ธ.ค. 55 

 09.00-12.00

13.00-16.00

 7

 8

 ด.ช.นวภณ เชื้อชาติ

 ด.ช.สุวเพ็ญ บุญศรีสุวรรณ

 วัดใหม่สุคนธาราม/นครชัยศรี

 สาธิต ม.เกษตร/กำแพงแสน

 ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

กลาง

 กลาง 

13 ธ.ค. 55

 13 ธ.ค. 55 

09.00-12.00

13.00-16.00 

 
 

อนุบาลนครปฐม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
ด.ช.ธนัทเสฎฐ์ ไตรสุทธิเกษม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

 

สาธิต ม ศิลปากร

 วันที่ 3 ธันวาคม 2555
น.ส.ณัชชา ถมยาพิทักษ์  โรงเรียนสาธิต ม. ศิลปากร

 

สามพรานวิทยา

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2555
นายปฏิพัทธิ์ เกตุอุบล  โรงเรียนสามพรานวิทยา
 
 

ยอแซฟอุปถัมภ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
ด.ญ.ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

กาญจนาภิเษก นครปฐม

วันที่ 4 ธันวาคม 2555
น.ส.กมลรัตน์  มณฑาทิพย์  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

 
 

ศึกษาดูงาน สพม.17

โพสต์5 พ.ย. 2555 10:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2555 23:26 ]

ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงาน สพม.17

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
 
     คณะบุคลากรจาก สพม.9 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงาน สพม.17 จังหวัดตราด นำคณะโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผอ.สพม.9 / รองฯ นันทชัย แก้วสุวรรณ / รองฯวินัย แดงดีมาก / คณะบุคลากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนของจังหวัดนครปฐมอีกหลายท่าน 
 
เนื้อหาสาระที่ศึกษาดูงาน : การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
สาระสุรุปจากการศึกษาดูงาน :
     กิจกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ของ สพม.17 จังหวัดตราด ได้แก่ การเตรียมสถานที่ เขียนโครงการ กำหนดภารกิจหลัก-โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดการมอบหมายงาน +พรรณางานรายคน กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ โดยการวิคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT การวิพากษ์แผนกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การหลอมแผน 2 จังหวัด การบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต+ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แนวทางการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการบริหารบุคลากร  การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ  จากนั้นมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเป็นที่พอใจ จึงเดินทางกลับ สพม.9 โดยสวัสดิภาพ เตรียมดำเนินการในขั้นต่อไป. (ดูภาพเดิ่มเติม)
 

ประชุมปฏิบัติการ

โพสต์11 ต.ค. 2555 09:27โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2555 23:51 ]

ศาลาตึกวิทยา

วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2555
 
    โรงเรียนศาลาตึกวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียน คณะวิทยากร ได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.9 ประกอบด้วย นายยุทธ โตอดิเทพย์ / นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ / นางสาวอรสา กุลศิลา / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์  
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลพระราชทาน

โพสต์27 ก.ย. 2555 03:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2555 10:08 ]

 
 

 

ปรับเลื่อนกำหนดการ บ้านลานแหลม/บ้านดงเกต (5 ต.ค.55)  วัดกลางคูเวียง/ปรีดารามวิทยาคม (8 ต.ค.55)

 

พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 26 ก.ย. 55

 

บ้านลานแหลม 5 ต.ค. 55

 
 

บ้านดงเกตุ 5 ต.ค. 55

โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 8 ต.ค.55

 

ปรีดารามวิทยาคม 8 ต.ค 55

 

กาญจนาภิเษก นครปฐม 10 ต.ค.55

  

ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน สพม.9

 
วันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2555
 
     ช่วงเวลาแห่งการประเมินระบบคุณภาพภายในของ สพม.9 โดยคณะกรรมการประเมิน 8 คณะ จังหวัดละ 4 คณะ  ตามที่ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัด สพม.9 ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554 ขึ้น โรงเรียนต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ในวันและเวลาดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 

เร่งรัดต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์21 ก.ย. 2555 23:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2555 00:45 ]

ประชุมเร่งรัดโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

วันที่ 25 สิงหาคม 2555
 
 
        คณะผู้บริหารโรงเรียนเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ของ สพม.9 และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.9  ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเร่งรัดการรับรองโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ใน สพม.9  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
 
วัตถุประสงค์ :
        เพื่อตรวจสอบ ทบทวน แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ในการเตรียมความพร้อม ขอรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 
        เพื่อทำข้อตกลงภายในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันให้เป็นไปตามกำหนด
 
กลุ่มเป้าหมาย : คณะครูโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 สพม.9 จำนวน 6 โรงเรียน 170 คน ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  โรงเรียนบางลี่วิทยา  โรงเรียนดอนคาวิทยา  โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ และมีโรงเรียนในฝันสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่ โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 10 คน  
 
วิทยากร : คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ประกอบด้วย
        ดร.พิเชษฎ์ ศรีเมฆ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1
        นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และนางธันย์ชนก พลศารทูล  ศึกษานิเทศก์ สพม.9
        นายเชษฐ์ ผิวลออ และนางอภัสรา นันต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1   
        นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2
 
หลักสูตร : สู่การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน (ความเป็นมา ความสำคัญ ลักษณะ แนวทางการดำเนินงาน ฯลฯ) / แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 
กิจกรรม : พิธีเปิด/บรรายพิเศษ  บรรยายตามหัวข้อ  แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ระดมสมองวิเคราะห์เกณฑ์การประเมิน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น โดยขอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT)
 

วิจัยในชั้นเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2555 18:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2555 18:09 ]

วิจัยในชั้นเรียน

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
 
         การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(วิจัยในชั้นเรียน)                                                    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีทักษะความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
    2. เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีความสามารถด้านการวิจัยให้มีศักยภาพในการทำวิจัยสูงขึ้นและเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 80 คน

เป้าประสงค์/ความคาดหวัง :
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
    2. มีความสามารถด้านการวิจัยให้มีศักยภาพในการทำวิจัยสูงขึ้น และเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ
    3. เป็นวิทยากรเครือข่ายวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียน ขยายผลให้กับเพื่อครูในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน
    4. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) และระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/กิจกรรม
    หลักการ แนวคิด ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    เทคนิค/วิธีสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเพื่อวิจัยในชั้นเรียน
    ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน / นำเสนอแนวทางร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน วิพากษ์และเสนอแนะ
 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์  / ดร.โชติมา หนูพริก / ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
กิจกรรม(ตลอดโครงการ) :
    1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
    2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
    3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงผลงานวิจัย
    4. คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    5. จัดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    7. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    8. สรุปผลการดำเนินงาน
    9. เผยแพร่ข้อมูล/รวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียน(จัดทำเป็นรูปเล่ม 100 เล่ม ๆ ละ100 บาท )

มหกรรมวิชาการ อปท.

โพสต์21 มิ.ย. 2555 11:19โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2555 11:21 ]

วิชาการเทศบาล

 
19 - 21 มิถุนายน 2555
 
    คณะศึกษานิเทศก์ สพม.9 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศน.อนนท์ ศรีพิพัฒน์ / ศน.เพ็ญพร พุ่มกุมาร / ศน.สุนทรีย์ หิมารัตน์ ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ  งานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 8  (อ้อมใหญ่วิชาการ 55) ณ บริเวณพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
 
  
 
 
 
 
 

สัมมนาถอดประสบการณ์

โพสต์29 พ.ค. 2555 15:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2555 00:48 ]

ถอดประสบการณ์มาตรฐานสากล

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555
 
     การประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์การจัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับชาติ  World - Class Standard Schools Regional Symposium : Foreign Language Conference" ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร  ณ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  
 
วัตถุประสงค์ :
    - เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้มีคุณภาพในระดับสากล
    - เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ด้านความรู้และทักษะภาษา เทคนิคการสอน การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับภายในประเทศและต่างประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
 
รูปแบบ : 
    1. ถอดประสบการณ์ 3 ห้องประชุมย่อย ได้แก่ เสวนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 / การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสังคมออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษา - การสร้างเครือข่ายรุปแบบ Connecting Classroom / การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  
    2. จัดนิทรรศการ สพม. ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา  
 
กิจกรรม :
    พิธีเปิดโดย นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน
    นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.สพม.18 กล่าวรายงาน
    การแสดงในพิธีเปิด 6 รายการ ได้แก่ Youth at the Forefront of Global Change and Innovation / อาเซียนรวมใจ / Magical Thai dance / The Glory of Changing World / การขับร้องเพลงประสานเสียง 5 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร) / อันดามันออกหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉา 
    พิธีปิด กล่าวรายงานผลสรุปการดำเนินงาน / ประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิด   
 

Intensive School

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
    การประชุมชี้แจงโรงเรียนมาตรฐานสากลต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Intensive School  ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มเป้าหมาย :
    ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนที่เข้าสู่โครงการ จำนวน 62 โรงเรียน / ศึกษานิเทศก์ / คณะครูและผู้สนใจ 
 
เนื้อหาสาระ / วิทยากร :
    ขัั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการบริหารคุณภาพ (Intensive School) / นางสาวขวัญชีวา วรรณพินธุ
    การเตรียมพร้อมสู่การบริหารจัดการความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA / ดร.นิพนธ์ เสือก้อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
    เกณฑ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ / นางกัญญา วัฒนถาวร  ศน.สพม.10
 

เตรียมพร้อมรับประเมิน สมศ. รอบ 3

โพสต์29 พ.ค. 2555 09:35โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2555 15:38 ]

ประชุมเตรียมประเมิน สมศ.รอบ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

        การอบรมส่งเสริม นิเทศ ติดตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนอู่มอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม รับฟังคำชี้แจง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร : การประเมินภายนอกรอบสาม (ผศ.อักษร ธัญญวานิช) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อาจารย์จิตรา หมั่นค้า / อาจารย์สายชล เทียนงาม) 
 
กิจกรรม : เสวนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบสาม (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนสามพรานวิทยา)
 

1-10 of 21