พัฒนาศึกษานิเทศก์

โพสต์4 พ.ค. 2555 23:16โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2555 02:55 ]

พัฒนา ศน.

วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555
 
    การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรทแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร
 
กลุ่มเป้าหมาย :
    ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนมาตรฐานสากล ประธานเครือข่ายการนิเทศ 19 เครือข่าย  จำนวน 160 คน
 
วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหาร ติดตาม เร่งรัด พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
        * แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
        * การบริหารด้วยระบบคุณภาพ TQA 
    2. จัดทำแผนการนิเทศการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
เนื้อหาสาระ หลักสูตรและวิทยากร :  
    พิธีเปิด บรรยายพิเศษโดย ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.สมป. |  ชี้แจงความเป็นมา โดยนางสาวขวัญชีวา วรรณพิณทุ | แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ดร.รุ่งนภา นุตรวงษ์, นายธัญญา เรืองแก้ว, ดร.วรรณา ช่องดารากุล, ดร.ชยพร กระต่ายทอง
    การอภิปรายเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ผอ.วิศรุต สนธิชัย, ผอ.ธีรพันธุ์ ธีรานันท์, ผอ.อัญชลี ประกายเกียรติ, ผอ.บุญเลิศ ค่อนสะอาด, ผอ.สมชัย ชวลิตธาดา ผู้ดำเนินการอภิปราย ผอ.นิพนธ์ เสือก้อน  
    การบริหารโรงเรีนด้วยระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ผอ.นิพนธ์ เสือก้อน  |  แนวทางการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ อ.รังสรรค์ เพ็งนู | สะท้อนผลการดำเนินงานจากผู้ปฏิบัติ | แนวทางการนิเทศ ติดตาม เร่งรัด พัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล อ.กัญญา วัฒนถาวร | แผนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล อ.ขวัญชีวา วรรณพิณทุ | ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาและนิเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล อ.ปกาศิต จำปาทอง | นำเสนอแผนการพัฒนาและนิเทศโรงเรีรยนมาตรฐานสากล | สรุป ซักถาม ปิดการประชุม
 
สื่อ : เอกสาร และ CD
    1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
    2. การบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ
    3. การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
    4. คู่มือนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
    5. สรุปย่อผลการประฃุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทั่วประเทศ  25 เม.ย. 55 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
    6. CD สื่อนำเสนอประกอบการบรรยายในการสัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตร และระบบคุณภาพ TQA   ภาพยนตร์สั้น ด.เด็ก ช.ช้าง 
 
ผลที่คาดหวัง :
    พิจารณาโรงเรียน Intensive School จำนวน 3 โรงเรียน ในส่วนของเครือข่ายการนิเทศ 4 ได้แก่ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม, โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ทั้ง 3 โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการนำระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA มาใช้ 
 
ศน.ท่านใด หากต้องการสื่อใน CD ไปที่นี่เลย
Comments