เตรียมพร้อมรับประเมิน สมศ. รอบ 3

โพสต์29 พ.ค. 2555 09:35โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2555 15:38 ]

ประชุมเตรียมประเมิน สมศ.รอบ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2555

        การอบรมส่งเสริม นิเทศ ติดตามโรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2555 ณ โรงเรียนอู่มอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการนิเทศ ติดตาม รับฟังคำชี้แจง และเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร : การประเมินภายนอกรอบสาม (ผศ.อักษร ธัญญวานิช) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อาจารย์จิตรา หมั่นค้า / อาจารย์สายชล เทียนงาม) 
 
กิจกรรม : เสวนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบสาม (โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โรงเรียนสามพรานวิทยา)
 
Comments