ภัยพิบัติศึกษา

โพสต์7 ม.ค. 2555 19:50โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2555 12:25 ]

ภัยพิบัติศึกษา

วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2555
        การประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับสื่อการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช กรุงเทพมหานคร  ตามโครงการให้การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมฃาติ
 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อต้นแบบด้านภัยพิบัติศึกษา เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ของภัยพิบัติประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติศึกษาให้มีคุณลักษณะในอันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแนวปฏิบัติที่สามารถในไปใช้ดำเนินชีวิต ตลอดจนลักษณะของภัย สัญญาณบอกเหตุ การเตรียมตัวเพื่อเผชิญสถานการณ์ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้ประสบภัย  
 
วิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญ
    ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. / ดร.สมิทธ ธรรมสาโรจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือภัยแห่งชาติ / Mr.Jun Onodera ผู้เชี่ยวชาญ JICA จากประเทศญี่ปุ่น 
 
ผู้ร่วมประชุม 
    ผู้นำองค์กร หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมทรัพยาการแห่งชาติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครู-อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ในเป้าหมายเฉพาะ  ในส่วนของ สพม.9 ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.9  
Comments