คู่มือกฎหมาย

โพสต์19 ธ.ค. 2555 20:08โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2555 21:42 ]

ร่างคู่มือกฎหมายการศึกษา

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2555
 
    บุคลากรของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมาย(ผู้เชี่ยวชาญ) ให้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำองค์ความรู้ เรื่องระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet),  แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก,  และแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิทยากร :
    1. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
    2. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
    3. ดร.นิวัติ น้อยมณี ผอ.สพม.6 
    4. ดร.สวัสดิ์  ภู่ทอง ผอ.สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
    5. ดร.ดิเรก พรสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
เนื้อหาสาระ :
    1. ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)
    2. แนวทางการมอบอำนาจและการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
    3. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลและวิธีดำเนินการสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา
    
กิจกรรม :
    พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ / บรรยายความรู้ส้างความเข้าใจพื้นฐาน / อภิปรายร่างคู่มือ / จัดทำคู่มือระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Tablet)  ครั้งต่อไปจะจัดที่เชียงใหม่ วันที่ 28-30 มกราคม 2556 
Comments