สัมมนาเลขานุการศูนย์แม่ข่าย

โพสต์17 พ.ค. 2555 01:47โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2555 08:38 ]

สัมมนาเลขานุการศูนย์แม่ข่ายโรงเรียนในฝัน

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555
 
    สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยโครงการโรงเรียนในฝัน จัดประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยแบ่งการประชุมสัมมนาออกเป็น ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
    ๑. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (ICT)
    ๒. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
    ๓. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
    ๔. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ถิ่นฐาน
    ๕. ศูนย์แหล่งเรียนรู้
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
    ๑. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
    ๒. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
    ๓. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    ๔. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
    ๕. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
    ๖. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
    ๗. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเชิงวิชาการ และการบริหารจัดการให้กับเลขานุการศูนย์ อันจะช่วยให้การทำงานของศูนย์ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมาย :  เลขานุการศูนยพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน ศูนย์แม่ข่ายจังหวัด  จำนวน ๙๘๒ ศูนย์
 
    บุคลากรของ สพม.๙ ได้แก่นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ (ศึกษานิเทศก์ สพม.๙) ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นคณะทำงานจัดการอบรมและเป็นวิทยากรในกลุ่มที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ICT และศูนย์ฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
Comments