สัมมนาคณะนิเทศโรงเรียนในฝัน

โพสต์26 พ.ค. 2555 04:54โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2555 05:55 ]

สัมมนา RT ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท

วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2555

     โครงการโรงเรียนในฝันจัดประชุมสัมมนาคณะผู้นิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

กลุ่มเป้าหมาย : คณะนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ทำหน้าที่ประสานการนิเทศ นิเทศ กำกับ ติดตาม สรุป และรายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนดีประจำอำเภอ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ถึง 3)

หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร : บรรยายพิเศษ โดย รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.เบญลักษณ์ น้ำฟ้า  / อาเซียนให้อะไรกับการศึกษา โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล / การพัฒนาโรงเรียนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดย ศน.จงภพ ชูประทีป  / แนวทางการพัฒนาโรงเรียนด้วยการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ / แนวทางประเมินโรงเรียน ศน.อภิชาต พุทธเจริญ / แบ่งกลุ่มพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน วางแผนพัฒนาโรงเรียนในฝัน / บทบาทหน้าที่ สนก. โดย ผอ.สนก. พจมาน พงษ์ไพบูลย์

Comments