สัมมนาอาเซียน

โพสต์22 เม.ย. 2555 12:23โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2555 16:30 ]

m-Learning

26 เมษายน 2555
 
    ประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4  ณ โรงแรมเอเซีย  ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมมนาอาเซียน

18 เมษายน 2555        
 
    การสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรของประชาคมอาเซียน ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่้วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาประชากรของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประชากรทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประชาคมอาเซียน
 
วัตถุประสงค์ :
    เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาประชากรด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้ ในการพัฒนาประชากรของประเทศไทย และประเทศแบบอย่างในการพัฒนา ตลอดจนการนำผลการศึกษาไปเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้กับรัฐบาล
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา :
    ผู้เข้าร่วมสัมมนา ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดเรียงอันดับความสำคัญของตัวแปร ระดมความคิด ให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผู้วิจัย ในส่วนของ สพม.9 ได้แก่ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.9
Comments