ศึกษาดูงาน สพม.17

โพสต์5 พ.ย. 2555 10:05โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2555 23:26 ]

ศึกษาดูงานศูนย์ประสานงาน สพม.17

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
 
     คณะบุคลากรจาก สพม.9 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงาน สพม.17 จังหวัดตราด นำคณะโดย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผอ.สพม.9 / รองฯ นันทชัย แก้วสุวรรณ / รองฯวินัย แดงดีมาก / คณะบุคลากร ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มตามโครงสร้างการบริหารงานทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนของจังหวัดนครปฐมอีกหลายท่าน 
 
เนื้อหาสาระที่ศึกษาดูงาน : การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
สาระสุรุปจากการศึกษาดูงาน :
     กิจกรรมการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ของ สพม.17 จังหวัดตราด ได้แก่ การเตรียมสถานที่ เขียนโครงการ กำหนดภารกิจหลัก-โครงสร้างการบริหารงาน รายละเอียดการมอบหมายงาน +พรรณางานรายคน กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ โดยการวิคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT การวิพากษ์แผนกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การหลอมแผน 2 จังหวัด การบริหารเครือข่ายสหวิทยาเขต+ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  แนวทางการพิจารณาขั้นเงินเดือนและการบริหารบุคลากร  การดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ  จากนั้นมีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเป็นที่พอใจ จึงเดินทางกลับ สพม.9 โดยสวัสดิภาพ เตรียมดำเนินการในขั้นต่อไป. (ดูภาพเดิ่มเติม)
 
Comments