สัมมนาถอดประสบการณ์

โพสต์29 พ.ค. 2555 15:31โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2555 00:48 ]

ถอดประสบการณ์มาตรฐานสากล

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555
 
     การประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์การจัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล และนำเสนอแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระดับชาติ  World - Class Standard Schools Regional Symposium : Foreign Language Conference" ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร  ณ โรงเรียนชลราษฏรอำรุง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  
 
วัตถุประสงค์ :
    - เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้มีคุณภาพในระดับสากล
    - เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ด้านความรู้และทักษะภาษา เทคนิคการสอน การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ผ่านการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับภายในประเทศและต่างประเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
 
รูปแบบ : 
    1. ถอดประสบการณ์ 3 ห้องประชุมย่อย ได้แก่ เสวนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 / การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาสังคมออนไลน์ เรื่อง โลกศึกษา - การสร้างเครือข่ายรุปแบบ Connecting Classroom / การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ  
    2. จัดนิทรรศการ สพม. ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา  
 
กิจกรรม :
    พิธีเปิดโดย นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน
    นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ ผอ.สพม.18 กล่าวรายงาน
    การแสดงในพิธีเปิด 6 รายการ ได้แก่ Youth at the Forefront of Global Change and Innovation / อาเซียนรวมใจ / Magical Thai dance / The Glory of Changing World / การขับร้องเพลงประสานเสียง 5 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เขมร) / อันดามันออกหนุมานจับนางสุวรรณมัจฉา 
    พิธีปิด กล่าวรายงานผลสรุปการดำเนินงาน / ประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิด   
 

Intensive School

วันที่ 1 มิถุนายน 2555
    การประชุมชี้แจงโรงเรียนมาตรฐานสากลต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Intensive School  ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
กลุ่มเป้าหมาย :
    ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ของโรงเรียนที่เข้าสู่โครงการ จำนวน 62 โรงเรียน / ศึกษานิเทศก์ / คณะครูและผู้สนใจ 
 
เนื้อหาสาระ / วิทยากร :
    ขัั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการบริหารคุณภาพ (Intensive School) / นางสาวขวัญชีวา วรรณพินธุ
    การเตรียมพร้อมสู่การบริหารจัดการความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA / ดร.นิพนธ์ เสือก้อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
    เกณฑ์การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ / นางกัญญา วัฒนถาวร  ศน.สพม.10
 
Comments