เด็กดีมีที่เรียน

โพสต์26 ก.ย. 2554 20:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2555 10:02 ]
 

เด็กดีมีที่เรียน

วันที่ 6 มกราคม 2555
        สพม.9 ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า ตามโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2555 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากจึงต้องดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และดูจากผลงานของนักเรียน
เกณฑ์ทั่วไป ได้แก่ เป็นนักเรียนกำลังเรียนชั้น ม.6 สังกัด สพฐ. การศึกษาเอกชน ศึกษาสงเคราะห์ การศึกษาพิเศษ โรงเรียนนาฎศิลป์ โรงเรียนกีฬา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่คณะ/สาขา กำหนด นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ ได้แก่ เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม พิจารณาจากคุณสมบัติ 4 ประการ คือ
    ประการที่ 1 มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำ
    ประการที่ 2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    ประการที่ 3 การอนุรักษณ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    ประการที่ 4 เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรณรงค์สารเสพติดทุกชนิด
ทั้งนี้ นักเรียนต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ผู้บริหาราลงนาม ส่งให้ สพม.ที่สังกัด
Comments