วิจัยในชั้นเรียน

โพสต์1 ก.ค. 2555 18:07โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2555 18:09 ]

วิจัยในชั้นเรียน

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2555
 
         การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตามโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน(วิจัยในชั้นเรียน)                                                    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้มีทักษะความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
    2. เพื่อพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีความสามารถด้านการวิจัยให้มีศักยภาพในการทำวิจัยสูงขึ้นและเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย : ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จำนวน 80 คน

เป้าประสงค์/ความคาดหวัง :
    1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนและใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
    2. มีความสามารถด้านการวิจัยให้มีศักยภาพในการทำวิจัยสูงขึ้น และเป็นครูนักวิจัยมืออาชีพ
    3. เป็นวิทยากรเครือข่ายวิจัยในชั้นเรียนระดับโรงเรียน ขยายผลให้กับเพื่อครูในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน
    4. ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) และระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ/กิจกรรม
    หลักการ แนวคิด ประเด็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
    เทคนิค/วิธีสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลเพื่อวิจัยในชั้นเรียน
    ฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัยในชั้นเรียน / นำเสนอแนวทางร่างการทำวิจัยในชั้นเรียน วิพากษ์และเสนอแนะ
 
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์  / ดร.โชติมา หนูพริก / ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
กิจกรรม(ตลอดโครงการ) :
    1. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
    2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
    3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงผลงานวิจัย
    4. คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    5. จัดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน คัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    6. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
    7. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น (Best Practice)
    8. สรุปผลการดำเนินงาน
    9. เผยแพร่ข้อมูล/รวบรวมผลงานวิจัยในชั้นเรียน(จัดทำเป็นรูปเล่ม 100 เล่ม ๆ ละ100 บาท )
Comments