อบรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โพสต์17 พ.ค. 2555 03:35โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2555 21:04 ]

อบรมการเขียนโปรแกรม

วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2555
    
    สพฐ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง (Visual Basic) โรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย  ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และขยายผลความรู้สู่ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนผู้นำ ICT โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย  จำนวน 60 โรงเรียนๆ ละ 1 คน
 
เนื้อหาสาระ/หลักสูตร : หลักการเขียนโปรแกรม/การใช้เครื่องมือและการออกแบบหน้าจอ/การเขียนคำสั่งและสร้างโปรแกรม/Function Of Visual Basic / การสร้างฐานข้อมูล / โครงงาน Visual Basic / นำเสนอโครงงาน / แนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสู่ห้องเรียนและการจัดทำโครงการ การเขียนโปรแกรม
 
วิทยากร : นายจงภพ ชูประทีป / นายยมนา สุขหอม / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ / นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง ได้แก่ นายกุชาติ โกมลกาญจน์ / นางจันทร์ศิริ ชูวา / นางศิวพร คล้ายเจ็ก / นางสาวอาบทิพย์ คล้ายวรรณ / นางสาวอารยา สระแก้ว / นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพา  
 
ความคาดหวัง/ผลลัพธ์ : ได้โปรแกรมสารสนเทศที่คณะผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันพัฒนาขึ้น  ได้รับการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการออกแบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic และสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามเป้าหมายสมดังเจตนารมย์ของ สพฐ.
 
กิจกรรมเสริม : ล่องลำนาวา ชมทัศนียภาพสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยา ยามพลบค่ำ
 

ล่องลำนาวา

 
Comments