กำหนดวันและสถานที่แข่งขัน

โพสต์27 ต.ค. 2553 20:20โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2553 07:25 ]
กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา 2553  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2   ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2553
 

 ที่

วัน เดือน ปี

สถานที่แข่งขัน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 หมายเหตุ

1

18 พ.ย. 53 

 วัดกลางบางแก้ว

 วัดไร่ขิงวิทยา

 กลุ่มปฐมวัย

 ดนตรีไทย (ประเภทวง) 

 กิจกรรมการแข่งขันเพิ่มเติม (3 รายการ)

   1. แข่งขันความรอบรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา

   2. การแข่งขันทำหนังสือพิมพ์เสมือน

   3. การแข่งขันการร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเนื้อร้องเกี่ยวกับอยุธยา

 

 

รายละเอียดดูจากเกณฑ์รายการการแข่งขันเพิ่มเติม

2

 19 พ.ย. 53

 วัดไร่ขิงวิทยา

 เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ทุกระดับ

 ศิลปะ (ทุกระดับ)

 สังคมศึกษา(ทุกระดับ)

 

 3

 19 พ.ย. 53

 วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

 พัฒนาผู้เรียน (ทุกระดับ)

 ภาษาต่างประเทศ (ทุกระดับ)

 ภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

 

 4

20 พ.ย. 53

 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

 พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ

 วิทยาศาสตร์ (ทุกระดับ)

 คณิตศาสตร์ (ทุกระดับ)

 การงานอาชีพ (ทุกระดับ)

 สุขศึกษาและพละศึกษา (ทุกระดับ)

 ภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษา)

 

5

23-24 พ.ย.53 

 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

 เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ทุกระดับ

 

6

23 พ.ย.53

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1

 อำเภอสามพราน

 การศึกษาพิเศษทุกระดับ

 

 

 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

การแข่งขันวงดนตรีไทย

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่แข่งขัน

หมายเหตุ

ป.1-6

ม.1-6

9.1 วงเครื่องสายวงเล็ก

P

P

ห้องดนตรีไทย 2

อาคารศูนย์ดนตรีไทย

พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

(หลังอาคาร 1)

9.2 วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

P

P

ห้องดนตรีไทย 1

9.3 วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

P

P

ห้องดนตรีไทย 1

9.4 วงอังกะลุง

P

-

ห้องดนตรีไทย 2

 08.30-09.00  น. รายงานตัว  เวลา  09.05 น. จับสลากและเริ่มแข่งขัน  (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 น. แข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย)

 

สถานที่แข่งขันกิจกรรมเพิ่มเติม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

 

 1  รายการร้องเพลงเกี่ยวกับอยุธยา                 ห้องที่ 1  ห้องมินิเธียร์เตอร์  อาคารห้องห้องสมุด (อาคาร 5)

                                                                                ห้องที่ 2  ห้องประชุม ธรรมบูชา    อาคาร 5

                                                                                ห้องที่ 3  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร 2 ชั้น 3

2  รายการตอบปัญหาเกี่ยวกับอยุธยา                ห้องที่ 1  ห้อง  214    (อาคาร 2)

                                                                                 ห้องที่ 2  ห้อง  215    (อาคาร 2)

3. รายการทำหนังสือพิมพ์เสมือน                     ห้องประชุมธรรมบูชา  อาคาร 5

 

 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  

ที่

ราการ/ระดับ

ระดับชั้น

ห้องแข่งขัน

หมายเหตุ

1

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.1-3

225

อาคาร 2

2

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.4 -6

224

3

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.1-3

223

4

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.4 -6

222

5

วาดภาพระบายสี 

ป.1-3

214

6

วาดภาพระบายสี

ป.4 -6

214

7

วาดภาพระบายสี 

ม.1-3

215

8

วาดภาพระบายสี 

ม.4 -6

215

9

เขียนภาพไทยประเพณี  

ม.1-3

123

อาคาร 1

10

เขียนภาพไทยประเพณี   

ม.4 -6

123

11

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.1-3

124

12

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.4 -6

124

13

ภาพลายเส้น

ม.1-3

127

14

ภาพลายเส้น

ม.4 -6

127

15

ภาพปะติด

ป.1-3

128

16

ภาพปะติด

ป.4 -6

129

17

ภาพปะติด

ม.1-3

1210

18

ประติมากรรมลอยตัว

ป.1-3

ศิลปะ 1

 

19

ประติมากรรมลอยตัว

ป.4 -6

ศิลปะ 2

 

20

ประติมากรรมลอยตัว

ม.1-3

หลังอาคาร 1

ห้องเรียนธรรมชาติ

ศิลปะ

21

ประติมากรรมลอยตัว

ม.4 -6

หลังอาคาร 1

**

ห้องประชุมกรรมการ ( อาคาร 1 ชั้น 3 )

วันที่ 19  พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.

131

 

 

 กลับหน้าเดิม >>> 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่แข่งขัน

หมายเหตุ

ป.1-6

ม.1-3

ม.4-6

8.1 ระนาดเอก

P

P

P

ห้องดนตรีไทย 1

หลังอาคาร1

อาคารศูนย์ดนตรีไทย พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์

8.2 ระนาดทุ้ม

P

P

P

อาคาร 1 ห้อง119

 

8.3 ฆ้องวงใหญ่

P

P

P

อาคาร 1 ห้อง 118

 

8.4 ซอด้วง

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง316

 

8.5 ซออู้

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง326

 

8.6 จะเข้

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง311

 

8.7 ขิม

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง315

 

8.8 ขลุ่ยเพียงออ

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง325

 

8.9 ขับร้องเพลงไทย

P

P

P

อาคาร 3 ห้อง 336

 

 

 

สถานที่แข่งขันดนตรีสากล  (วันที่  19  พฤศจิกายน  2553)

 

 

กิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

สถานที่

ป.1-6

ม.1-3

ม.4-6

10. วงดนตรีลูกทุ่ง

 

P

ทีมไม่เกิน40 คน

หอประชุม 1

11.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

P

P

P

บุคคลแยก

ชาย-หญิง

โรงยิม ชั้น 4 อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

12. ขับร้องเพลงไทยสากล

P

P

P

บุคคลแยก

ชาย-หญิง

ห้องดนตรีไทย 2

(หลังอาคาร 1)

13. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

P

P

P

บุคคลแยก

ชาย-หญิง

อาคาร ทูบีนัมเบอร์วัน

(หลังอาคาร 3)

14. ขับขานประสานเสียง

P

P

P

ทีมไม่เกิน40 คน

ห้องประชุมธรรมบูชา

อาคาร 5

 

 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

 

กิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

สถานที่

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

15. รำวงมาตรฐาน

P

P

P

ทีม 8-10 คน

ห้องนาฏศิลป์

(อาคาร 2 ชั้น 3)

16. นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

P

P

P

ทีมไม่เกิน 12 คน

หอประชุม ชั้น 2

อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

17. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

P

P

P

ทีมไม่จำกัดจำนวน

หอประชุม 1

18. การแสดงตลก

-

P

ทีม 3-5 คน

หอประชุม ชั้น 2

อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

19.ละครโรงเล็ก

P

P

ทีม 7-10 คน

หอประชุม 1

20. มายากล

-

P

ทีม 2 คน

ศาลากาญจนาภิเษก

 

 กลับหน้าเดิม >>> 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

 

ชื่อกิจกรรม

สถานที่แข่งขัน ม.ต้น

สถานที่แข่งขัน ม.ปลาย

1. เพลงคุณธรรม

ห้อง 537

ห้อง 538

2. โครงงานคุณธรรม

5310

5311

3. ภาพยนตร์สั้น

ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2

4. ละครคุณธรรม  

เวทีข้างห้องปกครอง

5. ละครประวัติศาสตร์

เวทีห้องสมุด

6. เล่านิทานคุณธรรมมารยาทไทย

531

532

7. มารยาทไทย

524

525

 

 สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

 

 

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

หมายเหตุ

.1-3

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

1.การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ห้อง638

 

 

 

ทีม 2 คน

 

2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

 

 

639

ทีม 2 คน

 

3. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

639

ทีม 2 คน

 

4. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

 

634

635

ทีม 2 คน

 

5. การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

 

634

635

 

ทีม 2 คน

 

6. การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

 

634

 

 

ทีม 2 คน

 

7. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor

 

 

637

ทีม 2 คน

 

8. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

 

638

637

 

ทีม 2 คน

 

9. การสร้าง Webpage ประเภท CMS

 

 

633

ทีม 2 คน

 

10. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

 

 

633

ทีม 2 คน

 

11. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์

 

 

/

/

ทีม 3 คน

 

 

 สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา(สุนทรอุทิศ)

 

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่แข่งขัน

(อาคารสีม่วง)

.1-3

ป.4-6

ม.1-3

ม.4-6

1

พูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

P

P

P

P

ชั้น 4 ห้อง 6/1 – 6/4

2

Spelling Bee

 

 

P

P

ชั้น 4 ห้อง 6/5 – 6/6

P

P

 

 

ชั้น 3 ห้อง 5/5 – 5/6

3

เล่านิทาน Story Telling

-

P

P

P

ชั้น 2 ห้อง  Sound Lap

4

Multi Skills Competition

-

P

P

P

ชั้น 3 ห้อง 5/1 – 5/3

5

Crossword

P

P

P

P

ชั้น 2 ห้องคณิตศาสตร์

ศูนย์ Aerie

6

ละครสั้น

-

-

P

P

โรงอาหาร

7

พูดภาษาฝรั่งเศส

-

-

P

P

ชั้น 3 ห้อง 5/4

8

อ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน

-

P

P

P

ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์

9

ภาษาญี่ปุ่น

-

-

P

P

ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา(สุนทรอุทิศ)

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่แข่งขัน

หมายเหตุ

ป.1-3

ป.4-6

1

คัดลายมือและอ่านออกเสียง

P

P

อาคารสีเขียว ชั้น 4

 

2

หนังสือเล่มเล็ก

-

P

อาคารสีเขียว ชั้น 4

 

3

ท่องอาขยาน

P

P

อาคารสีเขียว ชั้น 3

 

4

เขียนเรียงความ

-

P

อาคารสีเขียว ชั้น 4

 

 

สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

ที่

กิจกรรม

ระดับชั้น

สถานที่แข่งขัน

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน)

ป.4 - 6

ชั้น 3 ห้อง 1304

ม.1 - 3

ชั้น 3 ห้อง 1302

.4 - 6

ชั้น 3 ห้อง 1311

2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง

(ทีม 3 คน)

ทุกระดับ

ที่แข่งขัน

ชั้น 3 หอประชุม

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

(ทีม 3 คน)

ทุกระดับ

ที่แข่งขัน

ชั้น 3 หอประชุม

4

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

(ทีม 3 คน)

ป.4 - 6

ชั้น 3 ห้อง 1308

ม.1 - 3

ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์

.4 - 6

ชั้น 3 ห้อง 1307

5

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ป.1 - 6

ชั้น 2 ห้องโสตฯ

ม.1 - 3

ชั้น 2 ห้องโสตฯ

.4 - 6

ชั้น 2 ห้องโสตฯ

 

 

สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553

ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1.       แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้

 

อาคาร 3  ชั้นล่าง   ( 3  ช่วงชั้น)

2.       แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้

อาคาร 3  ชั้นล่าง   ( 3  ช่วงชั้น)

3.       แข่งขันจักสานไม้ไผ่

ศาลาไทย 1  ( 3  ช่วงชั้น )

4.       แข่งขันงานประดิษฐ์ใบตองบายศรีสู่ขวัญ

ศาลาไทย 2  ( 3  ช่วงชั้น )

5.       แข่งขันงานดอกไม้สด

          - มาลัยสองชาย

          - พานของหมั้น

          - ที่คลุมไตร

บ้านดิน  ( 3  ช่วงชั้น )

-   บ้านความรู้

-    บ้านมีเหตุผล

6.       แข่งขันโครงงานอาชีพ

อาคาร 3 ห้อง 328  ( 3  ช่วงชั้น )

7.       แข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น

ศาลาวัฒนธรรม  ( 3  ช่วงชั้น )

8.       แข่งขันจัดสวนแก้ว

เฮือนลาว  ( 2  ช่วงชั้น )

9.       แข่งขันแปรรูปอาหาร

ห้องอาหารจีน  ( 3  ช่วงชั้น )

10.ทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

Newcanteen  ( 3  ช่วงชั้น )

11.ทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

Newcanteen  ( 3  ช่วงชั้น )

12. แข่งขันแกะสลักผลไม้

อาคารพระพิพัฒน์ ( 3  ช่วงชั้น )

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (มัธยมศึกษา)

1.       คัดลายมือและอ่านออกเสียง

 

( ม.1 3  ห้อง 333 )

2.       ทักษะภาษาไทย

( ม.1 3  ห้อง 345 )  ( ม.ปลาย ห้อง 346)

3.       โต้วาที

( ม.ต้น ห้อง Emath  ) ( ม.ปลาย ห้องเกียรติยศ )

4.       หนังสือเล่มเล็ก

ม.ต้น,  ม.ปลาย (ห้องสมุด)

5.       ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก

( ม.ต้น ห้อง 326 ) ( ม.ปลาย  ห้อง 327 )

6.       ท่องอาขยาน

(ม.ต้น ห้อง 338) (ม.ปลายห้อง 337)

7.       อ่านทำนองเสนาะ

ม.ต้น  ห้อง 336   ม.ปลาย ห้อง 341

8.       แต่งกลอนสุภาพ

(ม.ต้น  ห้อง 335)  (ม.ปลาย ห้อง 334)

9.       เขียนเรียงความ

( ม.1 3  ห้อง 332 ) ( ม.4 6  ห้อง 331 )

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.       แอโรบิค

 

เวทีหน้าเสาธง (ช่วงชั้น 1 2 , 3)

2.       โครงงานสุขภาพ

(Gifted 1 ช่วงชั้นที่ 1 2) (Gifted 2  ช่วงชั้นที่ 3)

(Gifted 3 ช่วงชั้นที่ 4 )

3.       ตอบปัญหาสุขภาพ

(Gifted 4 ช่วงชั้นที่ 1 2) (Gifted 5  ช่วงชั้นที่ 3)

(Gifted 6 ช่วงชั้นที่ 4 )

 

กลับหน้าเดิม >>> 

ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
11 พ.ย. 2553 01:13
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ย. 2553 18:03
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
18 พ.ย. 2553 11:43
Comments