ประสานงาน O-Net นฐ.2

ศิลปะ เติมเต็ม ติว o-net

     วันที่ 25 มกราคม 2553 
     ครูศิลปะ ที่สอน ชั้น ป.6 และ ม.3 สังกัด สพท.นครปฐม เขต 2  โรงเรียนละ 1 คน ได้เข้าร่วม ประชุมเพื่อพัฒนา และทบทวน คุณภาพการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติวข้อสอบ o-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
     กลุ่มเป้าหมาย : ภาคเช้า เป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  จำนวน 45 คน  ภาคบ่าย เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 120 คน
     วิทยากร : จำนวน 12 คน สาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ ระดับละ 2 คน 
     หลักสูตร เนื้อหา สาระ : กรอบ รูปแบบ จำนวนข้อของการออกข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ตัวอย่างข้อสอบ ร่วมกันเฉลยตัวอย่างข้อสอบ และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ต่อประเด็นออกข้อสอบเพิ่ม 
     ผลที่ได้รับ : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่จบไม่ตรงวุฒิ มีความมั่นใจ ได้แนวทาง กรอบ ทิศทาง ในการทบทวนความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้แก่ศิษย์  นักเรียนได้รับประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบ แนวทางการทำข้อสอบตามกรอบที่ สทศ. กำหนด
(ตัวอย่างข้อสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โหลดได้จากไฟล์แนบ ด้านล่าง ครับ)

    วันที่ 29 ธันวาคม 2552  สพท.นครปฐม เขต 2 จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2552  ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพท.นครปฐม เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดงาน ดำเนินการชี้แจงโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.นครปฐม เขต 2
    วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสอบ O-Net / NT / LAS ให้แก่คณะกรรมการกลุ่มคุณภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มฯ ได้วางแผนเตรียมชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ กรรมการคุมสอบและตัวแทนศูนย์สอบทุกคน 
    กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกลุ่มคุณภาพ รองประธานฯ และเลขานุการกลุ่มฯ ทั้ง 11 กลุ่มคุณภาพ จำนวน 33 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 26 คน   
    สื่อ : สื่อที่ใช้นำเสนอ 3 ไฟล์ ชื่อ การประชุมสอบโอเน็ต ป.6ม.3.ppt / NT52.ppt และ LAS52.ppt  (ดาวน์โหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง
 
    กลุ่มคุณภาพบางเลน : ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-Net ในวันที่ 14 มกราคม 2553 เวลา 08.30 น. ทั้งนี้จะได้นัดหมาย จัดเตรียมการประชุมกลุ่มย่อยของคณะทำงานในวันที่ 8 มกราคม 2553

ตารางสอบระดับประเทศ/ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2552

วันที่สอบ(พร้อมกันทั่วประเทศ)
รายการที่สอบ
2-3 ก.พ. 2553 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4-5 ก.พ. 2553 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
24-25 ก.พ.2553 สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่สอบเปลี่ยนแปลงครับ)
3 มีนาคม 2553 สอบ LAS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เฉพาะ ภาษาไทย-คณิต)
 
    สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
O-NET ระดับชั้น ป.6  ม.3  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีกำหนดการดังนี้
 
รายละเอียด วัน เดือน ปี  หมายเหตุ
สมัครสอบ O-NET ม.6
(เฉพาะนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 เท่านั้น)
วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2552 สมัครผ่านทางเว็บไซต์
www.niets.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ
O-NET ป.6 ม.3 ม.6
วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป www.niets.or.th
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET
(เฉพาะ O-NET ม.6 เท่านั้น)
วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป www.niets.or.th
O-NET ป.6 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ  
O-NET ม.3 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ  
O-NET ม.6 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ  
O-NET ป.6 โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป  
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป  
O-NET ม.6 วันที่ 10 เมษายน  www.niets.or.th
 
    ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:52
ć
LAS52.ppt
(2545k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
29 ธ.ค. 2552 09:29
ć
NT52.ppt
(2180k)
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
29 ธ.ค. 2552 09:27
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:51
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
29 ธ.ค. 2552 09:21
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:48
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:53
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:01
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:16
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:16
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:17
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:56
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 03:04
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 03:08
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:17
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:17
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:17
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:18
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:18
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:19
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 03:12
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:20
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:20
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 ม.ค. 2553 02:50
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
26 ม.ค. 2553 10:38
Comments