ร.ร. มาตรฐานสากล

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมแจ๊ส โซเทล กทม.

          การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) และกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี 
ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ๑ คน รวมโรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.secondary.obec.go.th  ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 

Know  Do  Be  &  Live together
World Class School
 
 
 
รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.9
 

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. พระปฐมวิทยาลัย

 1. กรรณสูตศึกษาลัย

 2. ราชินีบูรณะ

 2. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

 3. มัธยมฐานบินกำแพงแสน

 3. บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

 4. ศรีวิชัยวิทยา

 4. สงวนหญิง

 5. สิรินธรราชวิทยาลัย

 5. อู่ทอง 

 6. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

 6. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

 7. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 8. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

 9. วัดไร่ขิงวิทยา

 

 
                    โรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.9 รุ่นที่ 2
 
 
 นครปฐม รุ่น  สุพรรณบุรี  รุ่น 

 กำแพงแสนวิทยา

2.1 

 ศรีประจันต์เมธีประมุข

2.1

 สามพรานวิทยา

2.1

 หนองหญ้าไทรวิทยา

2.1

 

 

 อู่ทองศึกษาลัย

2.1

 

 

 ธรรมโชติศึกษาลัย

2.1

 

 

 ด่านช้างวิทยา

2.2

 

 

 สามชุกรัตนโภคาราม

2.2

   

 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

2.2 เพิ่มเติม 

 

 
 

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 15.15 น.
 
 
 

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553  
  
    งานนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครู และนักเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐาสากล ระดับภาคกลาง(TOWARDS WORLD-CLASS EDUCATION)  ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 
    ในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันและการนำเสนอผลงาน 18 รายการ ได้แก่  การนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service) | การนำเสนอทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) | การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended Essay : EE) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | การผลิตสื่อผสมเพื่อนำเสนอการรณรงค์การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม | การนำเสนอผลงานโลกศึกษา(Global Education : GE) | การแสดงวงดนตรีไทยประยุกต์ | การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยีในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น | การเล่าเรื่องด้วยภาพถ่าย (Photo Essay) | การแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ | การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ | การนำเสนอโครงงานผ่านระบบ Internet (Web-Based Project) | การแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคม | การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์ : ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ | การนำเสนอผลงานโรงเรียน | การนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตถกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู | นิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง 6 กลุ่ม | พิธีประกาศปฏิญญาสุพรรณบุรี 
    สำหรับ การนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, Action, Service) โรงเรียนอู่ทอง เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ได้เชิญคณะศึกษานิเทศก์ เครื่อข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 (ศน.ม.4) ประกอบด้วย นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ นายขนาน ชิตณรงค์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ นายสันติ ทองประเสริฐ และนางกันยารัตน์ รัตนชงค์  เป็นกรรมการตัดสิน  เชิญชมภาพบรรยากาศในงาน .....
    
 

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2553 
    การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล  ตามโครงการขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์  :  เพื่อเสริมสร้างส
มรรถนะสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสามารถเข้าแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
คณะทำงาน :
คณะที่ 1 (วิทยากร) นายรังสรรค์ เพ็งนู, นายภาสกร เกิดอ่อน, นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก, นางมัณฑนา เพ็งนู
คณะที่ 2 ศึกษานิเทศก์ การมัธยมศึกษา เครือข่ายต่างๆ ทั้ง 4 ภาค จำนวน 20 คน และ นักวิชาการจากศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา (ตัวแทนภาค) จำนวน 4 คน และคณะนักวิชาการจาก สมป.
คณะที่ 3 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, และคณะของ สมป.
ผลที่ได้
1. ต้นฉบับเอกสาร "กรอบติดตามประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล"
2. ต้นฉบับเอกสาร "ILT เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ : โรงเรียนมาตรฐานสากล"
 

วันที่ 21-25 มิถุนายน 2553  
     การประชุมปฏิบัติการทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้สาระที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล  ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร
 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการต่างๆ ในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี และนำข้อมูลมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
คณะทำงาน :
คณะที่ 1 นายรังสรรค์ เพ็งนู, นายภาสกร เกิดอ่อน, นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก, นางมัณฑนา เพ็งนู
คณะที่ 2 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์, นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์, นางสาวรัตตินันท์ ศรีทอง, นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล, และคณะของ สมป.
คณะที่ 3 นายนิพนธ์ เทศวงศ์, นายบรรจบ ธุปพงษ์, นายวัชระ การสมพจน์, นายโอภาส สถิตย์เสถียร, นายพัลลภ จันทร์ลอย 
 
 
 
  
 
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2553
     ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล (การใช้คู่มือหลักสูตรมาตรฐานสากล) และตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 สู่มาตรฐานสากล  ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มเป้าหมาย
     1. คณะศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 2 คน, ภาคกลาง 10 คน, ภาคตะวันออก 3 คน, ภาคใต้ 4 คน  รวม 19 คน
     2. ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
วิทยากร :  วิทยากรกลาง 4 คน ได้แก่ นายรังสรรค์ เพ็งนู, นายภาสกร เกิดอ่อน, นางสาวเสาวนิตย์ ชัยมุสิก, นางมัณฑนา เพ็งนู
 
 
 
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2553  
     การประชุมพัฒนาบุคลากร โครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล
     คณะศึกษานิเทศก์ เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ร่วมประชุมในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้น จ.ชลบุรี ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนโครงการยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลและโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
     วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสาระที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล ได้แก่ ทฤษฎีองค์ความรู้ โลกศึกษา โครงงานสร้างสรรค์ และการเขียนความเรียงขั้นสูง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีทิศทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 5 - 9 เมษายน 2553
    การประชุมปฎิบัติการจัดทำกรอบการติดตามและรายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงแรมเฟิร์ส กรุงเทพมหานคร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำกรอบการติดตาม รายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล
เนื้อหา/กิจกรรม : ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและความเป็นมาของโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการติดตาม เครื่องมือ ที่ใช้ในการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูจากโรงเรียนทั่วไป ครูจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งโรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จากเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาทั้ง 18 เครือข่าย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ประสานงานการมัธยมศึกษา และนักวิชาการ รวมคณะทำงาน จำนวน 120 คน
ผลที่ได้รับ : ได้แนวทาง วิธีการ กรอบการสร้างเครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 
 
 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2553
     การประชุมสัมมนาเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU : Memmorandum Of Understanding) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
บรรยากาศทั่วไป : 25 มีนาคม 2553  ลงทะเบียนรายงานตัว การสัมมนา ชมนิทรรศการ
เนื้อหา/กิจกรรม : ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและแนวทางการดำเนินงาน  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของ สพฐ.  สัมมนากำหนดแผนและแนวทางการร่วมพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลรายกลุ่มจังหวัด(เครือข่ายกรนิเทศ)  
     26 มีนาคม 2553  พิธีเปฺิดการลงนามโดยนายเสน่ห์ ขาวโต (รองเลขาฯ สพฐ.) นำเสนอภาพรวม เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (กรอบกลยุทธ์และหลักสูตร) รายกลุ่มจังหวัด (เครือข่ายการนิเทศ)  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  อภิปรายแนวทางการร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  สรุปผลการสัมมนา พิธีปิด
  
ไฟล์ประกอบการบรรยาย ศน.รังสรรค์ ดาวน์โหลดได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ : MOU SEMINAR-SUPHAN.ppt
 

วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2553  

   
การประชุมปฏิบัติการหลอมแผนกลยุทธ์การดำเนินงาน ระดับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 4 และ 5 และเตรียมการจัดประชุมสัมมนาเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
 
    ภาระงาน : หลอมแผนลยุทธ์การดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเครือการการนิเทศการมัธยมศึกษาที่ 4 และเครือข่ายที่ 5 และเตรียมงานการจัดประชุมทำ MOU ระหว่าง สพฐ. กับ ศกม. สพท. และสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล
    ผลที่ได้ : ได้แผนกลยุทธ์ หลักสูตร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เพื่อใช้ทำความตกลงกับ สพฐ. ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐาน
 
 
 
 

 
วันที่ 2-5 มีนาคม 2553 
 
     ประชุมปฏิบัติการปรับข้อมูลดัชนีการศึกษาและทำเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน อ.เมือง จ.นนทบุรี
    คณะทำงาน :  คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ สมป.จำนวน 30 คน
    เป้าหมาย :     1. จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนมาตรฐานสากล http://wcsst.net/ 
                         2. ปรับข้อมูลในฐานข้อมูลของเว็บไซต์สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
    กิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวทางในการวิเคราะห์ดัชนีการศึกษาและจัดทำโปรแกรม พร้อมทั้งจัดทำข้อตกลงเรื่องสัญญลักษณ์,รูปแบบลักษณะWeb,เนื้อหาWeb,ภาระหน้าที่ของบุคลากร และการเตรียมข้อมูลเนื้อหา และWeb โรงเรียนมาตรฐานสากล     
    ผลที่ได้รับ : ได้เว็บไซต์กลางของโรงเรียนมาตรฐานสากล และปรับข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
 
 
 

 การขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล เครือข่ายการนิเทศที่ 4 และ 5
 
กำหนดการขยายผล  : ศน.ม 4 และ 5 (แก้ไขปรับเปลี่ยน)
     16 ก.พ. 53       ประชุมวิทยากร (กรรมการเครือข่ายที่ได้รับการปลุกเศก) ณ โรงเรียนถาวรานุกูล ปรับกระบวนทรรศ ตรวจสอบ-ทบทวน เตรียมความพร้อม
     19 ก.พ. 53       ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกลุ่มจังหวัด เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 4 และ 5 เพือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
     23-25 ก.พ. 53  โรงเรียนมาตรฐานสากลใน จ.ราชบุรี และกาญจนบุรี ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี.
     2-4 มี.ค. 53      โรงเรียนมาตรฐานสากลใน จ.นครปฐม และสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
     10-12 มี.ค. 53   โรงเรียนมาตรฐานสากลใน จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธุ์  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธุ์  
     รายละเอียดการประชุมโหลดได้จากไฟล์แนบด้านล่าง ชื่อไฟล์ "ข้อมูลการจัดประชุม" และ ตารางการประชุม
 
     22-24 มี.ค. 53  ประชุมหลอมแผนระดับ สมป. โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 
     25-26 มี.ค. 53  นำเสนอแผนกลยุทธ์/หลักสูตร/MOUกับ สพฐ. (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ กทม.) ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี 
ć
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
25 มี.ค. 2553 02:46
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
19 ก.พ. 2553 21:54
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 ก.พ. 2553 05:39
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 ก.พ. 2553 05:48
ĉ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 ก.พ. 2553 05:40
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
19 ก.พ. 2553 22:09
Comments