ปฐมวัย

ผลการแข่งขันศักยภาพด้านวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553  (ปฐมวัย)

ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

 

กิจกรรมเล่านิทานประกอบสื่อ

ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

คะแนน

รางวัล/เหรียญ

หมายเหตุ

1

ด.ช.เกียรติณรงค์ วรปํญญานันท์

นาคประสิทธิ์

94

เหรียญทอง

* ตัวแทนเขตฯ *

2

ด.ญ.อภิสรา  รัตนิพนธ์

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

90

เหรียญทอง

 

3

ด.ญ.พนธ์สวรรณ  อาจยุทธ์

วัดบัวหวั่น

89

เหรียญทอง

 

4

ด.ญ.จิณณพัต  ปาสาเลา

บ้านบางเลน

87

เหรียญทอง

 

5

ด.ญ.สุภาวดี  อยู่ถนอม

วัดวังน้ำขาว

79

เหรียญเงิน

 

6

ด.ญ.เบญญาภา  วรปัญญานันท์

วัดไร่ขิง

78

เหรียญเงิน

 

7

ด.ญ.วันวิสา  ลิ่มมั่น

วัดท่าตำหนัก

77

เหรียญเงิน

 

8

ด.ญ.ธนัศมี  สุดสวาท

วัดตุ๊กตา

76

เหรียญเงิน

 

9

ด.ญ.พชรนวพร  พานทอง

บ้านบางประแดง

75

เหรียญเงิน

 

10

ด.ญ.มิรันตี  วีระธรรม

วัดศรีมหาโพธิ์

74

เหรียญเงิน

 

11

ด.ญ.วริศรา  โตฉวี

บ้านนราภิรมย์

73

เหรียญเงิน

 

 

กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

คะแนน

รางวัล/เหรียญ

หมายเหตุ

1

ด.ญ.แจ๋น  หนูเล็ก

วัดสุขวัฒนาราม

97

เหรียญทอง

ตัวแทนเขตฯ

***

2

ด.ญ.แพรวพรรณ  พรหมสุรินทร์

3

ด.ญ.ณัฐธยาน์  ต่วนกลิ่นคง

4

ด.ช.ภูริวัฒน์  สุนทรพานิชกิจ

สกลวิทยา

94

เหรียญทอง

 

5

ด.ช.ณัฐภูมิ  ศรีม่วง

6

ด.ช.ชัยภัทร  หลงสมบูรณ์

7

ด.ญ.ปนัสยา  อินทศร

วัดท่าตำหนัก

91

เหรียญทอง

 

8

ด.ช.นนทพัทธ์  แสเพ็ชร

9

ด.ช.พีรยุทธ  ทิพย์ไสยาสน์

10

ด.ช.บรรพรต  เข็มทอง

บ้านประตูน้ำพระพิมล

78

เหรียญเงิน

 

11

ด.ญ.วันวิสา  ศรีสงวน

12

ด.ญ.นวพร  ตั๋นแดง

13

ด.ช.อรรถกรณ์  เขื่อนขันธ์

วัดหอมเกร็ด

75

เหรียญเงิน

 

14

ด.ช.พนมกร  ภารจินดา

15

ด.ช.สตางค์  โปราณานนท์

16

ด.ญ.กุลยา  บุญมีสุข

หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์

73

เหรียญเงิน

 

17

ด.ญ.ภัทรวรรณ  โตเอี่ยม

18

ด.ช.มนต์ชัย  ดูแรต

19

ด.ช.ธัญธนา  ตะโกนา

วัดใหม่สุคนธาราม

67

เหรียญทองแดง

 

20

ด.ช.ศตวรรษ  ภารพิบูลย์

21

ด.ช.วราวุฒิ  อนันต์สิริลาภ

22

ด.ช.ธนะภูมิ  ผ่อสุขสวัสดิ์

วัดบางช้างใต้

65

เหรียญทองแดง

 

23

ด.ช.ธนพล  พุ่มเจริญ

24

ด.ญ.อริสรา  เหมะทักษิณ

25

ด.ญ.สุมนฉัตร  กลีบซ้อน

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

64

เหรียญทองแดง

 

26

ด.ญ.ธันย์ชนก  พิเรนทร

27

ด.ช.ชุติพนธ์  ชื่นสุวรรณ

28

ด.ช.ชัยวัฒน์  นราแก้ว

วัดตุ๊กตา

62

เหรียญทองแดง

 

29

ด.ช.พิเชษฐ์  ศรีเจริญ

30

ด.ช.ปวริศ  ล่องล๋า

31

ด.ช.เกษมสมบูณ์  เล็กประยูร

บ้านลาดหลวง

61

เหรียญทองแดง

 

32

ด.ญ.เหมือนฝัน  วรัทจตุพัฒน์

33

ด.ญ.ประภัสสร  ชิวปรีชา

  

กิจกรรมฉีก ตัด ปะ

ที่

ชื่อ - สกุล

โรงเรียน

คะแนน

รางวัล/เหรียญ

หมายเหตุ

1

ด.ช.อิน  สามสุข

วัดนราภิรมย์

87

เหรียญทอง

ตัวแทนเขตฯ

***

2

ด.ญ.ธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี

3

ด.ญ.เหมย  ตาพุธ

4

ด.ช.ธนัช  เศวตสุธากร

นักบุญเปโต

85

เหรียญทอง

 

5

ด.ญ.นภัสนันท์  พันธ์ธุ

6

ด.ญ.กมลพร  ปุ๋ยรักษา

7

ด.ญ.พลอย  โครตตระวงษ์

วัดดอนหวาย

84

เหรียญทอง

 

8

ด.ญ.ละลิตา  ตาโป

9

ด.ช.พีรยุทธ  ทิพย์ไสยาสน์

10

ด.ญ.ธวัลยา  ชูไทย

วัดศรีมหาโพธิ์

82

เหรียญทอง

 

11

ด.ญ.น้ำทิพย์  แสงทอง

12

ด.ญ.ศิณาวรรณ์  นงคราญ

13

ด.ญ.รัตนากร  ห้วยแก้ว

บ้านประตูน้ำพระพิมล

81

เหรียญทอง

 

14

ด.ช.นัทธพงศ์  ศรีสงวน

15

ด.ญ.พรศิริโรจน์  พุทธนะ

16

ด.ญ.ปภาวี  ลีกลาง

วัดเชิงเลน

80

เหรียญทอง

 

17

ด.ญ.ธิดารัตน์  ผาสุข

18

ด.ญ.ปิยรัตน์  อำนวยพรไพโรน์

19

ด.ญ.ทัณฑิกา  ภู่เจริญ

วัดจินดาราม

78

เหรียญเงิน

 

20

ด.ญ.อรทัย  ประเสริฐรุ่งเรือง

21

ด.ญ.สิรินญา  คล้ายชนพี

22

ด.ญ.กันยารัตน์  แก้วสุริยวงศ์

วัดตุ๊กตา

75

เหรียญเงิน

 

23

ด.ญ.รัตติพร  ศรีสุรา

24

ด.ญ.สุดารัตน์  ผุดผาย

25

ด.ญ.ดุจสิตา  ศรีคำฮวด

วัดมะเกลือ

74

เหรียญเงิน

 

26

ด.ช.สพลดนัย  น้อยพันธุ์

27

ด.ช.พลกฤต  กลัดสุข

28

ด.ญ.วรรณวิษา  สมัครรัฐกิจ

วัดบัวปากท่า

73

เหรียญเงิน

 

29

ด.ญ.อรจิรา  หอมอุดม

30

ด.ญ.ณปภา  แก้วพวง

31

ด.ญ.คีญาภัทร  มีพงษ์เภา

วัดโคกพระเจดีย์

70

เหรียญเงิน

 

32

ด.ญ.ณัฎฐนิชา  ประกอบทรัพย์

33

ด.ญ.นภัสสร  เรืองร่วมองค์

 

Comments