เรื่องเก่า 2554

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
วันที่ 22 ธันวาคม 2554
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถานบันภาษาอังกฤษ ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโครงการ (Project Manager) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และแนวทางการจัดค่ายวิชาการ O-Net ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพมหานคร
เนื้อหาสาระ :
    1. สพฐ. อนุมัติเงินให้สถาบันภาษาอังกฤษเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโอนให้ สพม.9 ดำเนินการ จำนวน 65,000 บาท
    2. อนุมัติเงินให้สถาบันภาษาอังกฤษเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการและการบริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 5,000 บาท
    3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
        3.1 โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (มีนาคม – เมษายน)
        3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(มีนาคม – เมษายน)
        3.2 โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกคน)
    4. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
        4.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักเรียน ครูสอนภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษ
                กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่
                กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน
                กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        4.2 พัฒนาผลิตตำราเรียนสื่อการสอนและแบบประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษ
                กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสื่อและตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถม
                กิจกรรมที่ 2 พัฒนาจัดพิมพ์และจัดสื่อการสอนเป็นชุด
        4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งเครือค่ายการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
        4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(โรงเรียนสองภาษา) /EP/MEP/EIS
        4.5 กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ “English-Speaking Year 2012” วันที่ 26 ธันวาคม 2554 จัดงานแถลงข่าวการส่งเสริมองค์การสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดการพูดภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 วัน (วันศุกร์ )
        4.6 กิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                - แจ้งนโยบายแก่บุคลากร
                - จัดอบรมบุคลากรในการพูดภาษาอังกฤษ
                - กำหนดวันพูดภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 วัน
        4.7 กิจกรรมระดับโรงเรียน
                - แจ้งนโยบายแก่คุณครู
                - จัดอบรมบุคลากรในการพูดภาษาอังกฤษ
                - กำหนดวันพูดภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 วัน
                - จัดพื้นที่การพูดภาษาอังกฤษ
                - จัดมุมภาษาอังกฤษ
                - จัดเสียงตามสายเป็นภาษาอังกฤษ
                - จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษ
                - จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ
                - จัดค่ายภาษาอังกฤษ
        สำหรับกิจกรรมแรกของ สพม.9 การจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งสองศูนย์ จะดำเนินการจัดค่ายโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ำ จำนวน 500 คน กำหนดจัด 2 จุด คือ
จังหวัดนครปฐม จัด ณ ศูนย์ฯ พระปฐมวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26 - 27 ม.ค. 2555
จังหวัดสุพรรณบุรี จัด ณ ศูนย์ฯ กรรณสูตศึกษาลัย ระหว่างวันที่ 23 - 24 ม.ค. 2555
เนื้อหาของการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม
    1. Conversation (Situation, Exchange Information)
    2. Non-text Information (Signs, posters, pictures, maps, labels, tables, diagrams)
    3. Structure
    4. Vocabulary (Word meaning)
    5. Reading
รายละเอียดของเนื้อหา ได้แก่ คู่มือการจัดค่าย ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 และ ม.6 ได้จัดทำเป็น CD ส่งให้กับทุกโรงเรียนแล้ว