เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2554 
 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Social Network : Wikispaces" ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2554  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  และ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2554 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อำเภอเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
 
กลุ่มเป้าหมาย : ครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. 9 (จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี)  โรงเรียนละ 2 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    1. ครูพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง และนำไปใช้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
    2. ครูมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ อันเกิดจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
    3. นักเรียนมีการตอบสนองกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

เนื้อหาสาระ : ICT กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) / การใช้ Wikispaces ในการจัดการเรียนรู้
 
วิทยากร :  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศน.สพม.8 / นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศน.สพม. 8 / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ศน.สพม.9 /
                คณะวิทยากรจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา จ.นครปฐม ประกอบด้วย นายสมมารถ ศิริสมพร / นางสาวดวงใจ ชัยคุณ / วีระพงษ์ วิชัย / นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเก
                คณะวิทยากรจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญ / นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์ / นางญดาภรณ์ นาคโหน

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Wikispace แลกเปลี่ยนเรียนรู้  วิพากษณ์ชิ้นงาน  รับวุฒิบัตร
 
ผลที่ได้รับ : ครูพัฒนาช่องทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ wikispaces ได้
 
ความคาดหวังของโครงการ : คาดว่า ครูจะนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาต่อยอดใช้อย่างจริงจังในภาคเรียนถัดไป
 
 
Comments